gerb
Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş
taýdan goramak ministrligi
Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň merkezi edarasynyň gurluşy

Ýolbaşçylar

Zähmet gatnaşyklary we zähmet şertleri müdirligi

Zähmet gory we iş üpjünçilik müdirligi

Zähmeti kadalaşdyrmak we zähmet haky müdirligi

Usulyýet müdirligi

Durmuş üpjünçiligi bölümi

Maglumat - tehnologiýalar bölümi

Buhgalteriýa hasabaty we maliýe bölümi

Halkara gatnaşyklar bölümi

Işgärler we ýörite işler bölümi

Gözegçilik-derňew bölümi

Iş dolandyryş müdirligi
Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň merkezi
edarasynyň gurluşy

Ýolbaşçylar

Pensiýa gatançlaryny dolandyrmak müdirligi

Pensiýa ätiýaçlandyrmasy müdirligi

Pensiýa we döwlet kömek pullary üpjünçiligi müdirligi

Buhgalteriýa hasabaty we maliýe müdirligi

Maglumat - tehnologiýalar bölümi

Gözegçilik-derňew bölümi

Işgärler bölümi

Maddy-üpjünçilik bölümi