gerb
Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş
taýdan goramak ministrligi

Normatiw hukuk çeşmeleri

Senesi

Görnüşi

Bellik

18.09.2018 № 114-Ö Iş gözleýän adamlary hasaba almagyň, işe ýerleşdirmegiň we hasapdan çykarmagyň Tertibi

Goşundy

Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan

2018-nji ýylyň 12-nji oktýabrynda 1163 san bilen döwlet belligine alyndy

18.09.2018 № 113-Ö Zähmet depderçelerini we olaryň içliklerini taýýarlamagyň, kabul etmegiň, hasaba almagyň, saklamagyň we ibermegiň Düzgünleri

Ýuridiki şahs bolup durmaýan telekeçileriň, olarda we öý hojalygyny alyp barmak boýunça şahsy hyzmat we kömek etmek maksady bilen işgärler bilen zähmet gatnaşyklaryna girýän fiziki şahslarda zähmet şertnamasy esasynda işleýän işgärleriň zähmet depderçelerini we olaryň içliklerini resmileşdirmek hem-de ýöretmek boýunça Gözükdiriji

Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan

2018-nji ýylyň 5-nji oktýabrynda 1160 san bilen döwlet belligine alyndy

27.07.2018 № 87-Ö On sekiz ýaşyna ýetmedik adamlaryň zähmetiniň ulanylmagyna ýol berilmeýän zyýanly we howply (aýratyn zyýanly we aýratyn howply) zähmet şertleri bolan işleriň, hünärleriň we wezipeleriň Sanawy

Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan

2018-nji ýylyň 18-nji awgustynda 1151 san bilen döwlet belligine alyndy

12.02.2018 № 17-Ö Döwletiň goldawyna mätäç adamlaryň olar üçin döredilen iş orunlaryna işe ýerleşdirilişi barada hasabat

Forma № 1-paý

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň

2018-nji ýylyň 2-nji fewralyndaky  № 10-05-06 haty

18.12.2017   Zähmet depderçelerini bermegiň, ýöretmegiň we saklamagyň Tertibi

Goşundylar

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2017 - nji ýylyň 08 - nji dekabryndaky çykaran 501 - nji karary bilen tassyklandy

30.08.2017 № 70-Ö Zähmet şertnamasynyň mysaly görnüşi

Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan

2017-nji ýylyň 03-nji oktýabrynda  1101 san bilen döwlet belligine alyndy

07.08.2017 № 64-Ö Boş iş orunlary we olary doldurmak üçin gerek bolan işgärler barada hasabat

Kärhananyň ýatyrylmagy, işiň bes edilmegi we düzüminiň üýtgemegi bilen baglylykda işgärleriň işden boşadylmagy barada maglumatlar

Forma № 1-bo

Forma № 2-ib

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň

2017-nji ýylyň 1-nji awgustyndaky  № 16/13-22 haty

17.03.2017 № 18-Ö Wahta iş usuly boýunça işi guramak barada Birkysmy düzgünnama

Meýdan şertlerinde işleýän işgärlere meýdan üpjünligini tölemegiň Tertibi

Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan

2017-nji ýylyň 08-nji aprelinde 1052 san bilen döwlet belligine alyndy

02.02.2017 № 11-Ö Türkmenistanyň zähmet kanunçylygynyň berjaý edilişine döwlet gözegçilik barlagyny we gözegçiligini amala aşyrmagyň Tertibi

Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan

2017-nji ýylyň 21-nji fewralynda 1047 san bilen döwlet belligine alyndy

11.01.2017   Maýyplygy bolan adamlaryň zähmet we iş üpjünçilik çygryndaky hukuklarynyň Türkmenistanda doly durmuşa geçirilmegini üpjün etmek üçin 2017-2020-nji ýyllarda amala aşyrylmaly çäreleriň MEÝILNAMASY Türkmenistanyň Prezidentiniň 2016 - njy ýylyň 14 - nji oktýabrynda çykaran 14977 - nji karary bilen tassyklandy
21.12.2016 № 125-Ö Işgärleri ýörite egin-eşikler, ýörite aýakgaplar we beýleki hususy gorag serişdeleri bilen üpjün etmegiň  Tertibi

Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan

2017-nji ýylyň 06-njy ýanwarynda 1037 san bilen döwlet belligine alyndy

10.08.2016 № 81-Ö Aýal-gyzlar we on sekiz ýaşyna ýetmedik adamlar üçin elde göterilýän we ondan-oňa süýşürilýän agyrlyklaryň bellenilen aňryçäk kadalary

Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan

2016-njy ýylyň 26-njy awgustynda 1006 san bilen döwlet belligine alyndy

19.01.2016 № 13-Ö Zyýanly we (ýa-da) howply (aýratyn zyýanly we (ýa-da) aýratyn howply) zähmet şertleri bolan işlerde işleýän işgärleri süýt ýa-da deň derejeli beýleki azyk önümleri bilen mugt üpjün etmegiň kadalary we şertleri

Goşundylar

Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan

2016-njy ýylyň 9-njy fewralynda 954 san bilen bellige alyndy

06.01.2016 № 3-Ö Iş gözleýän adamlara bar bolan boş iş orunlarynyň hödürleniş çärelerini guramagyň Tertibi

Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan

2016-njy ýylyň 26-njy ýanwarynda 950 san bilen döwlet belligine  alyndy

06.01.2016 № 2-Ö Durmuş goraglylygyna aýratyn mätäçlik çekýän we zähmet bazarynda deň şertlerde bäsleşige ukypsyz raýatlary işe ýerleşdirmek üçin iş berijilere paýy bellemegiň tertibi hakynda Düzgünnama

Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan

2016-njy ýylyň 26-njy ýanwarynda 951 san bilen döwlet belligine  alyndy

06.11.2015 № 14475 Zähmet borçlaryny ýerine ýetirmegi bilen baglanyşykly işgäriň saglygyna zeper ýetirilmegi ýa-da onuň aradan çykmagy bilen baglanyşykly zyýanyň (zeleliň) iş beriji tarapyndan öwezini dolmagyň tertibi we möhletleri  
28.09.2015 № 79-Ö Zähmet şertlerini we zähmeti goramagy gowulandyrmak we hünärleriň töwekgelçilik derejesini peseltmek boýunça iş berijiler tarapyndan amala aşyrylmaly çäreleriň  Birkysmy sanawy  
26.05.2014 № 51-Ö Döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasyna pensiýa gatançlarynyň tölenendigi hakynda Beýannama_Goşundy 1

Goşundy 2

Goşundy 3
11.04.2014 № 35-Ö Türkmenistanyň zähmet we ilaty durmuş taydan goramak edaralary tarapyndan administratiw hukuk bozulmalary baradaky işlere seredilmeginiň tertibi hakynda Düzgünnama

Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan

2014-nji ýylyň 29-njy aprelinde 759 san bilen bellige alyndy

30.01.2014   Hünär kesellerini derňemegiň we hasaba almagyň Tertibi

Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan

2014-nji ýylyň 12-nji fewralynda 738 san bilen bellige alyndy

23.12.2013 № 118-Ö Esasy iş bilen utgaşdyrma boýunça işiň şertleri hakynda Düzgünnama

 

Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan

2014-nji ýylyň 10-nji martynda 744 san bilen bellige alyndy

09.09.2013 № 80-Ö Zähmet jedelleri baradaky topar hakynda Birkysmy düzgünnama

Goşundylar

 
17.05.2013 № 13002 Aýratyn zähmet şertleri bolan işlerde goşmaça hak bellemegiň we tölemegiň Tertibi  
27.03.2013 № 26-Ö Zähmet şertleri boýunça iş orunlarynyň hünär synagyny geçirmegiň tertibi hakynda Birkysmy düzgünnama

Goşundylar

Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan 2013-nji ýylyň 11-nji aprelinde 685 san bilen bellige alyndy

11.01.2013 № 12756 Türkmenistanda raýatlaryň pensiýa üpjünçiligini kämilleşdirmek hakynda  
11.01.2013 № 12757 Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň wagtlaýyn ulanylmaýan serişdeleriniň we pensiýa toplamalarynyň maýa goýuma gönükdirilmeginiň Tertibini tassyklamak hakynda  
11.01.2013 № 11757 Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň wagtlaýyn ulanylmaýan serişdeleriniň we pensiýa toplamalarynyň maýa goýuma gönükdirilmeginiň Tertibi  
01.01.2013   Türkmenistanyň "Ilaty durmuş taýdan goramak hakynda" kodeksi

29.08.2013 ýylyň, № 429-IV girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar bilen

30.11.2012 № 106-Ö Türkmenistanyň ministrlikleriniň, dolandyryş edaralarynyň zähmeti goramak bölümi (gullugy) hakynda Birkysmy düzgünnama

Kärhanada zähmeti goramak gullugy hakynda Birkysmy düzgünnama

Kärhananyň zähmeti goramak boýunça hünärmeniniň (inženeriniň) wezipe borçlary hakynda Birkysmy düzgünnama

Zähmeti goramak otagy hakynda Birkysmy düzgünnama

Zähmeti goramak otagynyň (burçunyň) işini gurnamak boýunça Maslahatlar

 
14.11.2012 № 3 Türkmenistanda başlangyç şertli pensiýa maýasyny hasaplamak boýunça USULY GÖRKEZMELER

 

04.09.2012 № 85-Ö Türkmenistanda döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy ulgamynda ätiýaçlandyrýanlary hasaba almagyň we hasapdan aýyrmagyň TERTIBI

Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan 2012-nji ýylyň 20-nji noýabrynda 671 san bilen bellige alyndy

19.10.2012 № 340-IV Türkmenistanyň kanuny "Türkmenistanyň Ilaty durmuş taýdan goramak hakynda kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda"

 

31.03.2012 № 287-IV Türkmenistanyň kanuny "Döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy hakynda"

18.12.2013 ý. №461-IV,

16.08.2014 ý. №113-V,

 girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar bilen

22.05.2007 № 8629 Türkmenistanyň şäherlerine we ilatly ýerlerine hem-de onuň çäklerinden daşary gulluk iş saparlary hakynda düzgünnama

Goşundylar
 
24.01.2012 N 619 Ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirlikleri tarapyndan raýatlary işçi hünärleri boýunça taýýarlamak, gaýtadan taýýarlamak we hünär derejesini ýokarlandyrmak okuwlaryny guramagyň we maliýeleşdirmegiň tertibi hakynda düzgünnama Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan bellige alyndy
06.01.2012 № 11991

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary "Türkmenistanyň Pensiýa gaznasyny döretmek hakynda"

Türkmenistаnyň Pensiýa gaznasy hakynda düzgünnama

Türkmenistаnyň Pensiýa gaznasynyň müdiriýetiniň düzümi

 
06.01.2012 № 11992 Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary "Türkmenistanyň zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň işini kämilleşdirmek hakynda"  
27.05.2011 № 11649 Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary "Türkmenistanda ilatyň iş bilen üpjünçilik ulgamyny kämilleşdirmek hakynda"  
10.04.2011 PP- 5755 Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany "Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligini döretmek hakynda" 08.04.2011 ý.
09.09.2010 № 11250 Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary "Pensiýa ätiýaçlandyrmasynyñ ulgamyny kämilleşdirmek hakynda" 09.09.2010 ý.
09.09.2010 № 11250 Pensiýa toplamalaryny dolandyrmagyñ we ýerleşdirmegiñ tertibi 09.09.2010 ý.
09.09.2010 № 11250 Meýletin pensiýa ätiýaçlandyrmasy ulgamynda pensiýa toplamalary boýunça şahsy maglumatlaryñ hasabyny ýöretmegiñ tertibi 09.09.2010 ý.
09.07.2010 PP-5624

Türkmenistanda zähmet haklaryny zähmet şertlerine laýyklykda köpeltmek hem-de pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň we talyp haklarynyň möçberlerini ýokarlandyrmak hakynda

01.01.2011 ýyldan güýje girýär

09.07.2010

№ 11138

Türkmenistanda şertli-toplaýyş pensiýa usulyny girizmegiň we Türkmenistanyň Pensiýa gaznasyny döretmegiň meýilnamasy

 

22.04.2010

 

PP-5587

 

 

PP-5588

 

Beýik Watançylyk urşunyň weteranlarynyň we olaryň ýanýoldaşlarynyň, şeyle hem tylda zahmet çeken weteranlaryň pensiýalarynyň möçberini köpeltmek hakynda

 

1941—1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 65 ýyllygy mynasybetli sylaglamak we sowgatlary gowşurmak hakynda

 

13.01.2010

№ 5-Ö

Zähmetiň aýratyn (zyýanly we aýratyn agyr) şertlerinde işlän raýatlara zähmet pensiýasyny bellemegiň we tölemegiň tertibi

 
18.04.2009

29-IV

Türkmenistanyň Zähmet kodeksi

04.07.2013ý, 05.07.2013ý. girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar bilen

26.09.2008

 

"Türkmenistanda iş haklaryny, zähmet pensiýalaryny, döwlet kömek pullaryny we talyp haklarynyň möçberlerini köpeltmek hakynda" Türkmenistanyň Prezidentiniň permany

01.01.2009 ýylldan

10% köpelýar

04.12.2007

№ 159-Ö

Döwletiň kömek pullaryny bellemegiň we gaýtadan hasaplamagyň tertibi hakynda gollanma

Goşundylar

01.05.2009 ýylyň, № 62-Ö

girizilen üýtgetmeler bilen

28.08.2007

№ 107-Ö

Pensiýalary bellemegiň we gaýtadan hasaplamagyň tertibi hakynda gollanma

Goşundylar

01.05.2009 ýylyň, № 63-Ö

girizilen üýtgetmeler we

goşmaçalar bilen

22.05.2007 № 8629 Türkmenistanyň şäherlerine we ilatly ýerlerine hem-de onuň çäklerinden daşary gulluk iş saparlary hakynda düzgünnama

Goşundylar
 

17.03.2007

№ 98-III

"Durmuş üpjünçiligi hakynda" Türkmenistanyň Bitewi kanuny

Güýjüni ýitiren (TÜRKMENISTANYŇ KANUNY "Türkmenistanyň Ilaty durmuş taýdan goramak hakynda

kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda",  19.10.2012

№ 340-IV)

 

 

Türkmenistanyň bank edaralarynyň üsti bilen amala aşyrylýan  pensiýalary we döwletiň kömek pullaryny tölemegiň we çykdajylary maliýeleşdirmegiň tertibi hakynda düzgünnama