gerb
Türkmenistanyň
Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak
ministrliginiň ýörite saýty
Çaplar we täzelikler
YKDYSADY WE DURMUŞ ÖSÜŞINIŇ GÖZÝETIMLERI

25.05.2018

Şu ýylyň 2-nji maýynda hormatly Prezidentimiziň ak pata bermegi bilen Türkmenbaşydaky Halkara deňiz portunda ulag düzüminiň täze desgalarynyň gurlup, ulanylmaga berilmegi ýurdumyzyň üstaşyr ulag geçirijilik ukybynyň mundan beýläk-de pugtalandyrylýandygyny görkezýär. Ýurdumyzyň geljekki durnukly ösüşine öz oňyn täsirini ýetirjek bu taryhy waka, gadymy döwürlerde bolşy ýaly, häzirki döwürde dikeldilýän Beýik Ýüpek ýolunyň «altyn halkasyny» emele getirýändiginiň ýene-de bir subutnamasy boldy.

ÝAŞ HÜNÄRMENLERI IŞE ÝERLEŞDIRMEK ULGAMY KÄMILLEŞMEK ÝOLUNDA

04.04.2018

2018-nji ýylyň 2-nji martynda geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde «Türkmenistanda ýaş hünärmenleri işe ýerleşdirmek ulgamyny kämilleşdirmegiň 2018-2020-nji ýyllar üçin Maksatnamasy» we ony amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň Meýilnamasy kabul edildi. Bu resminamalar häzirki döwürde ýurdumyzyň zähmet bazarynda kemala gelen ýagdaýy nazara alyp, aýratyn demografik topar hökmünde häsiýetlendirilýän ýaşlaryň iş bilen üpjünçilik derejesini ýokarlandyrmaga gönükdirilendir. Şunda bu meseleleri çözmekde göz öňünde tutulan ykdysady, guramaçylyk we hukuk gurallary ýaşlary işe ýerleşdirmek ulgamynyň netijeli hereket etmegine ýardam berer.

DURMUŞ SYÝASATYNYŇ MÖHÜM UGRY

10.03.2018

2018-nji ýylyň 2-nji martynda geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde «Türkmenistanda ýaş hünärmenleri işe ýerleşdirmek ulgamyny kämilleşdirmegiň 2018-2020-nji ýyllar üçin Maksatnamasy» we ony amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň Meýilnamasy kabul edildi. Bu resminamalar häzirki döwürde ýurdumyzyň zähmet bazarynda kemala gelen ýagdaýy nazara alyp, aýratyn demografik topar hökmünde häsiýetlendirilýän ýaşlaryň iş bilen üpjünçilik derejesini ýokarlandyrmaga gönükdirilendir. Şunda bu meseleleri çözmekde göz öňünde tutulan ykdysady, guramaçylyk we hukuk gurallary ýaşlary işe ýerleşdirmek ulgamynyň netijeli hereket etmeginiň kepili bolup durýar.

ZÄHMET GATNAŞYKLARY KÄMILLEŞDIRILÝÄR

06.01.2018

Adam baradaky alada Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe alnyp barylýan durmuş syýasatynyň özenini emele getirýär. Çünki «Döwlet adam üçindir!» diýen ýörelgä esaslanýan döwlet syýasatynyň netijeleri zähmet çekýän raýatlarymyzyň hukuklaryny we bähbitlerini goramakda öz aýdyň beýanyny tapýar. 2017-nji ýylyň 8-nji dekabrynda geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde hormatly Prezidentimiziň 501 belgili Karary bilen tassyklanan «Zähmet depderçelerini bermegiň, ýöretmegiň we saklamagyň tertibi», zähmet depderçesiniň täze nusgasy ýurdumyzda zähmet gatnaşyklaryny kämilleşdirmek, olary bazar ykdysadyýetiniň şertlerine laýyk getirmek boýunça işleriň yzygiderli alnyp barylýandygyna şaýatlyk edýär. 2018-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan zähmet gatnaşyklaryny düzgünleşdirmäge gönükdirilen bu täze tertip ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň pudaklarynda işleýänleriň zähmet hukuklarynyň döwlet kepillendirmelerini üpjün etmäge, ýurdumyzda zähmet bilen bagly meseleleriň bir ulgamdan dolandyrylmagyna ýardam berer.

ZÄHMETE SARPA

20.12.2017

2017-nji ýylyň 8-nji dekabrynda şu ýylyň 11 aýynda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň jemlerine bagyşlanyp geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde hormatly Prezidentimiz “Türkmenistanda zähmet işi hakyndaky maglumatlary ýöretmegiň tertibini kämilleşdirmek hakynda” Karara gol çekdi. Bu Karar bilen Zähmet depderçelerini bermegiň, ýöretmegiň we saklamagyň tertibi, Zähmet depderçesiniň nusgasy tassyklandy. 2018-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan güýje girýän bu Karar zähmet adamlaryň zähmet hukuklarynyň döwlet kepillendirmelerini üpjün etmäge, olaryň durmuş goraglylygyny has-da ýokarlandyrmaga gönükdirilip,zähmet gatnaşyklary çygrynda kanunçylygyň döwrebaplaşdyrylmagy babatynda alnyp barylýan işleriň nobatdaky mysaly boldy.