gerb
Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş
taýdan goramak ministrligi
Çaplar we täzelikler
SANLY YKDYSADYÝET: ÖSÜŞIŇ WE BAGTYÝAR DURMUŞYŇ BÄHBIDINE

08.11.2018

«Sanly ykdysadyýet» adalgasy soňky döwürde syýasatçylar, ykdysatçylar we bilermenler tarapyndan giňden ara alnyp maslahatlaşylýan meselä öwrüldi. Munuň esasy sebäbini köp ýurtlaryň ylmy-tehniki ösüşiň gazananlaryny, hususan-da, sanly maglumatlary ykdysadyýete ornaşdyrmagyň netijesinde uly öňegidişlikleri gazanmagy başarandyklary bilen düşündirip bolar.

WATANY BEÝGELDEN ENE MÄHREMLILIGI

02.11.2018

Döwlet Baştutanymyzyň türkmen zenanlaryna, öz käbesi Ogulabat ejä bagyşlanan “Enä tagzym - mukaddeslige tagzym” atly kitabyny bize peşgeş bermeginiň aýratyn ähmiýeti bar. Bu kitap biziň her birimiz üçin eziz ynsan - Ene hakynda täsirli hem-de çuňňur pähimli söhbediň beýanydyr.

Türkmenistanda ýaş hünärmenleri işe ýerleşdirmek boýunça Pudagara toparyň nobatdaky maslahaty geçirildi

01.11.2018

2018-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Prezidentiniň 2017-nji ýylyň 18-nji awgustynda çykaran 319-njy karary bilen tassyklanan Türkmenistanda ýaş hünärmenleri işe ýerleşdirmek boýunça Pudagara toparyň agzalarynyň we wekilleriniň gatnaşmaklarynda Türkmenistanda ýaş hünärmenleri işe ýerleşdirmek boýunça Pudagara toparyň nobatdaky maslahaty geçirildi.

TÜRKMENISTAN – BMG: PARAHATÇYLYGYŇ WE DURNUKLY ÖSÜŞIŇ HATYRASYNA HYZMATDAŞLYK

16.10.2018

Hormatly Prezidentimiziň BMG-niň Baş Assamleýasynyň 73-nji maslahatyna gatnaşmagy Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň täze möhüm tapgyryny alamatlandyrdy. Çünki döwlet Baştutanymyzyň bu maslahatda ählumumy meseleler barada ýurdumyzyň garaýyşlary we netijeli başlangyçlary barada çuňňur manyly çykyşy häzirki döwürde ählumumy parahatçylygy we howpsuzlygy üpjün etmekde, döwletleriň arasynda özara düşünişmegi we ynamy pugtalandyrmakda täze çemeleşmeleriň zerurdygyny ýene-de bir gezek tassyklady.

TÜRKMENISTANDA IMPORT ÖNÜMLERINIŇ ORNUNY TUTÝAN SYÝASATY NETIJELI DURMUŞA GEÇIRMEGIŇ ÝOLLARY

14.09.2018

Dünýäde maliýe-ykdysady çökgünligiň dowam etmegi köp ugurda milli ykdysadyýetiň ösüşine öz ýaramaz täsirini ýetirýär. Bu ýagdaý, öz gezeginde, durnukly ykdysady ösüşi üpjün etmek üçin täze çemeleşmeleriň ulanylmagyny talap edýär. Hususan-da, import garaşlylygynyň artmagy netijesinde ýurduň ykdysady howpsuzlygynyň peselýändigini göz öňünde tutup, köp döwletler bu syýasaty oýlanyşykly durmuşa geçirmäge çalyşýarlar. Şunda import strategiýasyna milli ykdysady pugtalandyrmak we eksport kuwwatyny döretmek üçin geçiş häsiýetli syýasat hökmünde garalan ýagdaýynda onuň netijeli bolýandygy daşary ýurt tejribesi görkezýär.