| Esasy  | Indiki |

Türkmenistanyň  Zähmet we ilaty durmuş taýdan

goramak ministrliginiň merkezi edarasynyň

GURLUŞY

 

Ýolbaşçylar

Zähmet gatnaşyklary we zähmet şertleri müdirligi

Zähmet gory we iş üpjünçilik müdirligi

Zähmeti kadalaşdyrmak we zähmet haky müdirligi

Usulyýet müdirligi

Durmuş üpjünçiligi müdirligi

Maglumat - tehnologiýalar müdirligi

Iş dolandyryş müdirligi

Halkara gatnaşyklar bölümi

Buhgalteriýa hasabaty we maliýe bölümi

Gözegçilik-derňew bölümi 

Işgärler we ýörite işler bölümi

 

 

Türkmenistanyň  Pensiýa gaznasynyň merkezi edarasynyň

GURLUŞY

 

Ýolbaşçylar

Pensiýa gatançlaryny dolandyrmak müdirligi

Pensiýa ätiýaçlandyrmasy müdirligi

Başlangyç pensiýa maýasyny hasaplamak müdirligi

Pensiýa we döwlet kömek pullary üpjünçiligi müdirligi

Buhgalteriýa hasabaty we maliýe müdirligi

Maglumat - tehnologiýalar bölümi

Hasabatlary jemleýji we seljerme bölümi

Gözegçilik-derňew bölümi 

Işgärler bölümi

Maddy-üpjünçilik bölümi

 

| Esasy  | Indiki |