| Esasy  | Indiki |

Türkmenistanyň Prezidentiniň

2011-nji ýylyň 06-njy ýanwarynda

çykaran 11991-nji  karary bilen

tassyklandy

 

Türkmenistnyň Pensiýa gaznasynyň müdiriýetiniň

DÜZÜMI

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministri müdiriýetiň başlygy

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministriniň orunbasary müdiriýetiň başlygynyň orunbasary Gaznanyň dolandyryjysy

Türkmenistanyň Maliýe  ministriniň orunbasary

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň müdiriýetiniň başlygynyň orunbasary

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň başlygynyň orunbasary

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçilik birleşmesiniň başlygy

 

| Esasy  | Indiki |