2019-njy ýylyň ýanwar aýy boýunça boş iş orunlaryň sanawy


Image

HORMATLY RAÝATLAR!

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň ýerlerdäki zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi edaralary kärhanalaryň, guramalaryň we edaralaryň şu aşakdaky hünärler boýunça işe çagyrýandygyny

SIZIŇ DYKGATYŇYZA ÝETIRÝÄR!

(2019-njy ýylyň ýanwar aýynyň ahyryna berilen maglumatlar esasynda taýýarlandy)