HALKARA ZÄHMET GURAMASY

1919-2019

Ilo

(2009-njy ýylyň 7-nji maýyndaky, 17-nji, 24-nji iýulyndaky, 10-njy, 25-nji noýabryndaky, 2010-njy ýylyň 27-nji iýulyndaky, 23-nji, 29-njy dekabryndaky, 2011-nji ýylyň 17-nji iýunyndaky, 1-nji, 18-nji, 19-njy iýulyndaky, 2013-nji ýylyň 4-nji, 5-nji iýulyndaky üýtgetmeler we goşmaçalar bilen)
Şu Kodeks guramaçylyk-hukuk we eýeçiligiň görnüşlerine garamazdan kärhanalarda, edaralarda we guramalarda (mundan beýläk - kärhanalar), aýry-aýry şahsy taraplarda baglaşylan zähmet şertnamasynyň şertlerinde işleýän şahslaryň zähmet gatnaşyklaryny düzgünleşdirýär.

Giňişleýin >>

(Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2016 ý., № 2, 95-nji madda)
Şu Kanun ilatyň iş bilen üpjünçiligi çygryndaky döwlet syýasatynyň hukuk, ykdysady we guramaçylyk esaslaryny kesgitleýär, raýatlaryň zähmet çekmäge bolan konstitusion hukuklarynyň berjaý edilmegine, işsizlikden goralmagyna gönükdirilendir hem-de iş bilen üpjünçilik çygrynda döwlet kepilliklerini belleýär.

Giňişleýin >>

(29.08.2013 ý. №429-IV girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar bilen)
Şu Kodeks Türkmenistanyň ilatyny durmuş taýdan goramagyň hukuk, guramaçylyk, ykdysady, esaslaryny kesgitleýär, raýatlaryň döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy esasynda pensiýa üpjünçiliginiň, raýatlaryň aýratyn toparlarynyň döwlet kömek pullary bilen üpjünçiliginiň döwlet kepilliklerini belleýär, şeýle hem weteranlaryň we maýyplaryň durmuş taýdan goralmagynyň çärelerini kesgitleýär.

Giňişleýin >>

(18.12.2013 ý. №461-IV, 16.08.2014 ý. №113-V girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar bilen)
Şu Kanun Türkmenistanda döwlet pensiýa ätiýaçlandyryş ulgamyny döretmegiň we onuň hereket etmeginiň hukuk, ykdysady we guramaçylyk esaslaryny kesgitleýär.

Giňişleýin >>

Zähmet we ilatyň iş üpjinçilik bölüminiň territorial gatnaşygy

ş. Aşgabat

AdySalgyTelefon
1Zähmetiň we ilatyň iş üpjinçilik müdirligi ş.Aşgabat744000 köçe Seýitnazar Seýdi, j.3(99312) 92-21-37 (99312) 92-62-20
2Zähmet we ilatyň iş üpjinçilik bölümi etrap Bagtyýarlyk744000 köçe Seýitnazar Seýdi, j.3(99312) 92-21-37 (99312) 92-23-96
3Zähmet we ilatyň iş üpjinçilik bölümi etrap Berkararlyk744000 köçe Seýitnazar Seýdi, j.3(99312) 92-21-37 (99312) 92-23-88
4Zähmet we ilatyň iş üpjinçilik bölümi etrap Büzmeýin744000  etrap Büzmeýin, köçe. Oguzhan, j.8(99312) 33-24-12 (99312) 33-24-13
5Zähmet we ilatyň iş üpjinçilik bölümi etrap Köpetdag744000 köçe Seýitnazar Seýdi, j.3(99312) 92-71-82 (99312) 92-10-94

Ahal welaýat

AdySalgyTelefon
1Zähmetiň we ilatyň iş üpjinçilik müdirligi Ahal welaýat745205 ş.Änew, köçe Ahal, j.4(993137) 3-36-32 (993137) 3-35-56
2Zähmet we ilatyň iş üpjinçilik bölümi etrap Ak-bugdaý745205 ş.Änew, köçe. Watan, j.1(993137) 3-67-14
3Zähmet we ilatyň iş üpjinçilik bölümi etrap Babadaýhan745360 ş. Babadaýhan, köçe. Gülzar, j. 2
4Zähmet we ilatyň iş üpjinçilik bölümi etrap Bäherden745180 Bäherden etrap, köçe. Türkmenbaşi, j.5(993131) 2-30-52
5Zähmet we ilatyň iş üpjinçilik bölümi etrap Gökdepe745190 ş. Gökdepe, Turkmenbaşy şaýoly, j.10(993132) 6-00-48 (993132) 6-00-34
6Zähmet we ilatyň iş üpjinçilik bölümi etrap Kaka745340 şäherçe.Kaka, köçe Rowaçlyk, j. 2(993133) 3-15-69 (993133) 3-17-38
7Zähmet we ilatyň iş üpjinçilik bölümi etrap Sarahs745250 şäherçe.Sarahs, köçe Nyýazow, j.41(993134) 2-20-71 (993134) 2-12-60
8Zähmet we ilatyň iş üpjinçilik bölümi etrap Tejen745360 Tejen etrap, köçe. Magtymguly j.35(993135) 4-86-19
9Zähmet we ilatyň iş üpjinçilik bölümi Tejen şäheri745360 Tejen etrap, köçe. Magtymguly. j.35(993135) 4-46-29

Balkan welaýat

AdySalgyTelefon
1Zähmetiň we ilatyň iş üpjinçilik müdirligi Balkan welaýat745100 ş.Balkanabad, kwartal 184, j.1(993222) 2-90-18 (993222) 2-84-45
2Zähmet we ilatyň iş üpjinçilik bölümi şäher Balkanabat745100 ş.Balkanabat, kwartal 184, j.1(993222) 2-84-48 (993222) 2-80-62
3Zähmet we ilatyň iş üpjinçilik bölümi etrap Bereket745130 Bereket etrap, köçe. Garajaýew, j.16(993247) 3-29-44 (993247) 3-13-82
4Zähmet we ilatyň iş üpjinçilik bölümi etrap Esenguly745240 Esenguly etrap, köçe.D. Balgyzyl-10, j.345(993245) 3-20-78 (993245) 3-21-75
5Zähmet we ilatyň iş üpjinçilik bölümi etrap Etrek745230 Etrek etrap, köçe Magtymguly , j.26(993242) 4-09-10 (993242) 4-09-08
6Zähmet we ilatyň iş üpjinçilik bölümi şäher Gumdag745110 ş. Gumdag, 8-ji kwartal, j.4(993241) 4-30-21 (993241) 4-39-40
7Zähmet we ilatyň iş üpjinçilik bölümi şäher Hazar745030 ş.Hazar, kwartal 33, j.3-а(993240) 2-43-70 (993240) 2-45-17
8Zähmet we ilatyň iş üpjinçilik bölümi etrap Magtymguly745180 Magtymguly etrap, köçe. Durdyhan Ýanyk, j.7(993248) 4-18-81 (993248) 4-03-59
9Zähmet we ilatyň iş üpjinçilik bölümi etrap Serdar745150 Serdar etrap, köçe. Ýa.Geldimämmedowa, j.18(993246) 5-44-30 (993246) 7-01-14
10Zähmet we ilatyň iş üpjinçilik bölümi şäher Serdar745150 Serdar etrap, köçe. Ýa. Geldimämmedowa, j.18(993246) 5-45-54 (993246) 5-25-22
11Zähmet we ilatyň iş üpjinçilik bölümi etrap Türkmenbasi745000 Türkmenbaşi etrap, köçe. Magtymguly, j.11(993243) 7-99-37 (993243) 7-81-85
12Zähmet we ilatyň iş üpjinçilik bölümi şäher Türkmenbaşi745000 ş.Türkmenbaşi, koçe. Annatäç Magtymowa, j.11(993243) 2-05-88 (993243) 2-32-64

Daşoguz welaýat

AdySalgyTelefon
1Zähmetiň we ilatyň iş üpjinçilik müdirligi Daşoguz welaýat746300 ş. Daşoguz, köçe. 10 ýyl Abadanlyk, j.11(993322) 9-07-03 (993322) 9-06-03
2Zähmet we ilatyň iş üpjinçilik bölümi etrap Akdepe746340 Akdepe etrap, köçe. Aşyk aýdyn, j.76(993344) 3-03-43 (993344) 3-03-29
3Zähmet we ilatyň iş üpjinçilik bölümi etrap Boldumsaz746350 Boldumsaz etrap, köçe. adyndaky. P.Ýegendurdyýewa, j.18(993346) 4-01-00
4Zähmet we ilatyň iş üpjinçilik bölümi şäher Daşoguz746300 ş.Daşoguz, köçe. N. Andalib, j.21(993322) 5-62-52 (993322) 5-04-97
5Zähmet we ilatyň iş üpjinçilik bölümi etrap Görogly746380 Görogly etrap, köçe. A. Ataýewa, j.75(993340) 3-07-28 (993340) 3-15-48
6Zähmet we ilatyň iş üpjinçilik bölümi etrap Gubadag746380 Gubadag etrap, köçe. Azatlyk, j.45(993345) 3-08-92
7Zähmet we ilatyň iş üpjinçilik bölümi etrap Gurbansoltan746320 etrap Gurbansoltan, köçe. Parahatçylyk, j.1(993343) 3-13-28
8Zähmet we ilatyň iş üpjinçilik bölümi etrap Köneurgenç746350 Köneurgenç etrap, köçe. adyndaky. S.Nyýazowa, j.2(993347) 3-70-95
9Zähmet we ilatyň iş üpjinçilik bölümi şäher Köneurgenç746350 Köneurgenç etrap, köçe. adyndaky. S.Nyýazowa, j.2(993347) 3-70-07 (993347) 3-70-06
10Zähmet we ilatyň iş üpjinçilik bölümi etrap RuhubelentRuhubelent etrap, köçe. Şagadam, j.5(993343) 3-11-51
11Zähmet we ilatyň iş üpjinçilik bölümi etrap S.A.Nyýazow746311 etrap S.A.Nyýazow, şaýoly Türkmenbaşi, 2-j(993348) 3-30-30 (993348) 3-00-98
12Zähmet we ilatyň iş üpjinçilik bölümi etrap S.Türkmenbaşi746400 etrap S.Türkmenbaşi, şaýoly S.Türkmenbaşi, j.1(993349) 3-03-37 (993349) 3-03-31

Lebap welaýat

AdySalgyTelefon
1Zähmetiň we ilatyň iş üpjinçilik müdirligi Lebap welaýat746100 ş. Türkmenabat, köçe. Magtymguly, j.2(993422) 3-15-22 (993422) 3-19-09
2Zähmet we ilatyň iş üpjinçilik bölümi etrap Çärjew746100 Çärjew etrap, şäherçe.Hoja-gala, köçe.Magtymguly, j.2(993422) 4-56-97
3Zähmet we ilatyň iş üpjinçilik bölümi etrap Darganata746240 Darganata etrap, şaýoly S.Türkmenbaşy, j.49(993445) 2-15-14
4Zähmet we ilatyň iş üpjinçilik bölümi etrap Dänew746200 Dänew etrap, geňeşlik Parahat, köçe.M.Saburowa, j.17(993446) 3-21-31
5Zähmet we ilatyň iş üpjinçilik bölümi etrap Döwletli746613 şäherçe Döwletli, köçe. Şaýoly, j.12(993434) 2-01-15
6Zähmet we ilatyň iş üpjinçilik bölümi etrap Farap746070  şäherçe Farap, köçe. Amyderýa, j.4(993448) 2-22-35
7Zähmet we ilatyň iş üpjinçilik bölümi şäher Gazojak746240 ş. Gazojak , köçe. Azadi, j.504(993438) 2-11-52
8Zähmet we ilatyň iş üpjinçilik bölümi etrap Halaç746632 Halaç etrap , köçe. adyndaky. A.Nyýazowa, j.21(993441) 2-07-61
9Zähmet we ilatyň iş üpjinçilik bölümi etrap Hojambaz746150 Hojambaz etrap , köçe. adyndaky. S.Nyýazowa, j.21(993442) 2-07-87
10Zähmet we ilatyň iş üpjinçilik bölümi etrap Kerki746620  ş.Kerki , köçe. adyndaky. A.Nyýazowa, j.7(993444) 2-10-59
11Zähmet we ilatyň iş üpjinçilik bölümi etrap Köýtendag746670 şäherçe Köýtendag , köçe. Türkmenbaşy, j.48(993440) 2-09-33 (993440) 2-09-34
12Zähmet we ilatyň iş üpjinçilik bölümi etrap Saýat746120 şäherçe Saýat , köçe. Türkmenabat, j.39(993447) 2-35-11
13Zähmet we ilatyň iş üpjinçilik bölümi şäher Türkmenabad746100 ş.Türkmenabad, köçe. Magtymguly, j.2(993422) 3-17-28

Mary welaýat

AdySalgyTelefon
1Zähmetiň we ilatyň iş üpjinçilik müdirligi Mary welaýat745400 ş. Mary , köçe.Magtymguly, j.6(993522) 6-77-07 (993522) 6-76-99
2Zähmet we ilatyň iş üpjinçilik bölümi etrap Baýramaly746000 ş.Baýramaly , köçe.Talyplar, j.3(993564) 6-26-76
3Zähmet we ilatyň iş üpjinçilik bölümi şäher Baýramaly746000 ş. Baýramaly köçe. Nurana, j.87(993564) 3-02-20 (993564) 3-02-05
4Zähmet we ilatyň iş üpjinçilik bölümi etrap Garagum746014  Garagum etrap ,şäherçe.Ýagty-ýol, köçe. Atabaýew, j.7(993557) 4-02-36
5Zähmet we ilatyň iş üpjinçilik bölümi etrap Mary745400 Mary etrap, PMK 9, Sakarçäge garaýoly 1 km(993522) 7-43-57
6Zähmet we ilatyň iş üpjinçilik bölümi şäher Mary745400 ş. Mary, köçe.Ýaşlyk, j.5(993522) 6-71-31 (993522) 6-36-98
7Zähmet we ilatyň iş üpjinçilik bölümi etrap Murgap745450 ş. Murgap, köçe. Sähetmyradowa, j.8(993565) 4-00-19
8Zähmet we ilatyň iş üpjinçilik bölümi etrap Oguzhan 755406 şäherçe .Deňizhan, köçe. Azady, j.28(993559) 6-58-78
9Zähmet we ilatyň iş üpjinçilik bölümi etrap Sakarçäge745420 ş.Sakarçäge, köçe.Merw, j.48(993566) 5-34-30
10Zähmet we ilatyň iş üpjinçilik bölümi etrap Serhetabad745570 ş .Serhetabad, köçe. Galkynyş, j.5(993561) 4-10-41 (993561) 4-01-73
11Zähmet we ilatyň iş üpjinçilik bölümi etrap Tagtabazar746520 D/o Azatlyk, 6-njy pagtaçylyk brigadasy (993568) 5-21-05
12Zähmet we ilatyň iş üpjinçilik bölümi etrap Türkmengala745430 ş. Türkmengala , köçe Magtymguly, j.25(993569) 3-06-26 (993569) 3-06-28
13Zähmet we ilatyň iş üpjinçilik bölümi etrap Wekilbazar745480 şäherçe .Mollanenes, köçe. Zelili, j.17(993558) 6-11-94 (993558) 6-11-95
14Zähmet we ilatyň iş üpjinçilik bölümi etrap Ýoloten746420 Ýoloten etrap, köçe. Garaşsyzlyk, j.1(993560) 6-28-01