HALKARA ZÄHMET GURAMASY

1919-2019

Ilo
18.04.2009ý. № 29-IV (girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar bilen)
Şu Kodeks guramaçylyk-hukuk we eýeçiligiň görnüşlerine garamazdan kärhanalarda, edaralarda we guramalarda (mundan beýläk - kärhanalar), aýry-aýry fiziki şahslarda baglaşylan zähmet şertnamasynyň şertlerinde işleýän şahslaryň zähmet gatnaşyklaryny düzgünleşdirýär.

Giňişleýin >>

18.06.2016ý. № 411-V. (girizilen üýtgetmeler bilen)
Şu Kanun ilatyň iş bilen üpjünçiligi çygryndaky döwlet syýasatynyň hukuk, ykdysady we guramaçylyk esaslaryny kesgitleýär, raýatlaryň zähmet çekmäge bolan konstitusion hukuklarynyň berjaý edilmegine, işsizlikden goralmagyna gönükdirilendir hem-de iş bilen üpjünçilik çygrynda döwlet kepilliklerini belleýär.

Giňişleýin >>

19.10.2012ý. № 340-IV (girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar bilen)
Şu Kodeks Türkmenistanyň ilatyny durmuş taýdan goramagyň hukuk, guramaçylyk, ykdysady, esaslaryny kesgitleýär, raýatlaryň döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy esasynda pensiýa üpjünçiliginiň, raýatlaryň aýratyn toparlarynyň döwlet kömek pullary bilen üpjünçiliginiň döwlet kepilliklerini belleýär, şeýle hem weteranlaryň we maýyplygy bolan adamlaryň durmuş taýdan goralmagynyň çärelerini kesgitleýär.

Giňişleýin >>

31.03.2012ý. №287-IV (girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar bilen)
Şu Kanun Türkmenistanda döwlet pensiýa ätiýaçlandyryş ulgamyny döretmegiň we onuň hereket etmeginiň hukuk, ykdysady we guramaçylyk esaslaryny kesgitleýär.

Giňişleýin >>

ILATA DURMUŞ TAÝDAN HYZMAT EDIŞ MERKEZLERINIŇ SALGYLARY

Aşgabat şäheriniň ýalňyz gartaşan raýatlara we maýyplara hyzmat edýän merkezi744020, Aşgabat ş., Azady köç., 81 jaýy(99312) 93-06-13
(99312) 93-27-36
Ahal welaýatynyň ýalňyz gartaşan raýatlara we maýyplara hyzmat edýän merkezi745380, Büzmeýin etraby, Negina köçesi, 16 jaýy(993138) 33-44-65
Türkmenbaşy şäheriniň ýalňyz gartaşan raýatlara we maýyplara hyzmat edýän merkezi745000, Türkmenbaşy ş., Mirişew köçesi, 12 jaýy(993243) 5-15-62
Daşoguz şäheriniň ýalňyz gartaşan raýatlara we maýyplara hyzmat edýän merkezi746300, Daşoguz şäheri, N.Andalyp köçesi, 21-nji jaýy(993322) 5-03-91
(993322) 5-91-48
Türkmenabat şäheriniň ýalňyz gartaşan raýatlara we maýyplara hyzmat edýän merkezi746100, Türkmenabat şäher, Akdepe köçesi, 8 jaýy(993422) 3-72-11
(993422) 3-47-37
Mary şäheriniň ýalňyz gartaşan raýatlara we maýyplara hyzmat edýän merkezi745400, Mary şäheri, Şewçenko köçesi, 15 jaýy(993522) 5-78-76
(993522) 5-79-14