Täzelikler

Aziýa – Ýuwaş ummany sebiti – Türkmenistanyň daşary syýasatynyň strategiki ugry

17.10.2019
1571336936
Aziýa — Ýuwaş umman sebitiniň döwletleri bilen köpugurly hyzmatdaşlygy ösdürmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Ber...

Aşgabat Jarnamasyny durmuşa geçirmek — GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň möhüm wezipesi

16.10.2019
1571251239
Ýakynda Aşgabatda geçirilen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň döwlet Baştutanlarynyň sammitiniň netijeleri hem-de ka...

Ykdysadyýetimiziň senagatlaşdyrylmagy - Türkmenistanyň ösüş strategiýasy

15.10.2019
1571170179
Şu gün paýtagtymyzda «Türkmenistanyň senagat pudaklarynyň ösüşiniň esasy ugurlary» atly halkara sergi we ylmy maslaha...
  • Image
  • Image

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyçlary - dünýä metbugatynyň sahypalarynda

14.10.2019
1571076420
GDA-a gatnaşyjy döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşiniň üstünlikli geçen mejlisiniň netijelerini Garaşsyz Döwletleriň A...

Milli Liderimiziň başlyklygynda GDA döwletleriniň Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisi geçirildi

11.10.2019
1570827315
Şu gün türkmen paýtagtynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklygynda Garaşsyz Döwletleriň Arka...
  • Image
  • Image

GDA-nyň daşary işler ministrleriniň geňeşiniň mejlisi

10.10.2019
1570739567
Şu gün türkmen paýtagtynda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň mejli...
  • Image
  • Image

Türkmenistanda dünýä syýahatçylyk pudagynyň öňdebaryjylarynyň her ýylky duşuşygy geçirilýär

09.10.2019
1570650702
Şu gün "Awaza" milli syýahatçylyk zolagynda“Syýahatçylyk we gezelenç” atly halkara sergisi we maslahaty açyldy. Hazar...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Prezidenti Owganystanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi

08.10.2019
1570567324
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Owganystan Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daş...
  • ImageTürkmenistanyň Daşkentdäki diplomatik wekilhanasy kiçi futbol boýunça Kubok ugrunda ýaryş gurady


Image

Türkmenistanyň Özbegistan Respublikasyndaky Ilçihanasy Dünýä ykdysadyýeti we diplomatiýasy uniwersitetiniň (DYDU) goldamagynda kiçi futbol boýunça ýaryş gurady. Ol ýurdumyzda geçirilýän köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş çäreleriniň biraýlygyna gabatlandy we 2019-njy ýylyň “Türkmenistan –rowaçlygyň Watany” şygaryna bagyşlandy.

Ýaryşa Ilçihananyň işgärleri, Özbegistanyň ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýan türkmen talyplary, şeýle hem DYDU-nyň rektoratynyň wekilleri, mugallymlary we talyplary gatnaşdylar.

Ýaryşyň açylyş dabarasynda oňa gatnaşanlar ýurdumyzyň durmuş-ykdysady we jemgyýetçilik-syýasy ulgamlarynda gazanan üstünlikleri, daşary syýasatynyň esasy ugurlary hem-de türkmen Lideriniň dünýäde özboluşly taryhy-medeni mirasy wagyz etmäge, sport diplomatiýasyny ilerletmäge, şeýle hem Türkmenistanyň maýa goýum we syýahatçylyk mümkinçilikleri bilen tanyşdyrmaga gönükdirilen başlangyçlary bilen tanyşdyryldy.

Ýaryş tamamlanandan soň baýrakly orunlary eýelän toparlara Türkmenistanyň diplomatik wekilhanasynyň adyndan kuboklar we medallar gowşuryldy. Sport çäresi özbek telewideniýesiniň ýaýlymlarynda görkezildi.Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm