Täzelikler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

20.09.2019
1569011380
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdak...

Türkmen alabaýy — halkymyzyň buýsanjy

18.09.2019
1568835070
Şu gün Ak bugdaý etrabynda «Türkmen alabaý itleri» hojalyk jemgyýetiniň binalar toplumynyň açylyş dabarasy boldy. Ýur...
  • Image
  • Image

Milli Liderimiziň täze kitaby halkymyzyň ruhubelentliginiň nyşanydyr

17.09.2019
1568748553
Şu gün paýtagtymyzdaky Oba hojalyk toplumynyň maslahatlar zalynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen BMG «2021-nji ýyl - Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» diýen Kararnamany kabul etdi

16.09.2019
1568655744
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Mejlisiň Başlygynyň we Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orun...

Hormatly Prezidentimiziň Hazar strategiýasynyň ähmiýeti BMG-niň resminamalarynda beýanyny tapýar

16.09.2019
1568660216
2019-njy ýylyň 11 - 12-nji awgustynda Türkmenbaşy şäherinde, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen Birinji H...

Paýtagtymyzda «Türkmen alabaýy» atly kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi

14.09.2019
1568487827
Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde hormatly Prezidentimiziň nobatdaky eseriniň tanyşdyrylyş dabarasy geçir...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

13.09.2019
1568410149
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda mil...
  • Image

Aşgabatda GDA-nyň Ykdysady geňeşiniň mejlisi geçirildi

13.09.2019
1568398057
Şu gün paýtagtymyzda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Ykdysady geňeşiniň 83-nji mejlisi boldy. Türkmenistanyň 20...Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-belarus toparynyň mejlisi


Image

Şu gün paýtagtymyzda ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-belarus toparynyň mejlisi boldy. Oňa iki döwletiň birnäçe ministrlikleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň hem-de işewür toparlarynyň ýolbaşçylary we esasy hünärmenleri gatnaşdylar. Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyza Belarus Respublikasynyň Premýer-ministriniň orunbasary Igor Lýaşenkonyň ýolbaşçylygyndaky wekilçilikli topar geldi.

Senagat we kommunikasiýa ministrliginde geçen duşuşygyň gün tertibine hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Belarus Respublikasynyň Prezidenti Aleksandr Lukaşenkonyň arasynda ýokary derejede gazanylan ylalaşyklary iş ýüzünde durmuşa geçirmegiň çäklerindäki meseleleriň toplumy hem-de ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmegiň esasy ugurlary girizildi.

Mejlise gatnaşyjylar birek-birege hormat goýmak we açyklyk ýörelgelerine esaslanýan köpugurly döwletara gatnaşyklaryň netijeli häsiýete eýedigini kanagatlanma bilen belläp, Hökümetara toparyň möhüm ähmiýetiniň bardygyny nygtadylar. Toparyň işi dürli ulgamlardaky netijeli gatnaşyklaryň mundan beýläk-de ösdürilmegini hem-de iki halkyň arasyndaky dostluk, ynanyşmak we birek-birege düşünişmek hyzmatdaşlygynyň hemmetaraplaýyn berkidilmegini şertlendirýär.

Gepleşikleriň dowamynda taraplar söwda-ykdysady ulgamdaky gatnaşyklaryň köpugurly esasda ösdürilmegine, özara haryt dolanyşygynyň mukdarynyň artdyrylmagyna gönükdirilen anyk çäreleri we geljekki ugurlary ara alyp maslahatlaşdylar. Şunuň bilen baglylykda, eksport-import ugurlarynyň artdyrylmagyna, ugradylýan harytlaryň we ýerine ýetirilýän hyzmatlaryň görnüşleriniň köpeldilmegine gönükdirilen goşmaça çäreleriň kabul edilmeginiň zerurdygy bellenildi.

Pikir alyşmalaryň dowamynda işewür gatnaşyklary ösdürmäge, bilelikdäki täze taslamalary durmuşa geçirmek üçin kuwwatly serişde binýady we ösen düzümi bolan ýurtlaryň mümkinçiliklerini doly işjeňleşdirmäge bolan ikitaraplaýyn gyzyklanmalar mälim edildi. Obasenagat toplumy, maşyn gurluşygy, dokma we ýeňil senagat, gurluşyk ulgamy, ulag-aragatnaşyk hem-de beýleki birnäçe pudaklar möhüm ugurlaryň hatarynda görkezildi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu ulgamlaryň ösdürilmegine aýratyn ähmiýet berýär.

Hususan-da, Belarusuň öndürýän ýük ulaglarynyň, awtobuslarynyň, oba hojalyk tehnikalarynyň, lift enjamlarynyň Türkmenistana ugradylmagy babatda teklipler aýdyldy. Aşgabatda Belarus tehnikalarynyň hyzmat merkezini açmak, onuň binýadynda maşyn gurluşygyna degişli önümleriň tanyşdyryş sergisini guramak bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Şunuň bilen baglylykda, iki ýurduň Senagatçylar we telekeçiler birleşmeleriniň, Söwda-senagat edaralarynyň arasyndaky işewür gatnaşyklaryň işjeňleşdirilmeginiň wajypdygy bellenildi.

Bank ulgamynda programmalaýyn önümleri ulanmak, Türkmenistanyň demir ýollarynda ýük daşamagy dolandyrmagyň awtomatlaşdyrylan maglumat ulgamyny ornaşdyrmak, jemagat hojalygynyň hasabyny we tölegini kesgitlemek ugurlaryny öz içine alýan maglumat tehnologiýalary ulgamyndaky gatnaşyklaryň uly geljegi bar.

Türkmen we belarus halklarynyň medeni-ynsanperwer gatnaşyklaryny ösdürmegiň özara düşünişmegi işjeňleşdirmekde döwletara gatnaşyklaryň möhüm orna eýedigini belläp, taraplar medeniýet, saglygy goraýyş, sport we syýahatçylyk pudaklarynda özara gatnaşyklaryň ozaldan gelýän pugta binýadynyň bardygyny nygtadylar.

Iki ýurduň milli Ylymlar akademiýalarynyň we ugurdaş okuw mekdepleriniň arasyndaky hyzmatdaşlygyň sazlaşykly ösdürilýändigini belläp, duşuşyga gatnaşyjylar bu ugurdaky, şol sanda bilelikdäki ylmy barlaglar, hünärmenleri taýýarlamak, olaryň hünärini kämilleşdirmek we ýokarlandyrmak ulgamyndaky özara gatnaşyklary mundan beýläk-de berkitmegiň we giňeltmegiň wajypdygyny bellediler.

2019-njy ýylda ylym we tehnologiýalar ulgamynda hyzmatdaşlyk boýunça ikitaraplaýyn toparyň üçünji mejlisini, şeýle hem Belarus Respublikasynda Türkmenistanyň Medeniýet günlerini geçirmek hakyndaky ylalaşyklar gazanyldy.

Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-belarus toparynyň mejlisiniň jemi boýunça degişli teswirnama gol çekildi. Mejlise gatnaşyjylar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa hoşallyk bildirdiler.

Belarus Respublikasynyň wekiliýetiniň Türkmenistana saparynyň çäklerinde “Türkmen aýna önümleri” kärhanasynyň işi bilen tanyşmak, birnäçe ministrliklerde we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynda ikitaraplaýyn duşuşyklary geçirmek meýilleşdirilýär. Şolaryň barşynda anyk ugurlar boýunça bilelikdäki işiň geljekki ugurlary ara alnyp maslahatlaşylar.Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm