Täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

17.06.2019
1560796658
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşy...

Türkmenistanda Sloweniýa Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady

17.06.2019
1560792922
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygyna laýyklykda, Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa Slowen...

Daşoguzyň köpugurly welaýat hassahanasynda “Toşiba” kompaniýasynyň enjamlary oturdyldy

16.06.2019
1560618228
Milli özgertmeler maksatnamalaryny durmuşa geçirmegiň çäklerinde Türkmenistanyň demirgazyk sebitinde saglygy goraýyş ...

Türkmen diplomatlary IХ Pekin halkara welosiped ýörüşine gatnaşdylar

16.06.2019
1560622927
15-nji iýunda Hytaýyň paýtagtynyň Ýansin etrabynda Türkmenistanyň HHR-daky Ilçihanasynyň goldamagynda Halk hökümeti w...
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Prezidenti Harby akademiýanyň hem-de harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýokary okuw mekdepleriniň uçurymlaryna Gutlag hatyny iberdi

15.06.2019
1560543565
Mähriban uçurymlar! Sizi eziz Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygyny, özygtyýarlylygyny, çäk bitewüligini, konstit...

Türkmenistanyň Prezidenti Harby akademiýanyň hem-de harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýokary okuw mekdepleriniň uçurymlaryna Gutlag hatyny iberdi

15.06.2019
1560543973
Mähriban uçurymlar! Sizi eziz Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygyny, özygtyýarlylygyny, çäk bitewüligini, konstit...

Innowasion tehnologiýalar — halkara ylmy maslahatyň wekilleriniň üns merkezinde

12.06.2019
1560372029
Paýtagtymyzda «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ma...
  • Image
  • Image
  • Image

Türkmen Lideri ýurdumyzyň ylmy jemgyýetçiligine we halkara forumyna gatnaşyjylara Gutlag iberdi

12.06.2019
1560280683
Hormatly alymlar, ylmy jemgyýetçiligiň wekilleri! Halkara ylmy maslahata gatnaşýan gadyrly myhmanlar! Sizi «Tü...Türkmen ýüpekçileriniň zähmet ýeňşi


Image

Türkmenistanyň ýüpekçileri ýüpek gurçugynyň pilesini taýýarlamak baradaky şertnamalaýyn borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirdiler. Bu barada hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa 11-nji iýunda ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşiniň wezipelerine hem-de oba hojalygynyň möhüm meselelerine bagyşlanyp geçirilen iş maslahatynyň barşynda hasabat berildi.

Umuman, ussat ýüpekçiler döwletimize dokma senagaty üçin gymmatly ýokary hilli çig malyň 2 müň 262 tonnasyndan gowragyny tabşyrdylar. Şeýlelikde, meýilnama 111,5 göterim berjaý edildi.

Bu ajaýyp zähmet ýeňşi milli Liderimiziň oba zähmetkeşleri baradaky hemmetaraplaýyn aladasyna mynasyp jogapdyr, döwlet Baştutanymyzyň obasenagat ulgamynda başyny başlan, pudagyň kuwwatyndan has netijeli peýdalanmaga, onuň toplumlaýyn özgerdilmegine hem-de geljegi nazara almak bilen, okgunly ösdürilmegine gönükdirilen syýasatynyň aýdyň netijesidir.

Ýurdumyzyň ähli sebitleri pile öndürmek baradaky şertnamalaýyn borçnamalarynyň hötdesinden abraý bilen geldiler. Bu barada ilki Ahal, Lebap we Mary welaýatlarynyň zähmetkeşleri, soňra bolsa Balkan we Daşoguz welaýatlarynyň ýüpekçileri hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa hasabat berdiler.

Şu ýyl — «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýlip yglan edilen ýylda dürli oba hojalyk önümleriniň, hususan-da, piläniň satyn alnyş nyrhy ep-esli ýokarlandyryldy. Bu çäreler daýhanlary has-da ruhubelentlik bilen zähmet çekmäge ýardam edip, oba hojalyk önümleriniň dürli görnüşleriniň mukdarlaryny mundan beýläk-de artdyrmak üçin uly höweslendiriş çäresi boldy. Şonuň bilen birlikde, oba zähmetkeşleriniň ýüpekçilik bilen meşgullanmaga gyzyklanmasy artýar. Bu önümçiligiň taryhy türkmen topragynda ençeme müňýyllyklara barabardyr.

Ýüpekçiligiň milli däpleri we tejribesi nesilden-nesle aýawly geçirilipdir. Türkmen ussatlary tarapyndan taýýarlanylan ajaýyp ýüpek matalary gadymy döwürlerden bäri Gündogaryň we Günbataryň bazarlarynda meşhurlyga eýe bolupdyr. Olar şol ýerlere gadymy Beýik Ýüpek ýolunyň kerwen ýollary arkaly ýetirilipdir.

Häzirki döwürde ýurdumyzda milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça ýüpekçiligi ösdürmek, onuň gadymy däplerini aýawly saklamak we artdyrmak babatda maksadalaýyk çäreler görülýär. Şunuň bilen baglylykda, pudagyň maddy-enjamlaýyn we iýmit binýadyny pugtalandyrmaga uly üns berilýär.

Sebitlerde tut ýetişdirilýän meýdanlaryň giňeldilmeginiň hem ýerlerde ekologiýa ýagdaýyna oňaýly täsir edýändigi bellärliklidir. Çünki tut agajy diňe uzak ýaşaýandygy bilen däl, eýsem, köp sanly peýdaly häsiýetleri bilen hem tapawutlanýar. Mundan başga-da, tut agaçlarynyň ekerançylyk meýdanlarynyň gyralarynda ekilmegi oba hojalyk ekinlerini ýelden goraýar, suwaryş akabalarynyň kenarlaryny berkidýär.

Öňdebaryjy tehnologiýalar esasynda dokma senagatynyň önümçilik düzümi, şol sanda onuň ýüpekçilik pudagy yzygiderli döwrebaplaşdyrylýar. Bu pudagyň önümleri ýokary halkara ülňülerine laýyk gelýär hem-de uly islegden peýdalanýar. Bularyň ählisi döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň milli ýüpekçilik senagatynyň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmaga, ony hil taýdan täze sepgitlere çykarmagyň zerurdygy baradaky talaplaryna laýyk gelýär.Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm