Täzelikler

«SagLyk — 2019» atly halkara sergisine we ylmy maslahatyna gatnaşyjylara

20.07.2019
1563566174
Hormatly halkara sergisine we ylmy maslahatyna gatnaşyjylar! Eziz watandaşlar! Gadyrly myhmanlar! Sizi «Saglyk...

Türkmenistanda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň pudaklaýyn geňeşiniň mejlisi geçirildi

19.07.2019
1563564153
Şu gün paýtagtymyzda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Saglygy goraýyş babatda hyzmatdaşlyk boýunça geňeşiniň XXIX m...
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

GDA gatnaşyjy döwletleriň Saglygy goraýyş babatda hyzmatdaşlyk boýunça geňeşiniň mejlisine gatnaşyjylara

19.07.2019
1563481421
Hormatly mejlise gatnaşyjylar! Gadyrly dostlar, eziz myhmanlar! Hanymlar we jenaplar! Sizi Berkarar döwletim...

Türkmenistanyň şypahana hyzmaty ulgamy dünýä derejesinde: “Mollagara” şypahanasy

17.07.2019
1563385561
Şu günler Türkmenistanyň iň gadymy şypahanalarynyň biri — «Mollagara» şypahanasy öz täze taryhynyň nobatdaky senesini...

Türkmenistanyň şypahana hyzmaty ulgamy dünýä derejesinde «Berzeňňi» şypahanasy

15.07.2019
1563222881
Ýurdumyzyň saglygy goraýyş pudagyny ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolan şypahana-dynç alyş ulgamyna horm...
  • Image
  • Image
  • Image

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dynç alyş wagtyny kitap ýazmaga bagyşlady

15.07.2019
1563223124
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow zähmet rugsadynyň ilkinji gününde döredijilik bilen meşgullan...

Howanyň üýtgemegi şertlerinde hojalygy ýöretmegiň ugurlary: integrirlenen çemeleşme

14.07.2019
1563123612
Aşgabatda ýerden we suwdan peýdalanmak boýunça uýgunlaşma çäreleriniň milli ösüş strategiýasyna hem-de olary maliýele...

Türkmenistanyň daşary syýasaty — Durnukly ösüş maksatlary ýolunda parahatçylyk söýüjilik strategiýasy

12.07.2019
1562959185
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň oňyn döwlet syýasaty netijesinde, Türkmenistan hemişelik Bitaraply...Daşoguzyň köpugurly welaýat hassahanasynda “Toşiba” kompaniýasynyň enjamlary oturdyldy


Image

Milli özgertmeler maksatnamalaryny durmuşa geçirmegiň çäklerinde Türkmenistanyň demirgazyk sebitinde saglygy goraýyş edaralaryny maddy taýdan täzeden enjamlaşdyrmak boýunça işler alnyp barylýar, bu bolsa ilata ýokary dünýä ölçegleriniň derejesinde bejeriş-öňüni alyş hyzmatlaryny etmäge mümkinçilik berýär. Meselem, Daşoguzyň köpugurly welaýat hassahanasynda Ýaponiýanyň ady belli “Toşiba” kompaniýasynyň täze kompýuter tomografy işe girizildi. Täze KT-skaner keseli has takyk anyklamaga mümkinçilik berýär.

Şeýle hem “Toşiba” kompaniýasynyň magnit-rezonans tomografy we rengenoskopiýa enjamlarynyň ikisi welaýat hassahanasynyň lukmançylyk enjamlarynyň üstüni ýetirdi.

Sebitiň lukmançylyk edaralaryny maddy taýdan döwrebaplaşdyrylmak boýunça işleriň yzygiderli alnyp barylýandygyny bellemek gerek. Mysal üçin, geçen ýyl oftalmologiýa, proktologiýa we otolaringologiýa bölümlerine dürli keselleri has takyk anyklamaga we bejermäge mümkinçilik berýän täze döwrebap enjamalr, şol sanda lazer enjamlary gelip gowuşdy.Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm