Täzelikler

Türkmenistanda bilim we sport boýunça Halkara sergi we ylmy maslahat geçirilýär

14.11.2019
1573755877
Şu gün paýtagtymyzda “Bilim we sport Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe” atly Halkara sergi we ylmy maslahat ...
  • Image
  • Image

Halk hojalyk toplumyny döwrebaplaşdyrmak — ykdysady ösüşiň ugry

13.11.2019
1573673491
Türkmenistanyň durnukly ösüşini we rowaçlygyny üpjün etmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň döwlet ...

«Media-Türkmen» Habarlar agentligi RF DIM-niň žurnaly bilen hyzmatdaşlygy ýola goýar

12.11.2019
1573666197
«Media-Türkmen» Habarlar agentligi bilen Russiýa Federasiýasynyň Daşary işler ministrliginiň «Международная жизнь» («...

Maliýe ulgamyny kämilleşdirmek we sanlaşdyrmak — Türkmenistanyň ykdysady ösüşiniň alamatlary

11.11.2019
1573492097
Ýurdumyzyň ykdysady durmuşyndaky esasy wakalary şöhlelendirýän hem-de hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedo...

Türkmenistanda Hasyl toýy dabaraly bellenildi

10.11.2019
1573409927
Şu gün ýurdumyzda türkmen topragynyň rysgal-berekedini, oba hojalyk işgärleriniň zähmetsöýerligini, ekerançylarymyzyň...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

08.11.2019
1573246361
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalarynyň, Aşgabat şäheriniň he...

Türkmenistan we Italiýa netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmäge gyzyklanma bildirýär

06.11.2019
1573071149
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow resmi sapar bilen Italiýa Respublikasyna ugrady. Aşgabadyň Ha...

Türkmenistanda halkara kitap sergi-ýarmarkasy we ylmy maslahat geçirilýär

05.11.2019
1572982751
Şu gün Söwda-senagat edarasynyň sergiler merkezinde «Kitap — hyzmatdaşlygyň we ösüşiň ýoly» atly neşir önümleriniň XI...
  • Image
  • ImageTürkmen diplomatlary IХ Pekin halkara welosiped ýörüşine gatnaşdylar


Image

15-nji iýunda Hytaýyň paýtagtynyň Ýansin etrabynda Türkmenistanyň HHR-daky Ilçihanasynyň goldamagynda Halk hökümeti we Pekiniň Sport komiteti köpçülikleýin welosiped ýörüşini guradylar.

Bütindünýä welosiped gününe bagyşlanan 17 kilometrlik köpçülikleýin welosiped ýörüşine ýurdumyzyň diplomatik wekilhanasynyň işgärleri, Pekiniň ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýan türkmen ýaşlary, HHR-yň jemgyýetçilik, sport guramalarynyň we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylarydyr wekilleri, hytaýly welosipedçi-türgenler - jemi 1500-den gowrak adam gatnaşdy.

Sport çäresiniň başynda geçirilen dabarada türkmen Lideriniň başlangyjy bilen BMG-nyň Baş Assambleýasynyň Bütindünýä welopsiped gününi döretmek baradaky Kararnamasynyň kabul edilmeginiň ýurdumyzda sporty we bedenterbiýe-sagaldyş hereketini ösdürmek, welosiped sürmegi wagyz etmek, ösüp gelýän ýaş nesliň sazlaşykly ösmegi üçin şertleri döretmek, jemgyýetde ekologiýa medeniýetini kemala getirmek boýunça tagallalarynyň dünýä bileleşigi tarapyndan ýokary baha mynasyp bolýandygyna şaýatlyk edýändigi nygtaldy.

Welosiňed festiwalynyň guramaçylarynyň işjeň dynç almagy halaýanlar üçin dürli aralyklar we tematikalar boýunça ugurlary gurandyklaryny, welosipedçi türgenleriň bolsa ABŞ-nyň 50 müň dollary möçberindäki baýrak ugrunda aýry maksatnama boýunça bäsleşendiklerini bellemek gerek.

Köpçülikleýin welosiped ýörüşine gatnaşanlar diňe bir saglyga peýdaly çärä gatnaşmak bilen çäklenmän, eýsem Beýik hytaý diwarynyň “Badalin” bölegi, Lunsin jülgesi we Guýaju gowagy ýaly gözel ýerlerden geçmekden hem lezzet aldylar.Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm


  • Image
  • Image
  • Image
  • Image