Täzelikler

«SagLyk — 2019» atly halkara sergisine we ylmy maslahatyna gatnaşyjylara

20.07.2019
1563566174
Hormatly halkara sergisine we ylmy maslahatyna gatnaşyjylar! Eziz watandaşlar! Gadyrly myhmanlar! Sizi «Saglyk...

Türkmenistanda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň pudaklaýyn geňeşiniň mejlisi geçirildi

19.07.2019
1563564153
Şu gün paýtagtymyzda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Saglygy goraýyş babatda hyzmatdaşlyk boýunça geňeşiniň XXIX m...
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

GDA gatnaşyjy döwletleriň Saglygy goraýyş babatda hyzmatdaşlyk boýunça geňeşiniň mejlisine gatnaşyjylara

19.07.2019
1563481421
Hormatly mejlise gatnaşyjylar! Gadyrly dostlar, eziz myhmanlar! Hanymlar we jenaplar! Sizi Berkarar döwletim...

Türkmenistanyň şypahana hyzmaty ulgamy dünýä derejesinde: “Mollagara” şypahanasy

17.07.2019
1563385561
Şu günler Türkmenistanyň iň gadymy şypahanalarynyň biri — «Mollagara» şypahanasy öz täze taryhynyň nobatdaky senesini...

Türkmenistanyň şypahana hyzmaty ulgamy dünýä derejesinde «Berzeňňi» şypahanasy

15.07.2019
1563222881
Ýurdumyzyň saglygy goraýyş pudagyny ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolan şypahana-dynç alyş ulgamyna horm...
 • Image
 • Image
 • Image

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dynç alyş wagtyny kitap ýazmaga bagyşlady

15.07.2019
1563223124
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow zähmet rugsadynyň ilkinji gününde döredijilik bilen meşgullan...

Howanyň üýtgemegi şertlerinde hojalygy ýöretmegiň ugurlary: integrirlenen çemeleşme

14.07.2019
1563123612
Aşgabatda ýerden we suwdan peýdalanmak boýunça uýgunlaşma çäreleriniň milli ösüş strategiýasyna hem-de olary maliýele...

Türkmenistanyň daşary syýasaty — Durnukly ösüş maksatlary ýolunda parahatçylyk söýüjilik strategiýasy

12.07.2019
1562959185
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň oňyn döwlet syýasaty netijesinde, Türkmenistan hemişelik Bitaraply...Türkmen diplomatlary IХ Pekin halkara welosiped ýörüşine gatnaşdylar


Image

15-nji iýunda Hytaýyň paýtagtynyň Ýansin etrabynda Türkmenistanyň HHR-daky Ilçihanasynyň goldamagynda Halk hökümeti we Pekiniň Sport komiteti köpçülikleýin welosiped ýörüşini guradylar.

Bütindünýä welosiped gününe bagyşlanan 17 kilometrlik köpçülikleýin welosiped ýörüşine ýurdumyzyň diplomatik wekilhanasynyň işgärleri, Pekiniň ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýan türkmen ýaşlary, HHR-yň jemgyýetçilik, sport guramalarynyň we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylarydyr wekilleri, hytaýly welosipedçi-türgenler - jemi 1500-den gowrak adam gatnaşdy.

Sport çäresiniň başynda geçirilen dabarada türkmen Lideriniň başlangyjy bilen BMG-nyň Baş Assambleýasynyň Bütindünýä welopsiped gününi döretmek baradaky Kararnamasynyň kabul edilmeginiň ýurdumyzda sporty we bedenterbiýe-sagaldyş hereketini ösdürmek, welosiped sürmegi wagyz etmek, ösüp gelýän ýaş nesliň sazlaşykly ösmegi üçin şertleri döretmek, jemgyýetde ekologiýa medeniýetini kemala getirmek boýunça tagallalarynyň dünýä bileleşigi tarapyndan ýokary baha mynasyp bolýandygyna şaýatlyk edýändigi nygtaldy.

Welosiňed festiwalynyň guramaçylarynyň işjeň dynç almagy halaýanlar üçin dürli aralyklar we tematikalar boýunça ugurlary gurandyklaryny, welosipedçi türgenleriň bolsa ABŞ-nyň 50 müň dollary möçberindäki baýrak ugrunda aýry maksatnama boýunça bäsleşendiklerini bellemek gerek.

Köpçülikleýin welosiped ýörüşine gatnaşanlar diňe bir saglyga peýdaly çärä gatnaşmak bilen çäklenmän, eýsem Beýik hytaý diwarynyň “Badalin” bölegi, Lunsin jülgesi we Guýaju gowagy ýaly gözel ýerlerden geçmekden hem lezzet aldylar.Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm


 • Image
 • Image
 • Image
 • Image