Täzelikler

Türkmenistanda bilim we sport boýunça Halkara sergi we ylmy maslahat geçirilýär

14.11.2019
1573755877
Şu gün paýtagtymyzda “Bilim we sport Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe” atly Halkara sergi we ylmy maslahat ...
  • Image
  • Image

Halk hojalyk toplumyny döwrebaplaşdyrmak — ykdysady ösüşiň ugry

13.11.2019
1573673491
Türkmenistanyň durnukly ösüşini we rowaçlygyny üpjün etmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň döwlet ...

«Media-Türkmen» Habarlar agentligi RF DIM-niň žurnaly bilen hyzmatdaşlygy ýola goýar

12.11.2019
1573666197
«Media-Türkmen» Habarlar agentligi bilen Russiýa Federasiýasynyň Daşary işler ministrliginiň «Международная жизнь» («...

Maliýe ulgamyny kämilleşdirmek we sanlaşdyrmak — Türkmenistanyň ykdysady ösüşiniň alamatlary

11.11.2019
1573492097
Ýurdumyzyň ykdysady durmuşyndaky esasy wakalary şöhlelendirýän hem-de hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedo...

Türkmenistanda Hasyl toýy dabaraly bellenildi

10.11.2019
1573409927
Şu gün ýurdumyzda türkmen topragynyň rysgal-berekedini, oba hojalyk işgärleriniň zähmetsöýerligini, ekerançylarymyzyň...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

08.11.2019
1573246361
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalarynyň, Aşgabat şäheriniň he...

Türkmenistan we Italiýa netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmäge gyzyklanma bildirýär

06.11.2019
1573071149
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow resmi sapar bilen Italiýa Respublikasyna ugrady. Aşgabadyň Ha...

Türkmenistanda halkara kitap sergi-ýarmarkasy we ylmy maslahat geçirilýär

05.11.2019
1572982751
Şu gün Söwda-senagat edarasynyň sergiler merkezinde «Kitap — hyzmatdaşlygyň we ösüşiň ýoly» atly neşir önümleriniň XI...
  • Image
  • ImageTürkmenistanda Sloweniýa Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady


Image

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygyna laýyklykda, Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa Sloweniýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Branko Rakowesden ynanç hatyny kabul etdi.

Milli parlamentiň ýolbaşçysy döwlet Baştutanymyzyň adyndan ilçini ýokary diplomatik wezipä bellenmegi bilen gutlady we oňa Türkmenistan bilen Sloweniýanyň arasynda dostluk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny mundan beýläk-de pugtalandyrmak işinde üstünlik arzuw etdi.

Hoşniýetli sözler üçin hoşallyk bildirip, ilçi öz gezeginde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa öz ýurdunyň ýolbaşçy düzüminiň aýdan mähirli sözlerini ýetirdi we iki döwletiň abadançylygynyň bähbidine özara peýdaly gatnaşyklary ösdürmek ugrunda ähli bilim tejribesini gaýgyrmajakdygyna ynandyrdy.

Gürrüňdeşligiň dowamynda dostlukly ýurduň Doly ygtyýarly wekili döwlet Baştutanymyzyň ählumumy abadançylygyň we gülläp ösüşiň bähbidine giň halkara hyzmatdaşlygy ösdürmegi esasy ugur edinýän içeri we daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlary bilen tanyşdyryldy.

Ýurdumyzy senagatlaşdyrmak, ylym, bilim, sport we syýahatçylyk ugurlaryny ösdürmek boýunça ähmiýetli maksatnamalaryň we taslamalaryň durmuşa geçirilişine aýratyn ähmiýet berildi. Türkmenistanda sebitleriň düzüm bölegini ösdürmek, aýratyn-da, oba ýerlerinde döwrebap mekdepleri, hassahanalary, mekdebe çenli ýaşly çagalar edaralaryny, medeni, sport we sagaldyş merkezlerini gurmaga möhüm üns berilýändigi bellenildi.

Ilçi şeýle hem mejlisiň köpugurly işi we onuň demokratik özgertmeleri amala aşyrmakda eýeleýän orny bilen tanyşdyryldy.

Sloweniýa Respublikasynyň ilçisi ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşde bolşy ýaly, şol sanda parlamentara gatnaşyklar ulgamynda, iri halkara guramalary, öňi bilen bolsa BMG-niň we Ýewropa Bileleşiginiň çäklerinde ýola goýulýan türkmen-slowen hyzmatdaşlygynyň ösüşine ýokary baha berdi. Bu ugur Türkmenistanyň daşary syýasy strategiýasynda möhüm orun eýeleýär.

Ýurdumyzyň gazanýan üstünliklerine ýokary baha berip, ilçi iki ýurduň söwda-ykdysady, ulag-aragatnaşyk we derman senagaty ulgamyndaky gatnaşyklary ösdürmek üçin bar bolan mümkinçilikleriň üstünlikli durmuşa geçiriljekdigine ynam bildirdi. Şeýle hem bilim we medeniýet ugurlaryndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň meselelerine garaldy.Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm