Täzelikler

«SagLyk — 2019» atly halkara sergisine we ylmy maslahatyna gatnaşyjylara

20.07.2019
1563566174
Hormatly halkara sergisine we ylmy maslahatyna gatnaşyjylar! Eziz watandaşlar! Gadyrly myhmanlar! Sizi «Saglyk...

Türkmenistanda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň pudaklaýyn geňeşiniň mejlisi geçirildi

19.07.2019
1563564153
Şu gün paýtagtymyzda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Saglygy goraýyş babatda hyzmatdaşlyk boýunça geňeşiniň XXIX m...
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

GDA gatnaşyjy döwletleriň Saglygy goraýyş babatda hyzmatdaşlyk boýunça geňeşiniň mejlisine gatnaşyjylara

19.07.2019
1563481421
Hormatly mejlise gatnaşyjylar! Gadyrly dostlar, eziz myhmanlar! Hanymlar we jenaplar! Sizi Berkarar döwletim...

Türkmenistanyň şypahana hyzmaty ulgamy dünýä derejesinde: “Mollagara” şypahanasy

17.07.2019
1563385561
Şu günler Türkmenistanyň iň gadymy şypahanalarynyň biri — «Mollagara» şypahanasy öz täze taryhynyň nobatdaky senesini...

Türkmenistanyň şypahana hyzmaty ulgamy dünýä derejesinde «Berzeňňi» şypahanasy

15.07.2019
1563222881
Ýurdumyzyň saglygy goraýyş pudagyny ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolan şypahana-dynç alyş ulgamyna horm...
  • Image
  • Image
  • Image

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dynç alyş wagtyny kitap ýazmaga bagyşlady

15.07.2019
1563223124
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow zähmet rugsadynyň ilkinji gününde döredijilik bilen meşgullan...

Howanyň üýtgemegi şertlerinde hojalygy ýöretmegiň ugurlary: integrirlenen çemeleşme

14.07.2019
1563123612
Aşgabatda ýerden we suwdan peýdalanmak boýunça uýgunlaşma çäreleriniň milli ösüş strategiýasyna hem-de olary maliýele...

Türkmenistanyň daşary syýasaty — Durnukly ösüş maksatlary ýolunda parahatçylyk söýüjilik strategiýasy

12.07.2019
1562959185
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň oňyn döwlet syýasaty netijesinde, Türkmenistan hemişelik Bitaraply...Türkmenistanda Sloweniýa Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady


Image

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygyna laýyklykda, Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa Sloweniýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Branko Rakowesden ynanç hatyny kabul etdi.

Milli parlamentiň ýolbaşçysy döwlet Baştutanymyzyň adyndan ilçini ýokary diplomatik wezipä bellenmegi bilen gutlady we oňa Türkmenistan bilen Sloweniýanyň arasynda dostluk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny mundan beýläk-de pugtalandyrmak işinde üstünlik arzuw etdi.

Hoşniýetli sözler üçin hoşallyk bildirip, ilçi öz gezeginde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa öz ýurdunyň ýolbaşçy düzüminiň aýdan mähirli sözlerini ýetirdi we iki döwletiň abadançylygynyň bähbidine özara peýdaly gatnaşyklary ösdürmek ugrunda ähli bilim tejribesini gaýgyrmajakdygyna ynandyrdy.

Gürrüňdeşligiň dowamynda dostlukly ýurduň Doly ygtyýarly wekili döwlet Baştutanymyzyň ählumumy abadançylygyň we gülläp ösüşiň bähbidine giň halkara hyzmatdaşlygy ösdürmegi esasy ugur edinýän içeri we daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlary bilen tanyşdyryldy.

Ýurdumyzy senagatlaşdyrmak, ylym, bilim, sport we syýahatçylyk ugurlaryny ösdürmek boýunça ähmiýetli maksatnamalaryň we taslamalaryň durmuşa geçirilişine aýratyn ähmiýet berildi. Türkmenistanda sebitleriň düzüm bölegini ösdürmek, aýratyn-da, oba ýerlerinde döwrebap mekdepleri, hassahanalary, mekdebe çenli ýaşly çagalar edaralaryny, medeni, sport we sagaldyş merkezlerini gurmaga möhüm üns berilýändigi bellenildi.

Ilçi şeýle hem mejlisiň köpugurly işi we onuň demokratik özgertmeleri amala aşyrmakda eýeleýän orny bilen tanyşdyryldy.

Sloweniýa Respublikasynyň ilçisi ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşde bolşy ýaly, şol sanda parlamentara gatnaşyklar ulgamynda, iri halkara guramalary, öňi bilen bolsa BMG-niň we Ýewropa Bileleşiginiň çäklerinde ýola goýulýan türkmen-slowen hyzmatdaşlygynyň ösüşine ýokary baha berdi. Bu ugur Türkmenistanyň daşary syýasy strategiýasynda möhüm orun eýeleýär.

Ýurdumyzyň gazanýan üstünliklerine ýokary baha berip, ilçi iki ýurduň söwda-ykdysady, ulag-aragatnaşyk we derman senagaty ulgamyndaky gatnaşyklary ösdürmek üçin bar bolan mümkinçilikleriň üstünlikli durmuşa geçiriljekdigine ynam bildirdi. Şeýle hem bilim we medeniýet ugurlaryndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň meselelerine garaldy.Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm