Täzelikler

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow: dokma senagaty Türkmenistanyň ykdysadyýetini senagatlaşdyrmagyň öň hatarynda

22.08.2019
1566500389
Häzirki döwürde ýurdumyzyň dokma pudagy diňe bir içerki bazarda däl, eýsem, halkara bazarlarda bäsdeşlige ukyplylygyn...
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: ekologiýa hakynda alada - ýurduň we halkyň geljegi hakynda alada

21.08.2019
1566410545
2015-nji ýylyň 25-nji sentýabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň ştab-kwartirasynda geçirilen BMG-niň Baş Assambleýa...
 • Image

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň obasenagat toplumyndaky özgertmeleri - azyk bolçulygynyň binýady

20.08.2019
1566330917
Obasenagat toplumynyň ýokary depginler bilen ösdürilmegi hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barý...
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

19.08.2019
1566242988
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ob...

Milli ýygyndy toparlarymyzyň hasabynda iki altyn medal

17.08.2019
1566152499
17-nji awgustda Daşkentde ýeňil atletika boýunça Özbegistanyň kubogyny almak ugrunda açyk halkara ýaryşy badalga aldy...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

16.08.2019
1565979644
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdak...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Hazar strategiýasy – dünýä metbugatynyň sahypalarynda

14.08.2019
1565810659
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen, Hazaryň türkmen kenaryndaky "Awaza" milli syý...

Birinji Hazar ykdysady forumynyň taryhy ähmiýeti

13.08.2019
1565726993
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň işjeň täzeçil syýasaty durmuşa geçirmegi netijesinde Türkmenistan ...Howanyň üýtgemegi şertlerinde hojalygy ýöretmegiň ugurlary: integrirlenen çemeleşme


Image

Aşgabatda ýerden we suwdan peýdalanmak boýunça uýgunlaşma çäreleriniň milli ösüş strategiýasyna hem-de olary maliýeleşdirmegiň ugurlaryna integrirlenmeginiň meseleleri boýunça seminar geçirildi. Çäre Türkmenistanyň Oba hojalygy we daşky gurşawy goramak ministrliginiň, BMG-nyň Ösüş maksatnamasynyň we Ählumumy ekologiýa gaznasynyň howandarlygynda gurak sebitleriň oba hojalyk bileleşikleriniň howa durnukly ykdysady işini goldamak boýunça taslamasynyň çäklerinde guraldy.

Oňa oba hojalygy we ekologiýa pudaklaýyn dolandyryş edarasynyň, bilim, saglygy goraýyş we derman senagaty, goranmak ministrlikleriniň, Suw hojalygy döwlet komitetiniň, TYA-nyň, «Türkmengidrometiň», Aşgabat şähetiniň we Lebap hem-de Daşoguz welaýatlarynyň häkimlikleriniň hünärmenleri gatnaşdylar, bu sebitlerde uýgunlaşdyryş çäreleri geçirilýär.

Duşuşykda bu temadan çykyşlar boldy, döwlet işgärleri özara pikir alyşdylar, seminaryň tematikasy boýunça taslama tekliplerini taýýarlamaga gatnaşdylar. Seminara gatnaşanlar howanyň üýtgemegi bilen baglylykda mitigasiýa we howanyň üýtgemegine uýgunlaşmak çärelerini göz öňünde tutup, milli strategiýalary işläp taýýarlamakda halkara tejribesi bilen tanyşdylar. Türkmen hünärmenleriniň ünsi howa bilen bagly töwekgelçiliklere, amatly şertleri seljermäge, döwlet we hususy pudaklaryň özara hereketine çekildi.

BMG-nyň ÖM-nyň Türkmenistandaky Hemişelik wekiliniň wezipesini ýerine ýetirji Natia Naswlişwiliniň belleýşi ýaly, taslamada tehniki we maslahatlar bilen ýardam bermek, oba hojalygynyň howanyň üýtgemegine uýgunlaşmagynyň ugurlary boýunça okuwlar göz öňünde tutulýar.

Seminary halkara bilermenleri Glen Anderson bilen Lorin Jangola geçirdiler, olar howa barada umumy maglumat, howanyň üýtgemegini çak etmegi modelleşdirmegiň usullary, şeýle hem Durnukly ösüş maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň jähtinden Merkezi Aziýa ýurtlary üçin uýgunlaşmagy meýilleşdirmäge çemeleşmeler bilen tanyşdyrdylar.

Taslamanyň ýolbaşçysy Amangül Öwezberdiýewa howanyň üýtgemegi boýunça Milli strategiýanyň düzgünleri, şeýle hem häzirki wagtda işlenilip taýýarlanylýan Türkmenistanyň «Howanyň ýütgemegi hakynda» Kanuny barada gürrüň berdi.Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm