Täzelikler

Aziýa – Ýuwaş ummany sebiti – Türkmenistanyň daşary syýasatynyň strategiki ugry

17.10.2019
1571336936
Aziýa — Ýuwaş umman sebitiniň döwletleri bilen köpugurly hyzmatdaşlygy ösdürmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Ber...

Aşgabat Jarnamasyny durmuşa geçirmek — GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň möhüm wezipesi

16.10.2019
1571251239
Ýakynda Aşgabatda geçirilen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň döwlet Baştutanlarynyň sammitiniň netijeleri hem-de ka...

Ykdysadyýetimiziň senagatlaşdyrylmagy - Türkmenistanyň ösüş strategiýasy

15.10.2019
1571170179
Şu gün paýtagtymyzda «Türkmenistanyň senagat pudaklarynyň ösüşiniň esasy ugurlary» atly halkara sergi we ylmy maslaha...
  • Image
  • Image

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyçlary - dünýä metbugatynyň sahypalarynda

14.10.2019
1571076420
GDA-a gatnaşyjy döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşiniň üstünlikli geçen mejlisiniň netijelerini Garaşsyz Döwletleriň A...

Milli Liderimiziň başlyklygynda GDA döwletleriniň Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisi geçirildi

11.10.2019
1570827315
Şu gün türkmen paýtagtynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklygynda Garaşsyz Döwletleriň Arka...
  • Image
  • Image

GDA-nyň daşary işler ministrleriniň geňeşiniň mejlisi

10.10.2019
1570739567
Şu gün türkmen paýtagtynda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň mejli...
  • Image
  • Image

Türkmenistanda dünýä syýahatçylyk pudagynyň öňdebaryjylarynyň her ýylky duşuşygy geçirilýär

09.10.2019
1570650702
Şu gün "Awaza" milli syýahatçylyk zolagynda“Syýahatçylyk we gezelenç” atly halkara sergisi we maslahaty açyldy. Hazar...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Prezidenti Owganystanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi

08.10.2019
1570567324
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Owganystan Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daş...
  • ImageTürkmenistan raýat awiasiýasy ulgamynda halkara hyzmatdaşlygyny giňeldýär


Image

Türkmen döwleti Ýewraziýa yklymynyň uly ýollarynyň çatrygynda örän amatly ýerleşmegi ählumumy ösüşi üpjün etmekde milli ulag mümkinçiliklerini netijeli peýdalanmaga giň ýol açýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan alnyp barylýan syýasat ýurdumyzyň durmuş-ykdysady taýdan ýokary depginler bilen ösdürilmegine hem-de dünýä bileleşiginiň bähbitlerine sebit we halkara hyzmatdaşlygyny giňden ýola goýmaga gönükdirilendir. Häzirki zaman köp ugurly ulag-kommunikasiýa ulgamyny döretmek bolsa, bu syýasatyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir.

Türkmenistan bu ulgamda ähli ugurlar, şol sanda raýat awiasiýasynda halkara hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirýär. Bu pudak soňky döwürde kuwwatly ösüşe eýe boldy: häzirkizaman howa menzilleri guruldy, olar iň ýokary dünýä ölçeglerine laýyk gelýär, ýurdumyzyň howa gämileriniň üsti uçarlaryň iň täze nusgalary bilen doldurylýar.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow milli awiasiýamyzy ösdürmek boýunça wezipeleri öňde goýmak bilen, işgärleriň – uçarmanlaryň hem-de hyzmat ediş gulluklarynyň hünärmenleriniň ýokary derejede taýýarlanylmagyny üýtgewsiz talap hökmünde öňe sürýär. Howa ýollary ulgamy iň okgunly ösdürilýän pudaklaryň hataryna girýär. Biz diňe bir döwür bilen aýakdaş gitmek bilen çäklenmän, käbir ugurlarda ondan öňe hem gitmelidiris – diňe bir tehniki enjamlaşdyrmakda ýokary talaplara kybap gelmek bilen çäklenmän, hünärmenleri taýýarlamakda hem öňdäki orunlary eýelemilidiris diýip milli liderimiz belleýär.

«Türkmenhowaýollary» agenliginiň howa gämileri içerki gatnawlardan başga-da, dünýä ýurtlarynyň onlarça şäherine yzygiderli uçuşlary amala aşyrýar. Uçuş ugurlarynyň sany yzygiderli artýar.

Türkmenistanyň howa menzilleri geografiýa taýdan ýerleşişi we ykdysady nukdaýnazardan hem üstaşyr gatnawlar üçin aýratyn amatly ýagdaýa eýedir, şunda uçarlar ýurdumyzyň çäginde gonanda olara degişli derejede tehniki hyzmat edilýär, munuň özi bolsa türkmen howa menzilleriniň ýurtlary we yklymlary birleşdirýän ulag geçelgeleriniň halkara ulgamynyň möhüm merkezleri hökmündäki ornuny şertlendirýär.

Şu meselede Türkmenistan diňe bir sebitiň döwletleriniň ykdysady bähbitlerini göz öňünde tutmak bilen çäklenmeýär. Ilki bilen has giň — yklymara ykdysady bähbitler üçin ýokary depginde ösýän öz ulag-üstaşyr gatnawlarynyň, şol sanda howa gatnawlarynyň mümkinçiliginden ugur alýar.

Ulag we kommunikasiýalar ýaly geljegi uly bolan ugurlarda işjeň halkara hyzmatdaşlygy dünýä ykdysadyýetiniň umumylaşýan häzirki şertlerinde goşulyşmagyň aýrylmaz bölegi bolup durýar, bu bolsa köpugurly hem-de howpsuz halkara ulag düzüminiň kemala getirilmegini talap edýär diýip, döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow belleýär.

Türkmenistan raýat awiasiýasy ulgamynda işleri kadalaşdyrýan halkara konwensiýalar boýunça öz üstüne alan borçnamalaryny üýtgewsiz ýerine ýetirýär, howa gämileriniň hem-de howa menzilleriniň howpsuzlygy, uçarmanlaryň hem-de ýerüsti işgärleriň ýokary taýýarlykly düzümini kemala getirmek boýunça halkara talaplaryny berk berjaý edýär.

Bu babatda IKAO – Raýat awiasiýasynyň halkara guramasy ýaly Birleşen Milletler Guramasynyň ýöriteleşdirilen edarasy bolup durýan düzümler bilen hyzmatdaşlygyň ähmiýeti uludyr.

Bu guramanyň hünärmenleri bilen howa menzillerini hem-de howa gämileriniň ugurlaryny dolandyrmagyň ähli ugurlary boýunça işler alnyp barylýar. Howa ýollarynda howpsuzlygyň düzgünlerini ulanmagyň öňdebaryjy dünýä tejribesi babatynda yzygiderli duşuşyklar we geňeşmeler geçirilýär, häzirkizaman tehnologiýalarynyň ornaşdyrylmagyna uly ähmiýet berilýär.

Bu netijeli hem-de yzygiderli hyzmatdaşlyk öz netijesini berýär we bu ulgamda beýleki halkara düzümleri bilen gatnaşyklary işjeň ösdürmäge ýardam edýär, munuň özi üstünlikli ösüşiň hökmany şerti hökmünde milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň öňe sürýän başlangyjydyr.

EACA – howa uçuşlarynda howpsuzlyk boýunça Ýewropa agentligi bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklary ýola goýuldy. Şeýle hem wekiliýetleri özara alyşmak yzygiderli häsiýete eýe boldy, Türkmenistanyň howa ýollary düzümleriniň wekilleri degişli guramalaryň iri forumlaryna gatnaşýarlar, şol guramalaryň bilermenleri türkmen howa ýollary boýunça ýerine ýetirilýän uçuşlaryň howpsuzlygy babatynda ýurdumyzda alnyp barylýan işlere, howa menzillerimiziň enjamlaşdyrylyş derejesine ýokary baha berýärler.

Bu giň gerimli hem-de yzygiderli geçirilýän çäreler hem Türkmenistanyň köpugurly hyzmatdaşlyk üçin açykdygyny, raýat awiasiýasy ulgamynda beýleki döwletler hem-de halkara guramalar bilen gatnaşyklary giňeltmäge çalyşýandygynyň subutnamasydyr.

Milli ykdysadyýetimiziň ulag-kommunikasiýa toplumynyň hil taýdan ösüşi, ýeten sepgitleri, şol sanda ýurdumyzyň howa ýollary ulgamynyň gazananlary onuň halkara logistika merkezi hökmündäki ornunyň pugtalandyrylmagyna ýardam edýär, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň nygtaýşy ýaly, häzirkizaman geosyýasy we geoykdysady ösüş meýilleriniň kemala gelmegine barha uly täsirini ýetirýär.Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm