Täzelikler

Hormatly Prezidentimiziň Hazar strategiýasynyň ähmiýeti BMG-niň resminamalarynda beýanyny tapýar

16.09.2019
1568660216
2019-njy ýylyň 11 - 12-nji awgustynda Türkmenbaşy şäherinde, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen Birinji H...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen BMG «2021-nji ýyl - Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» diýen Kararnamany kabul etdi

16.09.2019
1568655744
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Mejlisiň Başlygynyň we Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orun...

Paýtagtymyzda «Türkmen alabaýy» atly kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi

14.09.2019
1568487827
Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde hormatly Prezidentimiziň nobatdaky eseriniň tanyşdyrylyş dabarasy geçir...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

13.09.2019
1568410149
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda mil...
  • Image

Aşgabatda GDA-nyň Ykdysady geňeşiniň mejlisi geçirildi

13.09.2019
1568398057
Şu gün paýtagtymyzda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Ykdysady geňeşiniň 83-nji mejlisi boldy. Türkmenistanyň 20...

Türkmenistanyň Prezidenti GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygyny kabul etdi

12.09.2019
1568306711
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen paýtagtyna gelen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Ý...
  • Image

Aşgabatda pudaklaýyn halkara sergisi we maslahaty geçirilýär

12.09.2019
1568312667
Şu gün Söwda-senagat edarasynda «Türkmenistanyň energetika senagatynyň ösüşiniň esasy ugurlary» atly halkara serginiň...
  • Image
  • Image

«Ak kerweniň» ak ýoly!

11.09.2019
1568221877
11-nji sentýabrda ýurdumyzda pagta ýygymyna girişildi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ak pata ber...
  • Image
  • ImageBirža täzelikleri


Image

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 50-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna Beýik Britaniýadan, Germaniýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Türkiýeden, Owganystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen suwuklandyrylan gazy, awtobenzini, nebit koksuny satyn aldylar. Şeýle hemTürkiýeden, Owganystandan we beýleki ýurtlardan gelen täjirler Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda öndürilen benzini we mazudy satyn aldylar. Gyýanlynyň polimer zawodynyň ýokary dykyzlykdaky önümi bolan polietileni satyn almak üçin Şweýsariýadan, Özbegistandan we beýleki döwletlerden gelen işewür toparlaryň wekilleri geleşik baglaşdylar. Owganystandan gelen telekeçiler karbamid («Türkmenhimiýa» DK) satyn aldylar.

Bulardan başga-da, daşary ýurt puluna reňksiz list aýna, portlandsement, nah ýüplük, şeýle hem awtoulag ýerlenildi. Satyn alan ýurtlaryň hataryna Russiýa, Birleşen Arap Emirlikleri, Türkiýe, Owganystan, Gyrgyzystan we Özbegistan girdi. Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 45 million 652 müň dollaryndan gowrak boldy.

Manat serişdelerine Russiýa Federasiýasyndan, Hytaýdan, Beýik Britaniýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Gazagystandan, Gyrgyzystandan, Ermenistandan gelen täjirler jemi bahasy 11 million 297 müň manatlykdan gowrak bolan nah ýüplügi, pagta soapstogynyň çig ýagly kislotasyny, saryja goýunyň ýüňüni satyn aldylar.

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün