Täzelikler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

20.09.2019
1569011380
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdak...

Türkmen alabaýy — halkymyzyň buýsanjy

18.09.2019
1568835070
Şu gün Ak bugdaý etrabynda «Türkmen alabaý itleri» hojalyk jemgyýetiniň binalar toplumynyň açylyş dabarasy boldy. Ýur...
  • Image
  • Image

Milli Liderimiziň täze kitaby halkymyzyň ruhubelentliginiň nyşanydyr

17.09.2019
1568748553
Şu gün paýtagtymyzdaky Oba hojalyk toplumynyň maslahatlar zalynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen BMG «2021-nji ýyl - Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» diýen Kararnamany kabul etdi

16.09.2019
1568655744
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Mejlisiň Başlygynyň we Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orun...

Hormatly Prezidentimiziň Hazar strategiýasynyň ähmiýeti BMG-niň resminamalarynda beýanyny tapýar

16.09.2019
1568660216
2019-njy ýylyň 11 - 12-nji awgustynda Türkmenbaşy şäherinde, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen Birinji H...

Paýtagtymyzda «Türkmen alabaýy» atly kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi

14.09.2019
1568487827
Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde hormatly Prezidentimiziň nobatdaky eseriniň tanyşdyrylyş dabarasy geçir...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

13.09.2019
1568410149
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda mil...
  • Image

Aşgabatda GDA-nyň Ykdysady geňeşiniň mejlisi geçirildi

13.09.2019
1568398057
Şu gün paýtagtymyzda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Ykdysady geňeşiniň 83-nji mejlisi boldy. Türkmenistanyň 20...Birinji Hazar ykdysady forumynyň mowzugy — «Maliýe we ykdysadyýet» žurnalynda


Image

«Maliýe we ykdysadyýet» ylmy-amaly žurnalynyň nobatdaky, şu ýylda çykan dördünji sany ýakynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçiriljek birinji Hazar ykdysady forumyna bagyşlandy. Şunuň bilen baglylykda, neşiriň täze sanynda yklymyň ykdysadyýetinde Hazar sebitiniň ornuny, onuň Ýewraziýadaky geosyýasy ýagdaýlara täsirini güýçlendirmegiň mümkinçiliklerini açyp görkezýän makalalar ýerleşdirildi. Bu babatda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Hazar ykdysady forumyny yzygiderli geçirmek hakynda başlangyjy uly ähmiýete eýe bolup durýar. Bu başlangyja sebit boýunça goňşy ýurtlar tarapyndan ýokary baha berildi.

Žurnalyň täze sanyny daşary ykdysady gatnaşyklary we halkara hyzmatdaşlygy ösdürmekde Hazar sebitiniň wajyplygy hem-de koordinatlaryň bu ulgamynda Türkmenistanyň eýeleýän görnükli orny barada redaksiýanyň giriş makalasy açýar. Onda ýurdumyzyň günbatar sebitine — Balkan welaýatyna, onuň ykdysady derejesine, serişdeler, senagat, üstaşyr-ulag, syýahatçylyk mümkinçiliklerine aýratyn üns berildi.

Temany «Hazar deňzi sebitara hyzmatdaşlygyň we ykdysady ösüşiň kepilidir» atly makala dowam edýär. Onuň awtory Hazar ykdysady forumy — 2019-yň gün tertibine girizilen meseleler hem-de şunuň bilen baglylykda, bir bitewi Ýewraziýa ykdysady giňişligini döretmegiň meýilleri barada pikir ýöredýär. Bellenilişi ýaly, foruma Hazarýaka döwletleriň hökümetleriniň, bilermenler we ylmy jemgyýetleriniň, işewürlik we halkara maliýe edaralarynyň agzalarynyň gatnaşmagy hemmetaraplaýyn esaslandyrylan çözgütleri kabul etmek hem-de söwda, logistika, maýa goýumlary we innowasiýalar ýaly ugurlarda hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitlemek üçin şertleri döredýär.

«Prezident maksatnamasy hereketde» atly rubrikada ýurdumyzyň halk hojalygy toplumynyň ýagdaýyna hem-de ony diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmegiň döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň strategiýasynda kesgitlenen ugurlaryna seljerme syny ýerleşdirildi. Häzir Türkmenistan ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň halkara zähmet bölünişiginde eýeleýän ornuny berkitmäge we eksport kuwwatyny artdyrmaga mümkinçilik berýän durmuş-ykdysady ösüşiň täze tapgyryna gadam basdy.

Döwlet Garaşsyzlygymyzyň ilkinji ýyllaryndan başlap, ýurdumyzyň ykdysadyýeti, esasan, iki toplum: nebitgaz we dokma toplumlaryna esaslanan bolsa, häzir milli Liderimiziň taýsyz tagallalary netijesinde, himiýa senagatyny, nebithimiýa we gazhimiýa pudaklaryny, elektroenergetika, obasenagat toplumy, gurluşyk serişdeleri senagatyny we beýlekileri ösdürmegiň mäkäm binýady tutuldy. Ýurdumyzy ykdysady taýdan ösdürmegiň ekologiýa häsiýetini bellemek gerek. Ol daşky gurşawa zeper ýetirmeýän döwrebap tehnologiýalaryň esasynda «ýaşyl» önümçilikleriň döredilmegini göz öňünde tutýar.

Bu meseleleriň hemmesi hünärmenleriň özboluşly teswirlemeleri hem-de analitikleriň çaklamalary bolup durýan žurnalyň nobatdaky makalalarynda öz beýanyny tapdy. Mysal üçin, okyjylara «Sanly ykdysadyýet: dünýä tejribesi we milli ýörelgeler» atly makala hödürlenilýär. Onda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň sanlaşdyrmak boýunça öňde goýan wezipeleri hem-de olary öňdebaryjy daşary ýurt tejribesiniň esasynda, emma ýurdumyzyň ylmy serişdelerini netijeli ulanmak bilen çözmegiň nusgalary getirilýär.

Türkmenistanda sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak meselesi žurnalyň beýleki makalalarynda hem, şol sanda bank ulgamyndaky, ylmy-barlag edaralarynyň işindäki innowasiýalar barada gürrüň berýän makalalarda öz beýanyny tapýar.

Maýa goýum syýasaty, suw hojalygynyň ykdysady görkezijilerini bir ulgama girizmek babatda hukuk meseleleri boýunça hünäre degişli geňeşmeler hem Birinji Hazar ykdysady forumynyň iş maksatnamasyny şöhlelendirýän žurnalyň täze sanynyň mazmunyny baýlaşdyrdy.

Döwlet edaralarynyň hünärmenlerine, ýolbaşçylaryna, maliýe-ykdysady, salgyt we ätiýaçlandyryş edaralarynyň hem-de banklaryň we hususy kompaniýalarynyň işgärlerine, syýasatşynaslara hem-de bilermenlere niýetlenen Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň türkmen, rus we iňlis dillerinde çykýan neşiri türkmen we daşary ýurt okyjylaryna milli ykdysadyýetiň maýa goýum mümkinçilikleri, ony ösdürmegiň geljegi barada gürrüň berýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, innowasiýalar ýurdumyzda esasy öndürijilik güýjüne öwrülýär, halk hojalyk toplumynyň energiýa tygşytlaýjy we tebigaty goraýyş ölçegine yzygiderli geçirilmegi, özara bähbitli sebit we halkara hyzmatdaşlygyň giňeldilmegi Diýarymyzyň okgunly ösmegini üpjün edýär. Bu bolsa «Maliýe we ykdysadyýet» žurnalynyň sahypalarynda öz beýanyny tapýar.Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm