Täzelikler

Hormatly Prezidentimiziň Hazar strategiýasynyň ähmiýeti BMG-niň resminamalarynda beýanyny tapýar

16.09.2019
1568660216
2019-njy ýylyň 11 - 12-nji awgustynda Türkmenbaşy şäherinde, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen Birinji H...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen BMG «2021-nji ýyl - Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» diýen Kararnamany kabul etdi

16.09.2019
1568655744
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Mejlisiň Başlygynyň we Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orun...

Paýtagtymyzda «Türkmen alabaýy» atly kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi

14.09.2019
1568487827
Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde hormatly Prezidentimiziň nobatdaky eseriniň tanyşdyrylyş dabarasy geçir...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

13.09.2019
1568410149
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda mil...
  • Image

Aşgabatda GDA-nyň Ykdysady geňeşiniň mejlisi geçirildi

13.09.2019
1568398057
Şu gün paýtagtymyzda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Ykdysady geňeşiniň 83-nji mejlisi boldy. Türkmenistanyň 20...

Türkmenistanyň Prezidenti GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygyny kabul etdi

12.09.2019
1568306711
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen paýtagtyna gelen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Ý...
  • Image

Aşgabatda pudaklaýyn halkara sergisi we maslahaty geçirilýär

12.09.2019
1568312667
Şu gün Söwda-senagat edarasynda «Türkmenistanyň energetika senagatynyň ösüşiniň esasy ugurlary» atly halkara serginiň...
  • Image
  • Image

«Ak kerweniň» ak ýoly!

11.09.2019
1568221877
11-nji sentýabrda ýurdumyzda pagta ýygymyna girişildi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ak pata ber...
  • Image
  • ImageDaşoguzda döwrebap ýaşaýyş jaýlar toplumy gurulýar


Image

Demirgazyk sebitiň günorta-günbatar böleginde, Görogly köçesiniň ugrunda täze ýaşaýyş jaýlar toplumy gurlar. Onda ýokary amatlykly köp öýli jaýlar we durmuş ähmiýetli binalar bolar. Ýakyn ýyllarda bu ýerde binalaryň on birisini gurmak göz öňünde tutulýar, olaryň aglaba bölegi kerpiçden bina ediler.

“Türkmendemirbetonönümleri” ÖB-niň Daşoguzdaky kärhanasynyň işgärleri täze toplumda iri panelli döwrebap jaýlaryň dördüsiniň düýbini tutdylar, olara şäherli maşgalalaryň 150-si göçüp bararlar. Ozal şäheriň bu gözel sebitinde maýyplar we döwlet goldawyna mätäç raýatlar üçin jaýlary gurmak boýunça sosial taslama durmuşa geçirildi. Olara öýler mugt berildi.

Soňky ýyllarda Daşoguzda ýaşaýyş jaý gurluşygynyň gerimi giňeýär. Häzirki wagtda maliýeleşdirmegiň dürli çeşmeleriniň hasabyna hil we ekologiýa ölçeglerine laýyk gelýän, ýaşamak üçin amatly şertler döredilen köp öýli jaýlaryň onlarçasy bina edilýär. Täze toplumlar zerur inženerçilik-tehniki kommunikasiýalar bilen üpjün edilýär, binalaryň ýanaşyk ýerleri abadanlaşdyrylýar we gök zolaklar döredilýär.

Elekton gazety "Altyn Asyr"