Täzelikler

Türkmenistanda bilim we sport boýunça Halkara sergi we ylmy maslahat geçirilýär

14.11.2019
1573755877
Şu gün paýtagtymyzda “Bilim we sport Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe” atly Halkara sergi we ylmy maslahat ...
  • Image
  • Image

Halk hojalyk toplumyny döwrebaplaşdyrmak — ykdysady ösüşiň ugry

13.11.2019
1573673491
Türkmenistanyň durnukly ösüşini we rowaçlygyny üpjün etmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň döwlet ...

«Media-Türkmen» Habarlar agentligi RF DIM-niň žurnaly bilen hyzmatdaşlygy ýola goýar

12.11.2019
1573666197
«Media-Türkmen» Habarlar agentligi bilen Russiýa Federasiýasynyň Daşary işler ministrliginiň «Международная жизнь» («...

Maliýe ulgamyny kämilleşdirmek we sanlaşdyrmak — Türkmenistanyň ykdysady ösüşiniň alamatlary

11.11.2019
1573492097
Ýurdumyzyň ykdysady durmuşyndaky esasy wakalary şöhlelendirýän hem-de hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedo...

Türkmenistanda Hasyl toýy dabaraly bellenildi

10.11.2019
1573409927
Şu gün ýurdumyzda türkmen topragynyň rysgal-berekedini, oba hojalyk işgärleriniň zähmetsöýerligini, ekerançylarymyzyň...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

08.11.2019
1573246361
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalarynyň, Aşgabat şäheriniň he...

Türkmenistan we Italiýa netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmäge gyzyklanma bildirýär

06.11.2019
1573071149
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow resmi sapar bilen Italiýa Respublikasyna ugrady. Aşgabadyň Ha...

Türkmenistanda halkara kitap sergi-ýarmarkasy we ylmy maslahat geçirilýär

05.11.2019
1572982751
Şu gün Söwda-senagat edarasynyň sergiler merkezinde «Kitap — hyzmatdaşlygyň we ösüşiň ýoly» atly neşir önümleriniň XI...
  • Image
  • ImageDaşoguzda döwrebap ýaşaýyş jaýlar toplumy gurulýar


Image

Demirgazyk sebitiň günorta-günbatar böleginde, Görogly köçesiniň ugrunda täze ýaşaýyş jaýlar toplumy gurlar. Onda ýokary amatlykly köp öýli jaýlar we durmuş ähmiýetli binalar bolar. Ýakyn ýyllarda bu ýerde binalaryň on birisini gurmak göz öňünde tutulýar, olaryň aglaba bölegi kerpiçden bina ediler.

“Türkmendemirbetonönümleri” ÖB-niň Daşoguzdaky kärhanasynyň işgärleri täze toplumda iri panelli döwrebap jaýlaryň dördüsiniň düýbini tutdylar, olara şäherli maşgalalaryň 150-si göçüp bararlar. Ozal şäheriň bu gözel sebitinde maýyplar we döwlet goldawyna mätäç raýatlar üçin jaýlary gurmak boýunça sosial taslama durmuşa geçirildi. Olara öýler mugt berildi.

Soňky ýyllarda Daşoguzda ýaşaýyş jaý gurluşygynyň gerimi giňeýär. Häzirki wagtda maliýeleşdirmegiň dürli çeşmeleriniň hasabyna hil we ekologiýa ölçeglerine laýyk gelýän, ýaşamak üçin amatly şertler döredilen köp öýli jaýlaryň onlarçasy bina edilýär. Täze toplumlar zerur inženerçilik-tehniki kommunikasiýalar bilen üpjün edilýär, binalaryň ýanaşyk ýerleri abadanlaşdyrylýar we gök zolaklar döredilýär.

Elekton gazety "Altyn Asyr"