Täzelikler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

15.11.2019
1573847704
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda şu ý...

Türkmenistanda bilim we sport boýunça Halkara sergi we ylmy maslahat geçirilýär

14.11.2019
1573755877
Şu gün paýtagtymyzda “Bilim we sport Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe” atly Halkara sergi we ylmy maslahat ...
  • Image
  • Image

Halk hojalyk toplumyny döwrebaplaşdyrmak — ykdysady ösüşiň ugry

13.11.2019
1573673491
Türkmenistanyň durnukly ösüşini we rowaçlygyny üpjün etmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň döwlet ...

«Media-Türkmen» Habarlar agentligi RF DIM-niň žurnaly bilen hyzmatdaşlygy ýola goýar

12.11.2019
1573666197
«Media-Türkmen» Habarlar agentligi bilen Russiýa Federasiýasynyň Daşary işler ministrliginiň «Международная жизнь» («...

Maliýe ulgamyny kämilleşdirmek we sanlaşdyrmak — Türkmenistanyň ykdysady ösüşiniň alamatlary

11.11.2019
1573492097
Ýurdumyzyň ykdysady durmuşyndaky esasy wakalary şöhlelendirýän hem-de hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedo...

Türkmenistanda Hasyl toýy dabaraly bellenildi

10.11.2019
1573409927
Şu gün ýurdumyzda türkmen topragynyň rysgal-berekedini, oba hojalyk işgärleriniň zähmetsöýerligini, ekerançylarymyzyň...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

08.11.2019
1573246361
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalarynyň, Aşgabat şäheriniň he...

Türkmenistan we Italiýa netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmäge gyzyklanma bildirýär

06.11.2019
1573071149
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow resmi sapar bilen Italiýa Respublikasyna ugrady. Aşgabadyň Ha...Sementiň täze görnüşleriniň synag tapgyrlary çykarylyp başlandy


Image

Lebabyň sement zawodynda M-400-D-20 we M-500-D-20 görnüşli sementiň synag tapgyrlaryny çykarmaga girişildi. Bu gurluşyk materialyny önümçilikçiler Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Himiýa institutynyň himiýa we organiki çig mallar tehnologiýasy laboratoriýasynyň işgärleri bilen bilelikde işläp taýýarladylar.

Ýerli çig maldan alynýan owradylan bazalt tozy goşulan modifisirlenen bu sement berkidijisi sementiň mehaniki-fiziki sypatlaryna oňyn täsir edýär, ýagny onuň berkligini, dykyzlygyny, aýaza durtnuklylygyny güýçlendirýär, şeýle hem onuň özüne düşýän gymmatyny arzanladýar. Mundan başga-da, beton garyşyk mineral çig malyň ulanylmagy daşky gurşawa ýaramaz täsiri has azaldýar.

Ýakyn wagtda ýurduň ugurdaş zawodlary sementiň täze görnüşini çykarmaga girişerler. Täze önüm dürli fiziki-mehaniki we himiki-mineralogiki häsiýetli erginlerdir betonlaryň görnüşlerini işläp taýýarlamaga mümkinçilik berýär.

Müşderiniň talaplaryna görä kärhanalaryň maddy enjamlaşdyrylyşyna laýyklykda sementiň dünýä ülňülerine laýyk gelýan beýleki görnüşleri-de çykarylar.

Häzirki wagtda gidrotehniki desgalarda ulanylýan sementiň has islegli M-400, M-500 we M-400 (sulfatadurnukly) görnüşleri öndürilýär. Mundan başga-da, Kelete sement zawodynda nebit-gaz pudagynda ulanylýan PST- 100 tamponaž portlandsementi çykarylýar.

Ozal sement önümçiligi üçin demir magdany daşary ýurtlardan satyn alynýardy. TYA-nyň Himiýa institutynyň alymlary «Türkmensenagat» Agentliginiň we «Türkmengeologiýa» Döwlet korporasiýasynyň hünärmenleri bilen bilelikde daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçilikleri öz ýurdumyzda ýola goýmak döwlet maksatnamasynyň çäklerinde Tüwergyr dag-magdan sebitiniň tebigy serişdeleriniň mümkinçiliklerini öwrenip, Çagyl käninden düzüminde demir bolan çig maly gazyp almagy ýola goýmaga kömek etdiler.

Ýerli çgi mal bolan demir oksidi daşary ýurtlardan getirilýäniniň ornuny tutdy. Demir magdanyny daşary ýurtlardan satyn almakdan ýüz dönderilmegi netijesinde bir ýylda ABŞ-nyň birnäçe million dollary möçberinde pul serişdesi tygşytlanyldy. Gurluşyk materiallary senagatynyň bu pudagynyň önümi daşary ýurtlarda-da uly islegli harytdyr. Şu ýyl Lebabyň kärhanasyndan Özbegistana we Owganystana 160 müň tonna golaý ýokary hilli sement ugradyldy.Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm