Täzelikler

Türkmenistanyň ýöriteleşdirilen barlaghanasy BSGG-niň ählumumy ulgamyna girizildi

22.09.2019
1569175939
Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy tarapyndan Türkmenistanyň Jemgyýetçilik saglygy we iýmit merkeziniň milli barlagh...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

20.09.2019
1569011380
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdak...

Türkmen alabaýy — halkymyzyň buýsanjy

18.09.2019
1568835070
Şu gün Ak bugdaý etrabynda «Türkmen alabaý itleri» hojalyk jemgyýetiniň binalar toplumynyň açylyş dabarasy boldy. Ýur...
  • Image
  • Image

Milli Liderimiziň täze kitaby halkymyzyň ruhubelentliginiň nyşanydyr

17.09.2019
1568748553
Şu gün paýtagtymyzdaky Oba hojalyk toplumynyň maslahatlar zalynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen BMG «2021-nji ýyl - Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» diýen Kararnamany kabul etdi

16.09.2019
1568655744
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Mejlisiň Başlygynyň we Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orun...

Hormatly Prezidentimiziň Hazar strategiýasynyň ähmiýeti BMG-niň resminamalarynda beýanyny tapýar

16.09.2019
1568660216
2019-njy ýylyň 11 - 12-nji awgustynda Türkmenbaşy şäherinde, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen Birinji H...

Paýtagtymyzda «Türkmen alabaýy» atly kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi

14.09.2019
1568487827
Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde hormatly Prezidentimiziň nobatdaky eseriniň tanyşdyrylyş dabarasy geçir...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

13.09.2019
1568410149
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda mil...
  • ImageSementiň täze görnüşleriniň synag tapgyrlary çykarylyp başlandy


Image

Lebabyň sement zawodynda M-400-D-20 we M-500-D-20 görnüşli sementiň synag tapgyrlaryny çykarmaga girişildi. Bu gurluşyk materialyny önümçilikçiler Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Himiýa institutynyň himiýa we organiki çig mallar tehnologiýasy laboratoriýasynyň işgärleri bilen bilelikde işläp taýýarladylar.

Ýerli çig maldan alynýan owradylan bazalt tozy goşulan modifisirlenen bu sement berkidijisi sementiň mehaniki-fiziki sypatlaryna oňyn täsir edýär, ýagny onuň berkligini, dykyzlygyny, aýaza durtnuklylygyny güýçlendirýär, şeýle hem onuň özüne düşýän gymmatyny arzanladýar. Mundan başga-da, beton garyşyk mineral çig malyň ulanylmagy daşky gurşawa ýaramaz täsiri has azaldýar.

Ýakyn wagtda ýurduň ugurdaş zawodlary sementiň täze görnüşini çykarmaga girişerler. Täze önüm dürli fiziki-mehaniki we himiki-mineralogiki häsiýetli erginlerdir betonlaryň görnüşlerini işläp taýýarlamaga mümkinçilik berýär.

Müşderiniň talaplaryna görä kärhanalaryň maddy enjamlaşdyrylyşyna laýyklykda sementiň dünýä ülňülerine laýyk gelýan beýleki görnüşleri-de çykarylar.

Häzirki wagtda gidrotehniki desgalarda ulanylýan sementiň has islegli M-400, M-500 we M-400 (sulfatadurnukly) görnüşleri öndürilýär. Mundan başga-da, Kelete sement zawodynda nebit-gaz pudagynda ulanylýan PST- 100 tamponaž portlandsementi çykarylýar.

Ozal sement önümçiligi üçin demir magdany daşary ýurtlardan satyn alynýardy. TYA-nyň Himiýa institutynyň alymlary «Türkmensenagat» Agentliginiň we «Türkmengeologiýa» Döwlet korporasiýasynyň hünärmenleri bilen bilelikde daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçilikleri öz ýurdumyzda ýola goýmak döwlet maksatnamasynyň çäklerinde Tüwergyr dag-magdan sebitiniň tebigy serişdeleriniň mümkinçiliklerini öwrenip, Çagyl käninden düzüminde demir bolan çig maly gazyp almagy ýola goýmaga kömek etdiler.

Ýerli çgi mal bolan demir oksidi daşary ýurtlardan getirilýäniniň ornuny tutdy. Demir magdanyny daşary ýurtlardan satyn almakdan ýüz dönderilmegi netijesinde bir ýylda ABŞ-nyň birnäçe million dollary möçberinde pul serişdesi tygşytlanyldy. Gurluşyk materiallary senagatynyň bu pudagynyň önümi daşary ýurtlarda-da uly islegli harytdyr. Şu ýyl Lebabyň kärhanasyndan Özbegistana we Owganystana 160 müň tonna golaý ýokary hilli sement ugradyldy.Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm