Täzelikler

Türkmenistanyň ýöriteleşdirilen barlaghanasy BSGG-niň ählumumy ulgamyna girizildi

22.09.2019
1569175939
Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy tarapyndan Türkmenistanyň Jemgyýetçilik saglygy we iýmit merkeziniň milli barlagh...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

20.09.2019
1569011380
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdak...

Türkmen alabaýy — halkymyzyň buýsanjy

18.09.2019
1568835070
Şu gün Ak bugdaý etrabynda «Türkmen alabaý itleri» hojalyk jemgyýetiniň binalar toplumynyň açylyş dabarasy boldy. Ýur...
  • Image
  • Image

Milli Liderimiziň täze kitaby halkymyzyň ruhubelentliginiň nyşanydyr

17.09.2019
1568748553
Şu gün paýtagtymyzdaky Oba hojalyk toplumynyň maslahatlar zalynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen BMG «2021-nji ýyl - Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» diýen Kararnamany kabul etdi

16.09.2019
1568655744
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Mejlisiň Başlygynyň we Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orun...

Hormatly Prezidentimiziň Hazar strategiýasynyň ähmiýeti BMG-niň resminamalarynda beýanyny tapýar

16.09.2019
1568660216
2019-njy ýylyň 11 - 12-nji awgustynda Türkmenbaşy şäherinde, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen Birinji H...

Paýtagtymyzda «Türkmen alabaýy» atly kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi

14.09.2019
1568487827
Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde hormatly Prezidentimiziň nobatdaky eseriniň tanyşdyrylyş dabarasy geçir...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

13.09.2019
1568410149
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda mil...
  • Image«Ak kerweniň» ak ýoly!


Image

11-nji sentýabrda ýurdumyzda pagta ýygymyna girişildi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ak pata bermegi bilen Ahal, Balkan, Lebap we Mary welaýatlarynda bu möhüm oba hojalyk möwsümi badalga aldy. Toprak-howa şertlerine laýyklykda, pagta ýygymy Daşoguz welaýatynda 18-nji sentýabrda başlanar.

“Türkmenistan –rowaçlygyň Watany” şygary astynda geçýän ýylda ýurdumyzda “ak altynyň” bol hasyly ösdürilip ýetişdirildi. Häzirki döwürde oba zähmetkeşleriniň baş wezipesi ýetişdirilen hasyly öz wagtynda we ýitgisiz ýygnap almakdan ybarat bolup durýar. Ministrler Kabinetiniň 30-njy awgusda geçirilen mejlisinde bu barada aýtmak bilen, döwlet Baştutanymyz ähli pagtaçylara mähriban Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň bähbidine alyp barýan yhlasly zähmetlerinde uly üstnülikler arzuw etdi.

Pagtaçylyk- Türkmenistanyň daşary döwletlerden getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçiligi we milli ykdysadyýetimiziň eksport mümkinçiliklerini artdyrmak boýunça milli maksatnamalaryň durmuşa geçirilmegine mynasyp goşandy üpjün edýän ähmiýetli pudak bolup durýar. Ýurdumyzyň toprak-howa şertleri pagtanyň orta we inçe süýümli görnüşlerini ösdürip ýetişdirmek üçin amatly ýagdaýy döredýär.

Täzeçil tehnologiýa esaslanýan häzirki zaman önümçiliginiň guralyşynda pagta süýümi ýurdumyzyň dokma senagaty üçin örän gymmatly çig maldyr. Çünki dokma senagatymyzyň önümlerine dünýä bazarlarynda ýokary isleg bildirilýär.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň oba hojalygynda öňe süren oňyn özgertmeleri bu ulgamyň mümkinçiliklerini barha artdyrýar. Oba hojalygynyň häzirkizaman önümçilik we hyzmat düzümini döretmek, ýer we suw serişdelerini rejeli peýdalanmak, ekerançylygyň medeniýetini ýokarlandyrmak bu özgertmeleriň möhüm ugurlarydyr.

Ekerançylyk ýerlerinde meliorasiýa we suwaryş işleriniň geçirilişine, oba hojalyk toplumynyň tehniki parkynyň täzelendirilmegine düýpli maýa goýum serişdeleri gönükdirilýär. Şu maksatlar bilen döwletimiz dünýäniň esasy öndürijilerinden oba hojalyk tehnikalaryny yzygiderli satyn alýar. Şular bilen bir hatarda, ylmy seçgiçilige, gowaçanyň tiz ýetişýän, ýokary hasylly hem-de täze etraplaşdyrylan görnüşleriniň döredilmegine uly ähmiýet berilýär.

Hormatly Prezidentimiziň ykdysady syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna laýyklykda oba hojalygyny sanlaşdyrmak tehnologiýasynyň ornaşdyrylmagyna düýpli ugur alyndy. Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň welaýat birleşiklerinde oba hojalyk tehnikalaryny telematik sanly ulgama geçirmek Konsepsiýasyny durmuşa geçirmek işi başlandy. Üç tapgyrdan ybarat bolan bu Konsepsiýa “John Deere Walldorf GmbH & Co. KG” kompaniýasynyň ýardam bermeginde amala aşyrylýar. Häzirki wagtda telematik ulgam bilen enjamlaşdyrylan “John Deere” kysymly oba hojalyk tehnikasy ýerli toprak howa şertlerine laýyklykda meýdan synaglaryny geçýär.

Geljekde gowaça ýetişdirmek üçin bölünip berilýän ýerleriň möçberini artdyrmak hem meýilnamalaşdyrylýar. Meselem, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy esasynda welaýatlarda döredilen oba hojalyk maksatly ýörite ýer gaznasyndan umumy meýdany 23 müň 754 gektar ýer bölegi gowaça ekmek üçin oba hojalyk önümlerini hususy öndürijilere bölünip berildi.

Sebitlerde pagta-dokma toplumlaryny kemala getirmek ugrundaky işler hem dowam edýär. Häzirki wagtda Ahal welaýatynda täze senagat toplumlarynyň gurluşygy alnyp barylýar. Ol toplumlaryň her biri inçe süýümli pagtanyň 5 müň tonnasyny gaýtadan işlemäge niýetlenendir. Kaka we Babadaýhan etraplarynda gurulýan kärhanalar “kompakt-penýe” kysymly nah ýüplügi we taýýar tikin önümlerini öndürer.

Şu ýylky ýygym möwsüminde “ak altynyň” 1 million 50 müň tonnasyny taýýarlamak göz öňünde tutulýar. Olaryň 207 müň tonnasy Ahal welaýatynda, 5 müň tonnasy Balkan welaýatynda, 230 müň tonnasy Daşoguz welaýatynda, 295 müň tonnasy Lebap welaýatynda, 313 müň tonnasy bolsa Mary welaýatynda taýýarlanylar. Gowaça ekiljek ýerleriň umumy meýdany 550 müň gektardan ybaratdyr. Bahar paslynda şunça ýere “Ýolöten-7”, “Daşoguz-120”, “Daşoguz-144”, “Serdar”, “C-4727”, “Ýolöten-39”, “Jeýhun”, “C-2606”, “Ýolöten-14” ýaly gowaçanyň orta we inçe süýümli görnüşleri ekildi.

Ýygym möwsüminde pagta ýygyjy kombaýnlaryň 923-si, çig maly daşamaga ýük awtoulaglarynyň 2 müňüsi, traktorlaryň 1 müň 867-si we tirkeg traktorlarynyň 3 müň 877-si ulanylar.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygyna laýyklykda, ýerlerde pagta ýygymynyň bökdençsiz alnyp barylmagy üçin ulanylýan tehnikalara gije-gündiziň dowamynda tehniki-hyzmat ediş işleri guraldy, mehanizatorlaryň, sürüjileriň we pagtany el bilen ýygmakda ussatlaryň öndürijilikli zähmet çekmekleri we dynç almaklary üçin degişli şertler döredildi.

Pagtany maşyn bilen ýygmaga girişilmezden öň gowaçanyň ýapragyny düşürmek üçin defoliant zerur bolan möçberde satyn alyndy. Hemişe bolşy ýaly, bu işde diňe bir ýöriteleşdirilen traktorlar däl, eýsem raýat awiasiýasynyň ýörite uçarlary hem ulanylar.

Täze hasyly kabul edip almak üçin taýýarlaýyş bölümleriniň 157-si, pagta arassalaýjy kärhanalarynyň 39-sy taýýarlanyldy. Şolaryň ýanyndaky barlaghanalarda “Türkmenstandartlary”döwlet gullugynyň hünärmenleri gelip gowuşýan önümiň hiliniň ygtybarly barlagyny üpjün ederler.

Öňdebaryjy pagtaçy kärendeçileriň, mülkdarlaryň, ekerançylaryň, kombaýnçylaryň we mehanizatorlaryň zähmetini höweslendirmek üçin 2019-njy ýylyň pagta ýygymy möwsüminde Agrar partiýanyň Merkezi Geňeşi, Demokratrik partiýanyň Syýasy Geňeşi we beýleki jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi edaralary, Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi, “Daýhanbank” döwlet täjirçilik banky, şeýle hem “Galkynyş”, “Nesil” we “Bereketli toprak” gazetleriniň redaksiýalary däbe öwrülen bäsleşigi geçirýärler.

Şu gün Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabyndaky, Lebap welaýatynyň Halaç etrabyndaky, Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabyndaky we Balkan welaýatynyň Serdar etrabyndaky kabul ediş bölümlerine we pagta arassalaýjy zawodlara üsti “ak altyndan” doly, Döwlet Baýdagymyz parlaýan awtoulaglaryň we tirkegli traktorlaryň ilkinji kerwenleri geldi.

Halkymyzyň asylly däbine görä, hormatly ýaşulularymyz pagta ýygymynyň başlanmagyna ak pata berdiler. Olar milli Liderimiz Gurbangyly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Watanymyzyň we mähriban halkymyzyň mundan beýläk-de abadançylygyny we gülläp ösmegini Beýik Biribardan dileg etdiler.

Ahalteke bedewlerine atlanan jigitleriň ugratmagynda pagtaly çuwallar ýüklenen düýeler “ak kerweniň” başyny çekdiler. Munuň özi halkymyzyň gowaça ýetişdirip gelýän köp asyrlyk taryhynyň özboluşly milli beýany boldy.

Pagta ýygymynyň başlanmagy mynasybetli çuralan çärelere welaýat we etrap häkimlikleriniň, Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň, “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň, “Türkmenstandartlary” Baş döwlet gullugynyň, “Daýhanbank” döwlet täjirçilik bankynyň bölümleriniň, daýhan birleşikleriniň, jemgyýetçilik guramalarynyň we ylmy-barlag institutlarynyň wekilleri, esasy agronomlar, tejribeli kombaýnçylar, sürüjiler we pagtaçy kärendeçiler gatnaşdylar.

Bu dabaralaryň çäklerinde oba hojalyk tehnikalarynyň, oba hojalygynyň gaýtadan işlenen we dokma senagatynyň önümleriniň sergisi ýaýbaňlandyryldy. Welaýatlaryň artistleri, sazandalary, aýdymçylary, tans we folklor toparlary çykyş edip, baýramçylygyň öwüşginini baýlaşdyrdylar. Sportyň milli görnüşleri boýunça ýaryşlar guraldy. Önümçiligiň öňdebaryjylaryna- iň oňat pagtaçy kärendeçilere bol hasyly ýetişdirmekleri mynasybetli gymmatly sowgatlar gowşuryldy.Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm


  • Image
  • Image