Täzelikler

Aziýa – Ýuwaş ummany sebiti – Türkmenistanyň daşary syýasatynyň strategiki ugry

17.10.2019
1571336936
Aziýa — Ýuwaş umman sebitiniň döwletleri bilen köpugurly hyzmatdaşlygy ösdürmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Ber...

Aşgabat Jarnamasyny durmuşa geçirmek — GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň möhüm wezipesi

16.10.2019
1571251239
Ýakynda Aşgabatda geçirilen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň döwlet Baştutanlarynyň sammitiniň netijeleri hem-de ka...

Ykdysadyýetimiziň senagatlaşdyrylmagy - Türkmenistanyň ösüş strategiýasy

15.10.2019
1571170179
Şu gün paýtagtymyzda «Türkmenistanyň senagat pudaklarynyň ösüşiniň esasy ugurlary» atly halkara sergi we ylmy maslaha...
 • Image
 • Image

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyçlary - dünýä metbugatynyň sahypalarynda

14.10.2019
1571076420
GDA-a gatnaşyjy döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşiniň üstünlikli geçen mejlisiniň netijelerini Garaşsyz Döwletleriň A...

Milli Liderimiziň başlyklygynda GDA döwletleriniň Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisi geçirildi

11.10.2019
1570827315
Şu gün türkmen paýtagtynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklygynda Garaşsyz Döwletleriň Arka...
 • Image
 • Image

GDA-nyň daşary işler ministrleriniň geňeşiniň mejlisi

10.10.2019
1570739567
Şu gün türkmen paýtagtynda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň mejli...
 • Image
 • Image

Türkmenistanda dünýä syýahatçylyk pudagynyň öňdebaryjylarynyň her ýylky duşuşygy geçirilýär

09.10.2019
1570650702
Şu gün "Awaza" milli syýahatçylyk zolagynda“Syýahatçylyk we gezelenç” atly halkara sergisi we maslahaty açyldy. Hazar...
 • Image
 • Image

Türkmenistanyň Prezidenti Owganystanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi

08.10.2019
1570567324
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Owganystan Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daş...
 • ImageSaza bagyşlanýar: nusgawy eserler we ýbörelgeler


Image

Halkara saz güni bolan 1-nji oktýabrda her ýurtda, her şäherde Onuň Alyhezreti Saza bagyşlanma-konsertler geçirilýär, bu jadyly sungat üçin üçin serhet-de ýok, oňa düşünmek üçin dilem gerek däl, ol diňleýjileriň aňyna we ýüregine täsir edip, dünýäni has gözel, sypaýy, köpgyraňly edýär.

Şol gün Aşgabatda Türkmen milli konserwatoriýasynyň Uly zalyna döredijilik ýokary mekdebiniň mugallymlarydyr talyplarynyň ýerine ýetirmeginde meşhur kompozitorlaryň eserlerini diňlemek üçin saz muşdaklary ýygnanýarlar. Halkara saz güni Halkara ýaşulylar güni bilen gabat gelýär, şol sebäplem diňleýjileriň arasynda uly ýaşly aşgabatlylar kändi. Nepis sazlar, ozaly bilen, olara niýetlenendi.

Däp bolşy ýaly, konsert dutar sazy bilen açyldy. Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri Osman Güjümow «Kerem geldi» sazyny çaldy, tomaşaçylar ony gyzgyn garşyladylar.

Soňra konserti alyp baryjy çeh romantik-kompozitory Antonin Dworžagyň meşhur «Kwintet» eseriniň ýerine ýetirilýändigini yglan etdi. Bäşligiň hatarynda Türkmenistanyň at gazanan artisti Wladimir Mkrtumow (fortepianoda), şu ýylky bäsleşikde Prezident baýragyna mynasyp bolan Bahram Dolyýew (birinji skripkada), Ibragim Orazow (ikinji skripkada), Ýusup Gandymow (wiolençelde), Tahyr Ataýew (altda) bardy. Ussat sazandalar eseriň köpgatly intonasiýasyny bermegiň hötdesinden geldiler.

Türkmenistanyň halk artisti Gülnar Nuryýewa Fernand Obradorsyň «Emelsiz» ispan aýdymyny çeper ştrihli we degişme äheňde labyzly ýerine ýetirdi.

Agşamda aşgabatlylar we paýtagtymyzyň myhmanlary üçin Genrih Wenýawsikiniiň, Nikkolo Paganininiň, Şarl Gunonyň, Albert Dopleriň, Iogann Sebastýan Bahyň, Feruçço Buzoniniň we beýleki tanymal kompozitorlaryň eserleri ýaňlandy. Türkmen sazandalary dürli halkaryň sazlaryny ussatlarça ýerine ýetirip, diňleýjileriň alkyşyna mynasyp boldular.

Konsert Tahyr Ataýewiň ýolbaşçylygyndaky kirişli saz gurallary orkestriniň çykyşy bilen tamamlandy. Sazandalar Alfred Şnitkeniň «Köne stildäki sýuitasyny» we Grigoraş Dinikunyň «Mart horowodyny» ýerine ýetirdiler.

Biz sazandalardan gysgajyk interwýu aldyk.

Konsertiň guramaçylarynyň biri, konsertmeýster Stella Faramazowa:

- Bu saz agşamynyň esasy aýratynlygy – sazandalar göwün halan eserlerini özleri saýladylar. Netijede dürli eserlerden düzülen konsert gyzykly geçdi.

Tahyr Ataýew, kirişli saz gurallary orkestriniň ýolbaşçysy:

- Öz hünär baýramymyzda saýlan eseriň bilen çykyş etmäge döredilen mümkinçilikden peýdalanyp, diňleýjilerimize Alfred Şnitkeniň «Köne stildäki sýuitasyny» taýýarladyk. Eseriň türkmen sahnasynda 15 ýyl bäri çalynmandygyny bellemekçi. Diňleýjilerimiziň biziň saýlan eserlerimizi halandygyna begenjimiziň çägi ýok.Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm


 • Image
 • Image