Täzelikler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

15.11.2019
1573847704
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda şu ý...

Türkmenistanda bilim we sport boýunça Halkara sergi we ylmy maslahat geçirilýär

14.11.2019
1573755877
Şu gün paýtagtymyzda “Bilim we sport Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe” atly Halkara sergi we ylmy maslahat ...
  • Image
  • Image

Halk hojalyk toplumyny döwrebaplaşdyrmak — ykdysady ösüşiň ugry

13.11.2019
1573673491
Türkmenistanyň durnukly ösüşini we rowaçlygyny üpjün etmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň döwlet ...

«Media-Türkmen» Habarlar agentligi RF DIM-niň žurnaly bilen hyzmatdaşlygy ýola goýar

12.11.2019
1573666197
«Media-Türkmen» Habarlar agentligi bilen Russiýa Federasiýasynyň Daşary işler ministrliginiň «Международная жизнь» («...

Maliýe ulgamyny kämilleşdirmek we sanlaşdyrmak — Türkmenistanyň ykdysady ösüşiniň alamatlary

11.11.2019
1573492097
Ýurdumyzyň ykdysady durmuşyndaky esasy wakalary şöhlelendirýän hem-de hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedo...

Türkmenistanda Hasyl toýy dabaraly bellenildi

10.11.2019
1573409927
Şu gün ýurdumyzda türkmen topragynyň rysgal-berekedini, oba hojalyk işgärleriniň zähmetsöýerligini, ekerançylarymyzyň...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

08.11.2019
1573246361
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalarynyň, Aşgabat şäheriniň he...

Türkmenistan we Italiýa netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmäge gyzyklanma bildirýär

06.11.2019
1573071149
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow resmi sapar bilen Italiýa Respublikasyna ugrady. Aşgabadyň Ha...Türkmenistanyň Prezidenti birnäçe pudaklary ösdürmek meseleleri boýunça maslahat geçirdi


Image

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekowyň hem-de senagat we kommunikasiýa ministri T.Dürhanowyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.

Döwlet Baştutanymyz iş maslahatyny açyp, ýurdumyzy mundan beýläk-de senagatlaşdyrmagyň möhüm ugurlaryna garamak, amala aşyrylýan gurluşyk işleriniň hilini ýokarlandyrmak, elektroenergetika senagatynyň, jemagat hojalygynyň işlerini kämilleşdirmek we senagat toplumynyň önümçilik düzümine täzeçil tehnologiýalary ornaşdyrmak, şeýle hem halk hojalygynyň pudaklaryny sanly ulgama geçirmek işlerini ara alyp maslahatlaşmak üçin degişli ýolbaşçylary çagyrandygyny aýtdy.

Milli Liderimiz degişli düzümlerde alnyp barylýan işler barada hasabat bermek üçin ilki bilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň gurluşyk, energetika we jemagat hojalygy hem-de senagat we kommunikasiýa toplumlaryna gözegçilik edýän orunbasary Ç.Purçekowa söz berdi.

Wise-premýer häzirki döwürde gözegçilik edýän düzümlerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, gurulýan desgalardaky işleriň depginini güýçlendirmek, ýurdumyzyň energetika düzümleriniň önümçilik kuwwatlyklaryny artdyrmak, jemagat hojalygynyň işine täzeçil usullary hem-de senagat toplumynyň ulag we aragatnaşyk ulgamlarynyň işine sanly ulgamy ornaşdyrmak, elektron senagatynyň işiniň netijeliligini artdyrmak boýunça döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Milli Liderimiz käbir düzümleriň öňde goýlan wezipeleri durmuşa geçirmekleri bilen bagly meseleleri içgin ara alyp maslahatlaşmak maksady bilen, dokuz aýyň jemleri boýunça Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň hem-de Konstitusion toparyň mejlisiniň öň ýanynda maslahat geçirmegiň maksadalaýykdygyny belledi. Bu düzümler ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň döwlet strategiýasyny hem-de pudaklaýyn maksatnamalary amala aşyrmakda utgaşdyryjy orna eýe bolup durýar diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow olaryň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin ähli tagallalary jemlemegi talap etdi.

Milli Liderimiz garalýan ulgamlarda alnyp barylýan gündelik işler bilen bir hatarda, halkara hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek meselelerine aýratyn ähmiýet berilmelidir diýip, bu babatda wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Döwlet Baştutanymyz degişli senagat we kommunikasiýa toplumlarynda geçirilýän işleriň hiliniň we netijeliliginiň ýokarlandyrylmagyna ünsi çekip, bu ulgamlarda sanly ulgamyň hem-de elektron resminama dolanyşygynyň ösdürilmeginiň möhümdigini belledi.

Şunuň bilen baglylykda, degişli pudaklaryň düşewüntliligini ýokarlandyrmak, olaryň eksport kuwwatyny pugtalandyrmak boýunça işleri hemişe gözegçilikde saklamagyň zerurdygy nygtaldy. Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzda bar bolan çig mal serişdelerini netijeli we tygşytly peýdalanyp, olary soňra gaýtadan işlemek hem-de taýýar önümleri öndürmek meselelerine hemmetaraplaýyn we ylmy esasda çemeleşmegiň zerurdygyny belläp, bu babatda wise-premýere birnäçe tabşyryklary berdi.

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow senagat we kommunikasiýa ministri T.Dürhanowyň hasabatyny diňledi. Ministr gözegçilik edýän pudaklarynda işleriň ýagdaýy, elektron dolandyryş ulgamynyň işini kämilleşdirmek we düzümlere häzirki zaman tejribelerini, sanly tehnologiýany ornaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygyna laýyklykda, bu ugurlarda alnyp barylýan işleriň yzygiderli, toplumlaýyn häsiýete eýe bolýandygy hem-de önümçilik kuwwatlyklarynyň artdyrylmagyna, ýerine ýetirilýän işleriň hiliniň gowulandyrylmagyna, pudaklaryň düşewüntliliginiň ýokarlandyrylmagyna, netijede bolsa, öňde goýlan wezipeleriň üstünlikli amala aşyrylmagyna ýardam edýändigi bellenildi.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, dürli ulgamlaryň öndürijiligini ýokarlandyrmak üçin senagat-kommunikasiýa toplumynyň kuwwatyny pugtalandyrmak meselelerini ara alyp maslahatlaşmak boýunça şu günki maslahatyň möhümdigini belledi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şunuň ýaly maslahatlaryň pudaklaryň işlerini seljermek hem-de peýdalanylmadyk mümkinçilikleri ýüze çykarmak babatynda peýdalydygyna ünsi çekip, munuň degişli düzümlerde işleriň depginlerini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berjekdigini aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzda dürli desgalaryň giň gerimli gurluşygyny degişli serişdeler bilen üpjün etmekde, ýerli çig maly senagat taýdan gaýtadan işlemekde bu topluma möhüm ornuň degişlidigini belläp, munuň üçin häzirki zamanyň ösen tejribelerini, ylmyň gazananlaryny we iň täze tehnologiýalary öwrenmegi hem-de netijeli peýdalanmagy talap etdi. Şunuň bilen birlikde, ýurdumyzyň ulag we aragatnaşyk ulgamyna degişli düzümlerde alnyp barylýan işler döwrüň talabyna kybap derejede ýola goýulmalydyr.

Milli ykdysadyýetimiziň ulag we aragatnaşyk düzümleriniň maddy-enjamlaýyn binýadynyň berkidilmegi, bu ugurda halkara hyzmatdaşlygyň işjeňleşdirilmegi, ulaglaryň ähli görnüşleri boýunça ýük daşamagyň we ýolagçy gatnatmagyň möçberleriniň artdyrylmagy häzirki döwrüň möhüm talabydyr diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi.

Hormatly Prezidentimiz bu düzümleri ösdürmek boýunça işlenip taýýarlanylan döwlet maksatnamalaryndan gelip çykýan wezipeleri netijeli berjaý etmek ugrunda utgaşykly işiň ýola goýulmagyna ünsi çekip, pudaklaryň işiniň has-da netijeli häsiýete eýe bolmagy üçin häzirki zaman tehnologiýalarynyň pudaklarda netijeli ulanylmagynyň wajypdygyny belledi. Döwlet Baştutanymyz munuň pudaklaryň hemmetaraplaýyn we ylmy esasda ösdürilmeginde aýratyn ähmiýetlidigini aýtdy.

Milli Liderimiz pudaklary ösdürmek hem-de olaryň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek ugrunda täze işläp taýýarlamalary öňe sürmegiň we degişli teklipleri taýýarlamagyň möhümdigine ünsi çekip, munuň üçin häzirki zaman ylmynyň netijeli peýdalanylmalydygyny we önümçiligi ylmy esasda ösdürmelidigini hem-de pudaklary ýaş, ýokary hünärli işgärler bilen üpjün etmegiň möhümdigini aýratyn belledi.

Döwlet Baştutanymyz bu baradaky gürrüňi dowam edip, milli ykdysadyýetimiziň wajyp pudaklarynyň öňünde durýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek we işleriň täze anyk ugurlaryny kesgitlemek meselelerine örän jogapkärçilikli hem-de toplumlaýyn esasda çemeleşmelidigini belledi. Munuň üçin bolsa ýurdumyzda, şol sanda milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynda zerur şertler döredildi.

Şeýle hem milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanlaşdyrmagyň netijeliliginiň, täzeçil tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagynyň, esasan-da, aragatnaşyk pudagynyň iň täze ulgamlar bilen üpjün edilmeginiň döwrüň möhüm talabydygyna ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň milli emeli hemrasynyň mümkinçilikleriniň netijeli peýdalanylmagyna we ikinji emeli hemranyň uçurylmagy bilen baglanyşykly meselelere taýýarlyk görülmegine möhüm ähmiýet berilmelidir.

Häzirki döwürde ýurdumyzyň senagat we kommunikasiýa düzümini ösdürmek, bu ugurda halkara hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirmek üçin giň mümkinçilikler açylýar. Milli Liderimiz bularyň ählisiniň, şeýle hem çig mal serişdeleriniň döredijilikli özleşdirilmeginiň hem-de olaryň gaýtadan işlenilmeginiň toplumyň sazlaşykly ösüşini ýola goýmakda aýratyn ähmiýetlidigini belledi.

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň gurluşyk, energetika, jemagat hojalygy, senagat we kommunikasiýa toplumlarynyň işini mundan beýläk-de ösdürmegiň bu pudaklaryň öňünde durýan wezipeleri netijeli durmuşa geçirmek meselelerine ylmy we toplumlaýyn esasda çemeleşmegiň wajypdygyny belledi we bu işleri kämilleşdirmek boýunça bilelikdäki tagallalaryň zerurdygyny aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara degişli pudaklaryň öňünde durýan wezipeleri ýerine ýetirmekde üstünlikleri arzuw etdi.

***
Şol gün Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmenaragatnaşyk» agentliginde paýdarlaryň umumy ýygnagy geçirildi, onuň dowamynda «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň başlygyny wezipesinden boşatmak we bu wezipä täze ýolbaşçyny bellemek hakynda guramaçylyk çözgütleri kabul edildi. Bu resminama döwlet Baştutanymyzyň garamagyna hödürlenildi.Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm