Täzelikler

Aziýa – Ýuwaş ummany sebiti – Türkmenistanyň daşary syýasatynyň strategiki ugry

17.10.2019
1571336936
Aziýa — Ýuwaş umman sebitiniň döwletleri bilen köpugurly hyzmatdaşlygy ösdürmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Ber...

Aşgabat Jarnamasyny durmuşa geçirmek — GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň möhüm wezipesi

16.10.2019
1571251239
Ýakynda Aşgabatda geçirilen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň döwlet Baştutanlarynyň sammitiniň netijeleri hem-de ka...

Ykdysadyýetimiziň senagatlaşdyrylmagy - Türkmenistanyň ösüş strategiýasy

15.10.2019
1571170179
Şu gün paýtagtymyzda «Türkmenistanyň senagat pudaklarynyň ösüşiniň esasy ugurlary» atly halkara sergi we ylmy maslaha...
  • Image
  • Image

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyçlary - dünýä metbugatynyň sahypalarynda

14.10.2019
1571076420
GDA-a gatnaşyjy döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşiniň üstünlikli geçen mejlisiniň netijelerini Garaşsyz Döwletleriň A...

Milli Liderimiziň başlyklygynda GDA döwletleriniň Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisi geçirildi

11.10.2019
1570827315
Şu gün türkmen paýtagtynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklygynda Garaşsyz Döwletleriň Arka...
  • Image
  • Image

GDA-nyň daşary işler ministrleriniň geňeşiniň mejlisi

10.10.2019
1570739567
Şu gün türkmen paýtagtynda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň mejli...
  • Image
  • Image

Türkmenistanda dünýä syýahatçylyk pudagynyň öňdebaryjylarynyň her ýylky duşuşygy geçirilýär

09.10.2019
1570650702
Şu gün "Awaza" milli syýahatçylyk zolagynda“Syýahatçylyk we gezelenç” atly halkara sergisi we maslahaty açyldy. Hazar...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Prezidenti Owganystanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi

08.10.2019
1570567324
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Owganystan Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daş...
  • Image100 ýyl mundan ozal Amyderýa jülgesinde ilkinji kitaphana açyldy


Image

1919-njy ýylyň oktýabr aýynyň başynda Türkmenabatda (şol wagt şähere Çarjuý diýilýärdi) edebiýaty halaýanlar üçin ilkinji kitaphana gapysyny açypdy. Şol wagt kitaphanada 5,5 müňden sähel gowrak kitap bardy.

Edebiýatyň dünýägaraýşy kemala getirmekde, milliligiň dowatlygynda uly ähmiýeti bardyr. Şu jähtden Türkmenabadyň kitaphanalar ulgamy, tutuş ýurtda bolşy ýaly, soňky ýyllarda güýçli depginde ösdürilýär, onuň mady-tehniki binýady berkidilýär, döwrebap usulýet işläp taýýarlamalary we sanly tehnologiýalar ornaşdyrylýar.

2014-nji ýylyň 18-nji oktýabrynda ýurdumyzyň gündogar sebitiniň dolandyryş merkezinde döwlet Baştutanynyň gatnaşmagynda welaýat kitaphanasy dabaraly ýagdaýda işe girizildi.

Kitaphana jemi 11,5 müň inedördül metre golaý meýdany tutýar. Häzirki wagtda bu ýerde 300 müňden gowrak kitap bar. Birbada 450 adama niýetlenen döwrebap enjamlaşdyrylan okalgalaryň 11-si, maslahatlar zaly, internet otagy, kinozal we beýlekiler okyjylaryň hyzmatynda. Kitaphanada galyň ktaplar saklanylýar. «Kitaplar öýüniň» ýokarky gatynda Germaniýanyň kuwwatly teleskopy oturdylan, okuwçylar we talyplar onuň kömegi bilen astronomiýany öwrenýärler, asman jisimlerine syn edýärler.

Häzirki wagtda Amyderýa jülgesiniň şäherlerinde, etraplarynda, şäherçelerinde we obalarynda kitaphanalaryň 53-si hereket edýär. Olarda jemi 1 million 350 müň kitap bar. Şu günler olary sanly görnüşe geçirmek boýunça işler alnyp barylýar.Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm