Täzelikler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

15.11.2019
1573847704
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda şu ý...

Türkmenistanda bilim we sport boýunça Halkara sergi we ylmy maslahat geçirilýär

14.11.2019
1573755877
Şu gün paýtagtymyzda “Bilim we sport Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe” atly Halkara sergi we ylmy maslahat ...
  • Image
  • Image

Halk hojalyk toplumyny döwrebaplaşdyrmak — ykdysady ösüşiň ugry

13.11.2019
1573673491
Türkmenistanyň durnukly ösüşini we rowaçlygyny üpjün etmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň döwlet ...

«Media-Türkmen» Habarlar agentligi RF DIM-niň žurnaly bilen hyzmatdaşlygy ýola goýar

12.11.2019
1573666197
«Media-Türkmen» Habarlar agentligi bilen Russiýa Federasiýasynyň Daşary işler ministrliginiň «Международная жизнь» («...

Maliýe ulgamyny kämilleşdirmek we sanlaşdyrmak — Türkmenistanyň ykdysady ösüşiniň alamatlary

11.11.2019
1573492097
Ýurdumyzyň ykdysady durmuşyndaky esasy wakalary şöhlelendirýän hem-de hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedo...

Türkmenistanda Hasyl toýy dabaraly bellenildi

10.11.2019
1573409927
Şu gün ýurdumyzda türkmen topragynyň rysgal-berekedini, oba hojalyk işgärleriniň zähmetsöýerligini, ekerançylarymyzyň...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

08.11.2019
1573246361
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalarynyň, Aşgabat şäheriniň he...

Türkmenistan we Italiýa netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmäge gyzyklanma bildirýär

06.11.2019
1573071149
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow resmi sapar bilen Italiýa Respublikasyna ugrady. Aşgabadyň Ha...100 ýyl mundan ozal Amyderýa jülgesinde ilkinji kitaphana açyldy


Image

1919-njy ýylyň oktýabr aýynyň başynda Türkmenabatda (şol wagt şähere Çarjuý diýilýärdi) edebiýaty halaýanlar üçin ilkinji kitaphana gapysyny açypdy. Şol wagt kitaphanada 5,5 müňden sähel gowrak kitap bardy.

Edebiýatyň dünýägaraýşy kemala getirmekde, milliligiň dowatlygynda uly ähmiýeti bardyr. Şu jähtden Türkmenabadyň kitaphanalar ulgamy, tutuş ýurtda bolşy ýaly, soňky ýyllarda güýçli depginde ösdürilýär, onuň mady-tehniki binýady berkidilýär, döwrebap usulýet işläp taýýarlamalary we sanly tehnologiýalar ornaşdyrylýar.

2014-nji ýylyň 18-nji oktýabrynda ýurdumyzyň gündogar sebitiniň dolandyryş merkezinde döwlet Baştutanynyň gatnaşmagynda welaýat kitaphanasy dabaraly ýagdaýda işe girizildi.

Kitaphana jemi 11,5 müň inedördül metre golaý meýdany tutýar. Häzirki wagtda bu ýerde 300 müňden gowrak kitap bar. Birbada 450 adama niýetlenen döwrebap enjamlaşdyrylan okalgalaryň 11-si, maslahatlar zaly, internet otagy, kinozal we beýlekiler okyjylaryň hyzmatynda. Kitaphanada galyň ktaplar saklanylýar. «Kitaplar öýüniň» ýokarky gatynda Germaniýanyň kuwwatly teleskopy oturdylan, okuwçylar we talyplar onuň kömegi bilen astronomiýany öwrenýärler, asman jisimlerine syn edýärler.

Häzirki wagtda Amyderýa jülgesiniň şäherlerinde, etraplarynda, şäherçelerinde we obalarynda kitaphanalaryň 53-si hereket edýär. Olarda jemi 1 million 350 müň kitap bar. Şu günler olary sanly görnüşe geçirmek boýunça işler alnyp barylýar.Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm