Täzelikler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

15.11.2019
1573847704
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda şu ý...

Türkmenistanda bilim we sport boýunça Halkara sergi we ylmy maslahat geçirilýär

14.11.2019
1573755877
Şu gün paýtagtymyzda “Bilim we sport Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe” atly Halkara sergi we ylmy maslahat ...
  • Image
  • Image

Halk hojalyk toplumyny döwrebaplaşdyrmak — ykdysady ösüşiň ugry

13.11.2019
1573673491
Türkmenistanyň durnukly ösüşini we rowaçlygyny üpjün etmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň döwlet ...

«Media-Türkmen» Habarlar agentligi RF DIM-niň žurnaly bilen hyzmatdaşlygy ýola goýar

12.11.2019
1573666197
«Media-Türkmen» Habarlar agentligi bilen Russiýa Federasiýasynyň Daşary işler ministrliginiň «Международная жизнь» («...

Maliýe ulgamyny kämilleşdirmek we sanlaşdyrmak — Türkmenistanyň ykdysady ösüşiniň alamatlary

11.11.2019
1573492097
Ýurdumyzyň ykdysady durmuşyndaky esasy wakalary şöhlelendirýän hem-de hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedo...

Türkmenistanda Hasyl toýy dabaraly bellenildi

10.11.2019
1573409927
Şu gün ýurdumyzda türkmen topragynyň rysgal-berekedini, oba hojalyk işgärleriniň zähmetsöýerligini, ekerançylarymyzyň...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

08.11.2019
1573246361
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalarynyň, Aşgabat şäheriniň he...

Türkmenistan we Italiýa netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmäge gyzyklanma bildirýär

06.11.2019
1573071149
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow resmi sapar bilen Italiýa Respublikasyna ugrady. Aşgabadyň Ha...«Ezber daýhan» fermer hojalygy: netijeli telekeçilik ideýalarynyň gözleginde


Image

Şitil ýetişdirmäge ýörüteleşen «Ezber daýhan» fermer hojalygy şu ýyl Ahal welaýatynyň gök ekarançylaryna pomidoryň, hyýaryň, bolgar burçunyň sebitleşdirilen görnüşleiniň bir milliona golaýyny ýerleşdirdi.

Oba hojalyk önümlerini öndürijileriň ygtyýarynda köpugurly ýyladyşhana hojalygy we 100 gektar ekin meýdany bar. Fermerler ýyladyşhanalarda we açyk meýdanda her ýyl ekinlerden birnäçe hasyl alyp, 100-120 tonna gök ekin ýetişdirýärler. Önümiň aglaba bölegini olary gaýtadan işleýän we gaplaýan hususy haryt öndürijiler satyn alýarlar.

Häzirki wagtda «Ezber daýhan» fermer hojalygynda köp ulanylýan jaz bolan burç goýaltmasyny öndürmegi özleşdirmäge taýýarlanylýar. Munuň üçin hojalyk Türkiýeden bu ugra degişli enjam satyn aldy. Şu ýylyň noýabrynda önümiň ilkinji tapgyryny çykarmak göz öňünde tutulýar.

Şeýle hem telekeçiler ýyladyşhanalary gurmak we olaryň tehniki üpjünçiligi babatda hyzmatlary-da ýerine ýetirýärler. «Ezber daýhan» fermer hojalygynyň işiniň ýene bir ugry –ösümçilikde seçgi işidir. Häzirki wagtda hojalygyň nahalhanasynda pomidoryň alty, ajy we bolgar burçuň üç görnüşi synag edilýär.

TSTB-niň agzasy «Ezber daýhan» fermer hojalygy ýurdumyzda ilkinji bolup senagat möçberinde Pawloniýa, ýagny Adam ata daragty ady bilen tanalýan agaç nahallaryny ýetişdirip ugrady. Hojalygyň Ak bugdaý etrabyndaky tejribe meýdançasynda bäş ýüz düýpden gowrak bag nahallary ösüp otyr.

Pawloniýa ýetişdirmek ykdysasdy taýdan girdejilidir: ol ynjyk däldir, agaç tutuşlygyna diýen ýaly – onuň düýbi-de, ýapragy hem, güllerem dünýä bazarlarynda islegli haryt, çünki olar köp ýerde: mebel we saz gurallaryny ýasamakda, nahar taýýarlamakda, dermnahana önümçiliginde, parfýumeriýada, biotehnologiýada we beýleki ugurlarda ulanylýar. Mundan başga-da, Pawloniýa bally ösümlikdir, çünki onuň agajynyň ekologiýa taýdan arassalyk we berklik, oda hem çyga çydamlylyk, deformasiýa we zyýanly mör-möjeklere durnuklylyk ýaly gymmatly sypatlary bardyr.Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm


  • Image