Täzelikler

Aziýa – Ýuwaş ummany sebiti – Türkmenistanyň daşary syýasatynyň strategiki ugry

17.10.2019
1571336936
Aziýa — Ýuwaş umman sebitiniň döwletleri bilen köpugurly hyzmatdaşlygy ösdürmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Ber...

Aşgabat Jarnamasyny durmuşa geçirmek — GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň möhüm wezipesi

16.10.2019
1571251239
Ýakynda Aşgabatda geçirilen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň döwlet Baştutanlarynyň sammitiniň netijeleri hem-de ka...

Ykdysadyýetimiziň senagatlaşdyrylmagy - Türkmenistanyň ösüş strategiýasy

15.10.2019
1571170179
Şu gün paýtagtymyzda «Türkmenistanyň senagat pudaklarynyň ösüşiniň esasy ugurlary» atly halkara sergi we ylmy maslaha...
  • Image
  • Image

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyçlary - dünýä metbugatynyň sahypalarynda

14.10.2019
1571076420
GDA-a gatnaşyjy döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşiniň üstünlikli geçen mejlisiniň netijelerini Garaşsyz Döwletleriň A...

Milli Liderimiziň başlyklygynda GDA döwletleriniň Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisi geçirildi

11.10.2019
1570827315
Şu gün türkmen paýtagtynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklygynda Garaşsyz Döwletleriň Arka...
  • Image
  • Image

GDA-nyň daşary işler ministrleriniň geňeşiniň mejlisi

10.10.2019
1570739567
Şu gün türkmen paýtagtynda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň mejli...
  • Image
  • Image

Türkmenistanda dünýä syýahatçylyk pudagynyň öňdebaryjylarynyň her ýylky duşuşygy geçirilýär

09.10.2019
1570650702
Şu gün "Awaza" milli syýahatçylyk zolagynda“Syýahatçylyk we gezelenç” atly halkara sergisi we maslahaty açyldy. Hazar...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Prezidenti Owganystanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi

08.10.2019
1570567324
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Owganystan Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daş...
  • Image«Ezber daýhan» fermer hojalygy: netijeli telekeçilik ideýalarynyň gözleginde


Image

Şitil ýetişdirmäge ýörüteleşen «Ezber daýhan» fermer hojalygy şu ýyl Ahal welaýatynyň gök ekarançylaryna pomidoryň, hyýaryň, bolgar burçunyň sebitleşdirilen görnüşleiniň bir milliona golaýyny ýerleşdirdi.

Oba hojalyk önümlerini öndürijileriň ygtyýarynda köpugurly ýyladyşhana hojalygy we 100 gektar ekin meýdany bar. Fermerler ýyladyşhanalarda we açyk meýdanda her ýyl ekinlerden birnäçe hasyl alyp, 100-120 tonna gök ekin ýetişdirýärler. Önümiň aglaba bölegini olary gaýtadan işleýän we gaplaýan hususy haryt öndürijiler satyn alýarlar.

Häzirki wagtda «Ezber daýhan» fermer hojalygynda köp ulanylýan jaz bolan burç goýaltmasyny öndürmegi özleşdirmäge taýýarlanylýar. Munuň üçin hojalyk Türkiýeden bu ugra degişli enjam satyn aldy. Şu ýylyň noýabrynda önümiň ilkinji tapgyryny çykarmak göz öňünde tutulýar.

Şeýle hem telekeçiler ýyladyşhanalary gurmak we olaryň tehniki üpjünçiligi babatda hyzmatlary-da ýerine ýetirýärler. «Ezber daýhan» fermer hojalygynyň işiniň ýene bir ugry –ösümçilikde seçgi işidir. Häzirki wagtda hojalygyň nahalhanasynda pomidoryň alty, ajy we bolgar burçuň üç görnüşi synag edilýär.

TSTB-niň agzasy «Ezber daýhan» fermer hojalygy ýurdumyzda ilkinji bolup senagat möçberinde Pawloniýa, ýagny Adam ata daragty ady bilen tanalýan agaç nahallaryny ýetişdirip ugrady. Hojalygyň Ak bugdaý etrabyndaky tejribe meýdançasynda bäş ýüz düýpden gowrak bag nahallary ösüp otyr.

Pawloniýa ýetişdirmek ykdysasdy taýdan girdejilidir: ol ynjyk däldir, agaç tutuşlygyna diýen ýaly – onuň düýbi-de, ýapragy hem, güllerem dünýä bazarlarynda islegli haryt, çünki olar köp ýerde: mebel we saz gurallaryny ýasamakda, nahar taýýarlamakda, dermnahana önümçiliginde, parfýumeriýada, biotehnologiýada we beýleki ugurlarda ulanylýar. Mundan başga-da, Pawloniýa bally ösümlikdir, çünki onuň agajynyň ekologiýa taýdan arassalyk we berklik, oda hem çyga çydamlylyk, deformasiýa we zyýanly mör-möjeklere durnuklylyk ýaly gymmatly sypatlary bardyr.Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm


  • Image