HALKARA ZÄHMET GURAMASY

1919-2019

Ilo
18.04.2009ý. № 29-IV (girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar bilen)
Şu Kodeks guramaçylyk-hukuk we eýeçiligiň görnüşlerine garamazdan kärhanalarda, edaralarda we guramalarda (mundan beýläk - kärhanalar), aýry-aýry fiziki şahslarda baglaşylan zähmet şertnamasynyň şertlerinde işleýän şahslaryň zähmet gatnaşyklaryny düzgünleşdirýär.

Giňişleýin >>

18.06.2016ý. № 411-V. (girizilen üýtgetmeler bilen)
Şu Kanun ilatyň iş bilen üpjünçiligi çygryndaky döwlet syýasatynyň hukuk, ykdysady we guramaçylyk esaslaryny kesgitleýär, raýatlaryň zähmet çekmäge bolan konstitusion hukuklarynyň berjaý edilmegine, işsizlikden goralmagyna gönükdirilendir hem-de iş bilen üpjünçilik çygrynda döwlet kepilliklerini belleýär.

Giňişleýin >>

19.10.2012ý. № 340-IV (girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar bilen)
Şu Kodeks Türkmenistanyň ilatyny durmuş taýdan goramagyň hukuk, guramaçylyk, ykdysady, esaslaryny kesgitleýär, raýatlaryň döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy esasynda pensiýa üpjünçiliginiň, raýatlaryň aýratyn toparlarynyň döwlet kömek pullary bilen üpjünçiliginiň döwlet kepilliklerini belleýär, şeýle hem weteranlaryň we maýyplygy bolan adamlaryň durmuş taýdan goralmagynyň çärelerini kesgitleýär.

Giňişleýin >>

31.03.2012ý. №287-IV (girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar bilen)
Şu Kanun Türkmenistanda döwlet pensiýa ätiýaçlandyryş ulgamyny döretmegiň we onuň hereket etmeginiň hukuk, ykdysady we guramaçylyk esaslaryny kesgitleýär.

Giňişleýin >>Hazarýaka döwletleriň ygtyýarly wekilleriniň duşuşygy


Image

Şu gün Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Hazar deňzinde ylmy-barlaglary geçirmek babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Hazarýaka döwletleriň Hökümetleriniň arasyndaky Ylalaşygyň taslamasyny ylalaşmak boýunça Hazarýaka döwletleriň ygtyýarly wekilleriniň Birinji mejlisi öz işine başlady.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen Daşary işler ministrligi, Bilim ministrligi hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Hazar deňziniň meseleleri baradaky döwlet kärhanasy çäräniň guramaçylary bolup çykyş etdiler.

Azerbaýjan Respublikasynyň, Eýran Yslam Respublikasynyň, Gazagystan Respublikasynyň, Russiýa Federasiýasynyň we Türkmenistanyň bilermenleriniň mejlisiniň ilkinji güni Hazar deňzinde ylmy barlaglary geçirmek babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Hazarýaka döwletleriň Hökümetleriniň arasyndaky Ylalaşygyň taslamasyny düýpli ara alyp maslahatlaşmaga hem-de teklipleri girizmäge bagyşlandy.

Türkmenistanyň Prezidenti geçen ýylyň 12-nji awgustynda Gazagystanyň Aktau şäherinde geçirilen bäşinji Hazar sammitinde çykyş edip: «Häzir Hazarda ähli ykdysady işler ylym bilen berk baglanyşykly bolmalydyr, bolup geçýän tebigy we antropogen ýagdaýlar umumylykda kabul edilmelidir, gözegçilik etmek we çaklamak ulgamyna daýanmalydyr. Şunuň bilen baglylykda, Hazar deňzinde ylmy barlaglary geçirmek hakynda bäştaraplaýyn ylalaşygy işläp taýýarlamak maksadalaýyk hasaplanýar» diýip belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň bu başlangyjyna laýyklykda türkmen hünärmenleri Hazar deňzinde ylmy barlaglary geçirmek babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Hazarýaka döwletleriň Hökümetleriniň arasyndaky Ylalaşygyň taslamasyny taýýarladylar hem-de ony Azerbaýjanyň, Eýranyň, Russiýa Federasiýasynyň we Gazagystanyň bilermenler guramalaryna iberdiler.

Ertir ýokarda agzalan Ylalaşygyň taslamasyny ylalaşmak boýunça Hazarýaka döwletleriň ygtyýarly wekilleriniň iki günlük mejlisi öz işini tamamlar.

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)