Täzelikler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

15.11.2019
1573847704
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda şu ý...

Türkmenistanda bilim we sport boýunça Halkara sergi we ylmy maslahat geçirilýär

14.11.2019
1573755877
Şu gün paýtagtymyzda “Bilim we sport Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe” atly Halkara sergi we ylmy maslahat ...
  • Image
  • Image

Halk hojalyk toplumyny döwrebaplaşdyrmak — ykdysady ösüşiň ugry

13.11.2019
1573673491
Türkmenistanyň durnukly ösüşini we rowaçlygyny üpjün etmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň döwlet ...

«Media-Türkmen» Habarlar agentligi RF DIM-niň žurnaly bilen hyzmatdaşlygy ýola goýar

12.11.2019
1573666197
«Media-Türkmen» Habarlar agentligi bilen Russiýa Federasiýasynyň Daşary işler ministrliginiň «Международная жизнь» («...

Maliýe ulgamyny kämilleşdirmek we sanlaşdyrmak — Türkmenistanyň ykdysady ösüşiniň alamatlary

11.11.2019
1573492097
Ýurdumyzyň ykdysady durmuşyndaky esasy wakalary şöhlelendirýän hem-de hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedo...

Türkmenistanda Hasyl toýy dabaraly bellenildi

10.11.2019
1573409927
Şu gün ýurdumyzda türkmen topragynyň rysgal-berekedini, oba hojalyk işgärleriniň zähmetsöýerligini, ekerançylarymyzyň...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

08.11.2019
1573246361
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalarynyň, Aşgabat şäheriniň he...

Türkmenistan we Italiýa netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmäge gyzyklanma bildirýär

06.11.2019
1573071149
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow resmi sapar bilen Italiýa Respublikasyna ugrady. Aşgabadyň Ha...Türkmenistanyň Prezidenti Owganystanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi


Image

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Owganystan Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Najibulla Alihili kabul etdi. Ol döwlet Baştutanymyza ynanç hatyny gowşurdy.

Diplomat wagt tapyp kabul edendigi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, döwlet Baştutanymyza Owganystanyň Prezidenti Mohammad Aşraf Ganiniň mähirli salamyny hem-de doganlyk türkmen halkyna abadançylyk we rowaçlyk baradaky arzuwlaryny ýetirdi. Bellenilişi ýaly, goňşy ýurtda Türkmenistan bilen däp bolan dostlukly gatnaşyklara uly sarpa goýýarlar hem-de milli Liderimiziň durmuşa geçirýän, sebitde parahatçylygy, howpsuzlygy we durnuklylygy üpjün etmegiň möhüm şerti bolan parahatçylyk söýüjilikli we döredijilikli daşary syýasatyny doly goldaýarlar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hoşniýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip we owgan kärdeşine salam aýdyp, diplomaty jogapkärli wezipä bellenilmegi bilen gutlady hem-de döwletara hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de pugtalandyrmak işinde üstünlikleri arzuw etdi.

Döwlet Baştutanymyz gadymdan gelýän hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryna daýanýan hem-de özara düşünişmek we ynanyşmak ýörelgelerine esaslanýan türkmen-owgan hyzmatdaşlygynyň üstünlikli ösdürilýändigini hem-de täze many-mazmun bilen baýlaşdyrylýandygyny kanagatlanma bilen belledi.

Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidentiniň şu ýylyň fewral aýynda Türkmenistana bolan resmi saparynyň netijeleri boýunça gol çekilen Strategik hyzmatdaşlyk hakyndaky ylalaşyk munuň aýdyň subutnamasydyr.

Duşuşygyň dowamynda ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlary boýunça pikir alşyldy. Söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer ulgamlar hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlarynyň hatarynda görkezildi. Şunda ýokary derejede gazanylan ylalaşyklary hem-de bilelikdäki düzümleýin taslamalary durmuşa geçirmäge aýratyn üns berildi.

Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan (TOPH) gaz geçirijisiniň gurluşygynyň ähmiýeti nygtaldy. Bu gaz geçiriji sebitde özboluşly dostluk we netijeli hyzmatdaşlyk köprüsine öwrülmelidir.

Şunuň bilen birlikde, TOPH taslamasy bilen özara baglanyşykly Türkmenistan — Owganystan — Pakistan (TOP) ugry boýunça elektrik geçirijileri we optiki-süýümli aragatnaşyk ulgamyny çekmek baradaky taslamalaryň wajypdygy bellenildi. Bu taslamalar hem sebit hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirmek üçin möhüm ähmiýete eýedir.

Duşuşygyň barşynda milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň multimodal ulag-üstaşyr geçelgelerini döretmek baradaky oňyn başlangyçlarynyň hem Owganystanyň durmuş-ykdysady taýdan dikeldilmegine hem-de sebit we dünýä hojalyk gatnaşyklaryna yzygiderli goşulyşmagyna gönükdirilendigi nygtaldy. Bu giň gerimli taslamalaryň durmuşa geçirilmegi tutuş Ýewraziýa giňişliginde ulag gatnawlaryny ösdürmek üçin ägirt uly mümkinçilikleri açýar.

Ilçi döwlet Baştutanymyza Owganystanyň parahatçylykly ýol bilen dikeldilmeginde Türkmenistanyň uly goldaw berýändigi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi.

Mälim bolşy ýaly, geçen ýyllaryň dowamynda ýurdumyz özüniň günortadaky goňşusyna elektrik energiýasyny ýeňillikli şertlerde iberýär, yzygiderli ynsanperwer ýüklerini ugradýar, Owganystanyň çäginde durmuş maksatly desgalary gurýar, owgan ýaşlaryna Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerinde bilim almak üçin mümkinçilikler döredilýär.

Doly ygtyýarly wekil döwlet Baştutanymyzy netijeli döwletara gatnaşyklaryny hemmetaraplaýyn pugtalandyrmak üçin ähli tagallalary etjekdigine ynandyrdy.

Duşuşygyň ahyrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow we Owganystan Yslam Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Najibulla Alihil iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklaryň asyrlaryň dowamynda kemala gelen mizemez dostluk, doganlyk we hoşniýetli goňşuçylyk däpleri esasynda mundan beýläk-de üstünlikli ösdüriljekdigine ynam bildirdiler.Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm


  • Image