Täzelikler

Halkara pul gaznasy: 2019-njy ýylda Türkmenistanyň jemi içerki önüminiň 6,3 göterim derejede ösmegine garaşylýar

17.11.2019
1574013608
Aşgabatda 5-12-nji noýabr aralygynda Halkara pul gaznasynyň (HPG) hanym Nataliýa Tamirisanyň ýolbaşçylygyndaky wekili...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

15.11.2019
1573847704
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda şu ý...

Türkmenistanda bilim we sport boýunça Halkara sergi we ylmy maslahat geçirilýär

14.11.2019
1573755877
Şu gün paýtagtymyzda “Bilim we sport Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe” atly Halkara sergi we ylmy maslahat ...
  • Image
  • Image

Halk hojalyk toplumyny döwrebaplaşdyrmak — ykdysady ösüşiň ugry

13.11.2019
1573673491
Türkmenistanyň durnukly ösüşini we rowaçlygyny üpjün etmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň döwlet ...

«Media-Türkmen» Habarlar agentligi RF DIM-niň žurnaly bilen hyzmatdaşlygy ýola goýar

12.11.2019
1573666197
«Media-Türkmen» Habarlar agentligi bilen Russiýa Federasiýasynyň Daşary işler ministrliginiň «Международная жизнь» («...

Maliýe ulgamyny kämilleşdirmek we sanlaşdyrmak — Türkmenistanyň ykdysady ösüşiniň alamatlary

11.11.2019
1573492097
Ýurdumyzyň ykdysady durmuşyndaky esasy wakalary şöhlelendirýän hem-de hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedo...

Türkmenistanda Hasyl toýy dabaraly bellenildi

10.11.2019
1573409927
Şu gün ýurdumyzda türkmen topragynyň rysgal-berekedini, oba hojalyk işgärleriniň zähmetsöýerligini, ekerançylarymyzyň...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

08.11.2019
1573246361
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalarynyň, Aşgabat şäheriniň he...«Türkmenpoçta» DK gazetlere we žurnallara onlaýn-abuna ýazylyş hyzmatyny ornaşdyrdy


Image

«Türkmenpoçta» Döwlet poçta aragatnaşyk kompaniýasy 2020-nji ýyla abuna ýazyylşygynyň çäklerinde «Gazetlere we žurnallara abuna ýazylşygynyň» täze elektron programmasy arkaly müşderilere hyzmat etmegi gurady.

Ýakyn wagtda «Türkmenpoçtanyň» turkmenpost.gov.tm saýtynda onlaýn-abuna ýazylşyk hyzmaty işläp başlar, onuň kömegi bilen okyjylar öýünden çykmazdan gazetlere we žurnallara ýazylyp bilerler.

«Türkmenpoçta» Döwlet poçta aragatnaşyk kompaniýasy ýylsaýyn internet-hyzmatlarynyň çägini giňeldýär. Saýtda şeýle hem trek-san belgisi arkaly poçtadan ugradylýanlara gözegçilik etmäge, şeýle hem korrepondensiýalary we posylkalary ibermek üçin onlaýn düzgünde çaparlary çagyrmak bolýar.

Demir ýol peteklerini satyn almak, jemagat hyzmatlary üçin tölegleri tölemek, Bütindünýä poçta birleşigine girýän dünýäniň islendik ýurduna çaltlaşdyrylan poçta ugratmalaryny ibermek ýaly hyzmatlaryň hem kompaniýanyň hyzmatlaryna girýändigini ýatladýarys. Mundan başga-da, «Türkmenpoçtanyň» saýtynda nagt däl görnüşde töleg geçirmek we harytlary öýe getirmek hyzmatlaryndan peýdalanmak mümkinçiligi döredildi.Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm