Täzelikler

Halkara pul gaznasy: 2019-njy ýylda Türkmenistanyň jemi içerki önüminiň 6,3 göterim derejede ösmegine garaşylýar

17.11.2019
1574013608
Aşgabatda 5-12-nji noýabr aralygynda Halkara pul gaznasynyň (HPG) hanym Nataliýa Tamirisanyň ýolbaşçylygyndaky wekili...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

15.11.2019
1573847704
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda şu ý...

Türkmenistanda bilim we sport boýunça Halkara sergi we ylmy maslahat geçirilýär

14.11.2019
1573755877
Şu gün paýtagtymyzda “Bilim we sport Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe” atly Halkara sergi we ylmy maslahat ...
  • Image
  • Image

Halk hojalyk toplumyny döwrebaplaşdyrmak — ykdysady ösüşiň ugry

13.11.2019
1573673491
Türkmenistanyň durnukly ösüşini we rowaçlygyny üpjün etmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň döwlet ...

«Media-Türkmen» Habarlar agentligi RF DIM-niň žurnaly bilen hyzmatdaşlygy ýola goýar

12.11.2019
1573666197
«Media-Türkmen» Habarlar agentligi bilen Russiýa Federasiýasynyň Daşary işler ministrliginiň «Международная жизнь» («...

Maliýe ulgamyny kämilleşdirmek we sanlaşdyrmak — Türkmenistanyň ykdysady ösüşiniň alamatlary

11.11.2019
1573492097
Ýurdumyzyň ykdysady durmuşyndaky esasy wakalary şöhlelendirýän hem-de hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedo...

Türkmenistanda Hasyl toýy dabaraly bellenildi

10.11.2019
1573409927
Şu gün ýurdumyzda türkmen topragynyň rysgal-berekedini, oba hojalyk işgärleriniň zähmetsöýerligini, ekerançylarymyzyň...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

08.11.2019
1573246361
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalarynyň, Aşgabat şäheriniň he...Türkmenistanyň DIM-niň ýolbaşçysy ŞHG ýurtlarynyň hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşdy


Image

Wise-premýer, Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow iş sapary bilen Daşkentde boldy, bu ýerde 2-nji noýabrda Şanhaý Hyzmatdaşlygy Guramasy ýurtlarynyň hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisi geçirildi, diýlip ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýtynda habar berilýär.

ŞHG-nyň sammitinde çykyş edip, Reşit Meredow Türkmenistanyň Şanhaý Hyzmatdaşlygy Guramasy ýurtlary bilen köpugurly gepleşiklere taýýardygyny nygtady. Energiýa serişdelerini durnukly ugratmak ulgamyny üpjün etmek, ulag we maýa goýumlary ulgamlary özara hereketiň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda görkezildi.

Daşkende iş saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçysyny Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew kabul etdi.

Duşuşygyň dowamynda esasy halkara meseleleri boýunça pikir alşyldy, şeýle hem söwda-ykdysady, ulag-kommunikasiýa, energetika, oba hojalygy ulgamlarynda döwletara hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň mümkinçiliginiň bardygy bellenildi. Türkmen-özbek ynsanperwer gatnaşyklaryny we iki ýurduň serhetýaka sebitleriniň arasynda hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny işjeňleşdirmegiň ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy.Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm