HALKARA ZÄHMET GURAMASY

1919-2019

Ilo
18.04.2009ý. № 29-IV (girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar bilen)
Şu Kodeks guramaçylyk-hukuk we eýeçiligiň görnüşlerine garamazdan kärhanalarda, edaralarda we guramalarda (mundan beýläk - kärhanalar), aýry-aýry fiziki şahslarda baglaşylan zähmet şertnamasynyň şertlerinde işleýän şahslaryň zähmet gatnaşyklaryny düzgünleşdirýär.

Giňişleýin >>

18.06.2016ý. № 411-V. (girizilen üýtgetmeler bilen)
Şu Kanun ilatyň iş bilen üpjünçiligi çygryndaky döwlet syýasatynyň hukuk, ykdysady we guramaçylyk esaslaryny kesgitleýär, raýatlaryň zähmet çekmäge bolan konstitusion hukuklarynyň berjaý edilmegine, işsizlikden goralmagyna gönükdirilendir hem-de iş bilen üpjünçilik çygrynda döwlet kepilliklerini belleýär.

Giňişleýin >>

19.10.2012ý. № 340-IV (girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar bilen)
Şu Kodeks Türkmenistanyň ilatyny durmuş taýdan goramagyň hukuk, guramaçylyk, ykdysady, esaslaryny kesgitleýär, raýatlaryň döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy esasynda pensiýa üpjünçiliginiň, raýatlaryň aýratyn toparlarynyň döwlet kömek pullary bilen üpjünçiliginiň döwlet kepilliklerini belleýär, şeýle hem weteranlaryň we maýyplygy bolan adamlaryň durmuş taýdan goralmagynyň çärelerini kesgitleýär.

Giňişleýin >>

31.03.2012ý. №287-IV (girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar bilen)
Şu Kanun Türkmenistanda döwlet pensiýa ätiýaçlandyryş ulgamyny döretmegiň we onuň hereket etmeginiň hukuk, ykdysady we guramaçylyk esaslaryny kesgitleýär.

Giňişleýin >>HALKARA MAÝYPLAR GÜNI MYNASYBETLI ÇÄRELER GEÇIRILDI


Image

Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan ykrar edilen halkara maýyplar gününe bagyşlanyp, Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň guramagynda Ministrligiň mejlisler zalynda “Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan durmuş syýasatynda maýyplygy bolan adamlary durmuş taýdan goldamak boýunça ýurdymyzda alnyp barylýan işler barasynda” “tegelek stolyň” başynda söhbetdeşlik guraldy. Hormatly Prezidentimiziň maýyplygy bolan raýatlarymyzy goldamak, olaryň ýaşaýyş-durmuş şertlerini ýokarlandyrmak baradaky hossarlyk aladalary raýatlarymyzyň kalbynda çuňňur kanagatlanma duýgularyny döredýär. “Tegelek stolyň” başyna ýygnanan wekilleriň arasynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginden, Türkmenistanyň Bilim ministrliginden, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşinden, Türkmenistanyň Körler we kerler jeýmgyýetinden şeýle hem köpçülikleýin habar beriş gulluklaryndan wekiller bar.


Söhbetdeşligiň dowamynda Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallary bilen ýurdumyzda maýyplygy bolan raýatlarymyzy goldamak boýunça berilýän ýeňillikler dogrusynda gürrüň edildi, şeýle hem şu ýylyň 14-nji oktýabrynda geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde Hormatly Prezidentimiziň karary bilen tassyklanan “Maýyplygy bolan adamlaryň zähmet we iş üpjünçilik çygryndaky hukuklarynyň Türkmenistanda doly durmuşa geçirilmegini üpjün etmek üçin 2017-2020-nji ýyllarda amala aşyrylmaly çäreleriň Meýilnamasyny” durmuşa geçirmegiň ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy.


Özara pikir alyşma häsiýetinde geçen duşuşykda çykyş edenleriň aýdan pikirleri we teklipleri söhbetdeşlige gatnaşanlar tarapyndan gyzgyn garşylandy.


“Tegelek stolyň” başyndaky söhbetdeşlik juda ähmiýetliligi we täsirliligi bilen tapawutlandy. Oňa gatnaşyjylar raýatlarynyň aladasyny ähli zatdan ileri tutýan belent başly Arkadagymyza tüýs ýürekden çykýan alkyşly sözlerini beýan etdiler.


Halkara maýyplar gününe bagyşlanan baýramçylyk çäreleri Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýan goramak ministrliginiň garamagyndaky welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň Ýalňyz gartaşan raýatlara we maýyplara durmuş taýdan hyzmat ediş merkezlerinde hem dowam etdirildi.


Geçirilen çäreleriň dowamynda merkezlerde durmuş taýdan hyzmat edilýän raýatlara baýramçylyk gutlag sözleri aýdylyp, olara ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy.


Halkara maýyplar güni mynasybetli, Türkmenistanyň Kӧrler we kerler jemgyýetiniň guramagynda, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Sazly-drama teatrynda geçirilen baýramçylyk konserti dabara gatnaşyjylarda özboluşly täsir galdyrdy.


Konsertiň dowamynda jemgyýetiň çeper hӧwesjeňler toparynyň agzalary tarapyndan ýerine ýetirilen aýdym sazlar dabara gatnaşyjylar tarapyndan gyzgyn elçarpyşmalar bilen garşylandy.


Berkarar dӧwletimiziň bagtyýarlyk dӧwründe «Dӧwlet adam üçindir!» diýen şygary ýol-ýӧrelge edinýän hormatly Prezidentimiz tarapyndan dӧredilip berlen eşretli, bagtyýar durmuşyň gadyr-gymmatyny her ädimde duýup ýaşamaklygy hem-de ähli zatdan ileri tutulýan ynsan saglygyny gorap saklamakda yzygiderli edilýän işleriň bimӧçberdigini dabara gatnaşyjylar uly buýsanç bilen belläp, şonuň bilen baglylykda bu bagtyýarlygyň gӧzbaşynda duran Gahryman hem mähriban Arkadagymyzyň adyna müň kerem alkyş sӧzlerini aýtdylar.


  • Image