Täzelikler

Hormatly Prezidentimiziň Hazar strategiýasynyň ähmiýeti BMG-niň resminamalarynda beýanyny tapýar

16.09.2019
1568660216
2019-njy ýylyň 11 - 12-nji awgustynda Türkmenbaşy şäherinde, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen Birinji H...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen BMG «2021-nji ýyl - Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» diýen Kararnamany kabul etdi

16.09.2019
1568655744
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Mejlisiň Başlygynyň we Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orun...

Paýtagtymyzda «Türkmen alabaýy» atly kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi

14.09.2019
1568487827
Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde hormatly Prezidentimiziň nobatdaky eseriniň tanyşdyrylyş dabarasy geçir...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

13.09.2019
1568410149
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda mil...
  • Image

Aşgabatda GDA-nyň Ykdysady geňeşiniň mejlisi geçirildi

13.09.2019
1568398057
Şu gün paýtagtymyzda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Ykdysady geňeşiniň 83-nji mejlisi boldy. Türkmenistanyň 20...

Türkmenistanyň Prezidenti GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygyny kabul etdi

12.09.2019
1568306711
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen paýtagtyna gelen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Ý...
  • Image

Aşgabatda pudaklaýyn halkara sergisi we maslahaty geçirilýär

12.09.2019
1568312667
Şu gün Söwda-senagat edarasynda «Türkmenistanyň energetika senagatynyň ösüşiniň esasy ugurlary» atly halkara serginiň...
  • Image
  • Image

«Ak kerweniň» ak ýoly!

11.09.2019
1568221877
11-nji sentýabrda ýurdumyzda pagta ýygymyna girişildi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ak pata ber...
  • Image
  • ImageHALKARA MAÝYPLAR GÜNI MYNASYBETLI ÇÄRELER GEÇIRILDI


Image

Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan ykrar edilen halkara maýyplar gününe bagyşlanyp, Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň guramagynda Ministrligiň mejlisler zalynda “Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan durmuş syýasatynda maýyplygy bolan adamlary durmuş taýdan goldamak boýunça ýurdymyzda alnyp barylýan işler barasynda” “tegelek stolyň” başynda söhbetdeşlik guraldy. Hormatly Prezidentimiziň maýyplygy bolan raýatlarymyzy goldamak, olaryň ýaşaýyş-durmuş şertlerini ýokarlandyrmak baradaky hossarlyk aladalary raýatlarymyzyň kalbynda çuňňur kanagatlanma duýgularyny döredýär. “Tegelek stolyň” başyna ýygnanan wekilleriň arasynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginden, Türkmenistanyň Bilim ministrliginden, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşinden, Türkmenistanyň Körler we kerler jeýmgyýetinden şeýle hem köpçülikleýin habar beriş gulluklaryndan wekiller bar.


Söhbetdeşligiň dowamynda Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallary bilen ýurdumyzda maýyplygy bolan raýatlarymyzy goldamak boýunça berilýän ýeňillikler dogrusynda gürrüň edildi, şeýle hem şu ýylyň 14-nji oktýabrynda geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde Hormatly Prezidentimiziň karary bilen tassyklanan “Maýyplygy bolan adamlaryň zähmet we iş üpjünçilik çygryndaky hukuklarynyň Türkmenistanda doly durmuşa geçirilmegini üpjün etmek üçin 2017-2020-nji ýyllarda amala aşyrylmaly çäreleriň Meýilnamasyny” durmuşa geçirmegiň ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy.


Özara pikir alyşma häsiýetinde geçen duşuşykda çykyş edenleriň aýdan pikirleri we teklipleri söhbetdeşlige gatnaşanlar tarapyndan gyzgyn garşylandy.


“Tegelek stolyň” başyndaky söhbetdeşlik juda ähmiýetliligi we täsirliligi bilen tapawutlandy. Oňa gatnaşyjylar raýatlarynyň aladasyny ähli zatdan ileri tutýan belent başly Arkadagymyza tüýs ýürekden çykýan alkyşly sözlerini beýan etdiler.


Halkara maýyplar gününe bagyşlanan baýramçylyk çäreleri Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýan goramak ministrliginiň garamagyndaky welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň Ýalňyz gartaşan raýatlara we maýyplara durmuş taýdan hyzmat ediş merkezlerinde hem dowam etdirildi.


Geçirilen çäreleriň dowamynda merkezlerde durmuş taýdan hyzmat edilýän raýatlara baýramçylyk gutlag sözleri aýdylyp, olara ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy.


Halkara maýyplar güni mynasybetli, Türkmenistanyň Kӧrler we kerler jemgyýetiniň guramagynda, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Sazly-drama teatrynda geçirilen baýramçylyk konserti dabara gatnaşyjylarda özboluşly täsir galdyrdy.


Konsertiň dowamynda jemgyýetiň çeper hӧwesjeňler toparynyň agzalary tarapyndan ýerine ýetirilen aýdym sazlar dabara gatnaşyjylar tarapyndan gyzgyn elçarpyşmalar bilen garşylandy.


Berkarar dӧwletimiziň bagtyýarlyk dӧwründe «Dӧwlet adam üçindir!» diýen şygary ýol-ýӧrelge edinýän hormatly Prezidentimiz tarapyndan dӧredilip berlen eşretli, bagtyýar durmuşyň gadyr-gymmatyny her ädimde duýup ýaşamaklygy hem-de ähli zatdan ileri tutulýan ynsan saglygyny gorap saklamakda yzygiderli edilýän işleriň bimӧçberdigini dabara gatnaşyjylar uly buýsanç bilen belläp, şonuň bilen baglylykda bu bagtyýarlygyň gӧzbaşynda duran Gahryman hem mähriban Arkadagymyzyň adyna müň kerem alkyş sӧzlerini aýtdylar.


  • Image