HALKARA ZÄHMET GURAMASY

1919-2019

Ilo
18.04.2009ý. № 29-IV (girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar bilen)
Şu Kodeks guramaçylyk-hukuk we eýeçiligiň görnüşlerine garamazdan kärhanalarda, edaralarda we guramalarda (mundan beýläk - kärhanalar), aýry-aýry fiziki şahslarda baglaşylan zähmet şertnamasynyň şertlerinde işleýän şahslaryň zähmet gatnaşyklaryny düzgünleşdirýär.

Giňişleýin >>

18.06.2016ý. № 411-V. (girizilen üýtgetmeler bilen)
Şu Kanun ilatyň iş bilen üpjünçiligi çygryndaky döwlet syýasatynyň hukuk, ykdysady we guramaçylyk esaslaryny kesgitleýär, raýatlaryň zähmet çekmäge bolan konstitusion hukuklarynyň berjaý edilmegine, işsizlikden goralmagyna gönükdirilendir hem-de iş bilen üpjünçilik çygrynda döwlet kepilliklerini belleýär.

Giňişleýin >>

19.10.2012ý. № 340-IV (girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar bilen)
Şu Kodeks Türkmenistanyň ilatyny durmuş taýdan goramagyň hukuk, guramaçylyk, ykdysady, esaslaryny kesgitleýär, raýatlaryň döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy esasynda pensiýa üpjünçiliginiň, raýatlaryň aýratyn toparlarynyň döwlet kömek pullary bilen üpjünçiliginiň döwlet kepilliklerini belleýär, şeýle hem weteranlaryň we maýyplygy bolan adamlaryň durmuş taýdan goralmagynyň çärelerini kesgitleýär.

Giňişleýin >>

31.03.2012ý. №287-IV (girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar bilen)
Şu Kanun Türkmenistanda döwlet pensiýa ätiýaçlandyryş ulgamyny döretmegiň we onuň hereket etmeginiň hukuk, ykdysady we guramaçylyk esaslaryny kesgitleýär.

Giňişleýin >>ZÄHMET WE IŞ ÜPJÜNÇILIK ÇYGRYNDA HALKARA HYZMATDAŞLYGY ÖSDÜRILÝÄR


Image


Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi, Aşgabat, Türkmenistan, 2018-nji ýylyň 26-30-njy noýabry.Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasy we onuň onuň düzüm birlikleri bilen adamzadyň ählumumy ösüş maksatlaryny amala aşyrmak hem-de halkara derejesinde bilelikdäki maksatnamalary durmuşa geçirmek boýunça gepleşikleri mundan beýläk hem işjeňleşdirmäge gönükdirilen işleriň durmuşa geçirilmegi hormatly Prezidentimiziň alyp barýan «Açyk gapylar» syýasatynyň we giň özara bähbitli hyzmatdaşlygyň ösdürilýändiginiň aýdyň subutnamasydyr.


2018-nji ýylyň 26-30-njy noýabry aralygynda BMG-niň Ösüş maksatnamasy bilen Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň «Zähmet we iş üpjünçilik çygrynda syýasatyň işlenip taýýarlanylmagy we durmuşa geçirilmegi boýunça mümkinçilikleriň ýokarlandyrylmagy» atly bilelikdäki taslamasynyň çäklerinde Inklýuziw iş üpjünçilik meseleleri boýunça BGMÖM-niň Stambul şäherindäki Sebit edarasynyň hünärmeni hanym Wesna-Suteska Bişewa, BGMÖM-niň zähmet we iş üpjünçilik boýunça maksatnamalary işläp taýýarlamak boýunça halkara maslahatçysy hanym Sara Ýohanson, Belarus Respublikasynyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň wekilleri Türkmenistanda saparda boldular.


Halkara bilermenleriň saparynyň dowamynda Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň hem-de beýleki ministrlikleriň we edaralaryň, jemgyýetçilik guramalarynyň, şol sanda, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň, Zenanlar birleşiginiň, Kärdeşler Arkalaşyklarynyň, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ýolbaşçylary hem wekilleri, Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň hünärmenleri bilen duşuşyklar guraldy. Duşuşyklaryň barşynda netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň meseleleri, şeýle hem ýokarda agzalan bilelikdäki taslama gatnaşyjylaryň alyp barýan işleri ara alnyp maslahatlaşyldy.


Belarusly hünärmenleriň tejribe alyşmak maksady bilen meýilleşdirilen saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň ýolbaşçylary hem wekilleri, «Türkmenstandartlary» Baş döwlet gullugynyň hünärmenleri bilen duşuşyklar geçirildi. Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň müdirliklerinde, Pensiýa gaznasynyň bölümlerinde tejribe alyşmak maksady bilen çäkli düzümde gepleşikler geçirildi. Duşuşyklaryň barşynda Türkmenistan bilen Belarus Respublikasynyň arasynda degişli ugur boýunça hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy.


Işjeň ýagdaýda geçen duşuşyklara gatnaşyjylar gyzyklanma bildirýän hyzmatdaşlaryň arasyndaky göni gatnaşyklary ýola goýmaga bolan çemeleşmeleri anyklamakda we beýleki döwletleriň tejribesini öwrenmekde möhüm ädime öwrülen şeýle duşuşyklary dowam etmegiň möhümdigini nygtap, bu ajaýyp mümkinçilikleri döredip berýän Türkmenistanyň hormatly Prezidentine sagbolsun aýtdylar.