Täzelikler

Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzy ösdürmegiň meseleleri boýunça iş maslahatyny geçirdi

23.05.2019
1558637831
Şu gün irden hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Mejlisiň Başlygy, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň oru...

Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-ýapon komitetiniň mejlisi

23.05.2019
1558632548
Şu gün Daşary işler ministrliginiň maslahatlar zalynda Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-ýapon komitetiniň 13-nji...

Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-belarus toparynyň mejlisi

22.05.2019
1558554924
Şu gün paýtagtymyzda ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-belarus toparynyň mejlisi boldy. Oňa iki döwlet...

Türkmenistanyň Prezidenti ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Ýapon-türkmen komitetiniň başlygyny kabul etdi

22.05.2019
1558532275
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «ITOCHU Corporation» kompaniýasynyň wise-başlygy, Ykdysady hy...

Türkmenistanyň Prezidenti ÝHHG-niň Başlygyny, Slowakiýa Respublikasynyň daşary we ýewropa işleri ministrini kabul etdi

21.05.2019
1558452186
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň häzirki Başl...
  • Image

Türkmenistanda X Halkara gaz kongresi geçirilýär

21.05.2019
1558465958
Şu gün «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň X Halkara gaz kongresi (TGС — 2019) öz işine başlady. Ener...
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň X Halkara gaz kongresine gatnaşyjylara

21.05.2019
1558378893
Halkara gaz kongresine gatnaşyjylar! Mähriban adamlar! Ilki bilen siziň ähliňizi Berkarar döwletimiziň bagty...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dabaraly çärelere gatnaşdy

18.05.2019
1558199347
Şu gün Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan ýurdumyzyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň gününi goşa baýram hökmünde d...
  • Image
  • Image
  • Image
  • ImageZÄHMET WE IŞ ÜPJÜNÇILIK ÇYGRYNDA HALKARA HYZMATDAŞLYGY ÖSDÜRILÝÄR


Image


Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi, Aşgabat, Türkmenistan, 2018-nji ýylyň 26-30-njy noýabry.Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasy we onuň onuň düzüm birlikleri bilen adamzadyň ählumumy ösüş maksatlaryny amala aşyrmak hem-de halkara derejesinde bilelikdäki maksatnamalary durmuşa geçirmek boýunça gepleşikleri mundan beýläk hem işjeňleşdirmäge gönükdirilen işleriň durmuşa geçirilmegi hormatly Prezidentimiziň alyp barýan «Açyk gapylar» syýasatynyň we giň özara bähbitli hyzmatdaşlygyň ösdürilýändiginiň aýdyň subutnamasydyr.


2018-nji ýylyň 26-30-njy noýabry aralygynda BMG-niň Ösüş maksatnamasy bilen Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň «Zähmet we iş üpjünçilik çygrynda syýasatyň işlenip taýýarlanylmagy we durmuşa geçirilmegi boýunça mümkinçilikleriň ýokarlandyrylmagy» atly bilelikdäki taslamasynyň çäklerinde Inklýuziw iş üpjünçilik meseleleri boýunça BGMÖM-niň Stambul şäherindäki Sebit edarasynyň hünärmeni hanym Wesna-Suteska Bişewa, BGMÖM-niň zähmet we iş üpjünçilik boýunça maksatnamalary işläp taýýarlamak boýunça halkara maslahatçysy hanym Sara Ýohanson, Belarus Respublikasynyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň wekilleri Türkmenistanda saparda boldular.


Halkara bilermenleriň saparynyň dowamynda Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň hem-de beýleki ministrlikleriň we edaralaryň, jemgyýetçilik guramalarynyň, şol sanda, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň, Zenanlar birleşiginiň, Kärdeşler Arkalaşyklarynyň, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ýolbaşçylary hem wekilleri, Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň hünärmenleri bilen duşuşyklar guraldy. Duşuşyklaryň barşynda netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň meseleleri, şeýle hem ýokarda agzalan bilelikdäki taslama gatnaşyjylaryň alyp barýan işleri ara alnyp maslahatlaşyldy.


Belarusly hünärmenleriň tejribe alyşmak maksady bilen meýilleşdirilen saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň ýolbaşçylary hem wekilleri, «Türkmenstandartlary» Baş döwlet gullugynyň hünärmenleri bilen duşuşyklar geçirildi. Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň müdirliklerinde, Pensiýa gaznasynyň bölümlerinde tejribe alyşmak maksady bilen çäkli düzümde gepleşikler geçirildi. Duşuşyklaryň barşynda Türkmenistan bilen Belarus Respublikasynyň arasynda degişli ugur boýunça hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy.


Işjeň ýagdaýda geçen duşuşyklara gatnaşyjylar gyzyklanma bildirýän hyzmatdaşlaryň arasyndaky göni gatnaşyklary ýola goýmaga bolan çemeleşmeleri anyklamakda we beýleki döwletleriň tejribesini öwrenmekde möhüm ädime öwrülen şeýle duşuşyklary dowam etmegiň möhümdigini nygtap, bu ajaýyp mümkinçilikleri döredip berýän Türkmenistanyň hormatly Prezidentine sagbolsun aýtdylar.