HALKARA ZÄHMET GURAMASY

1919-2019

Ilo
18.04.2009ý. № 29-IV (girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar bilen)
Şu Kodeks guramaçylyk-hukuk we eýeçiligiň görnüşlerine garamazdan kärhanalarda, edaralarda we guramalarda (mundan beýläk - kärhanalar), aýry-aýry fiziki şahslarda baglaşylan zähmet şertnamasynyň şertlerinde işleýän şahslaryň zähmet gatnaşyklaryny düzgünleşdirýär.

Giňişleýin >>

18.06.2016ý. № 411-V. (girizilen üýtgetmeler bilen)
Şu Kanun ilatyň iş bilen üpjünçiligi çygryndaky döwlet syýasatynyň hukuk, ykdysady we guramaçylyk esaslaryny kesgitleýär, raýatlaryň zähmet çekmäge bolan konstitusion hukuklarynyň berjaý edilmegine, işsizlikden goralmagyna gönükdirilendir hem-de iş bilen üpjünçilik çygrynda döwlet kepilliklerini belleýär.

Giňişleýin >>

19.10.2012ý. № 340-IV (girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar bilen)
Şu Kodeks Türkmenistanyň ilatyny durmuş taýdan goramagyň hukuk, guramaçylyk, ykdysady, esaslaryny kesgitleýär, raýatlaryň döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy esasynda pensiýa üpjünçiliginiň, raýatlaryň aýratyn toparlarynyň döwlet kömek pullary bilen üpjünçiliginiň döwlet kepilliklerini belleýär, şeýle hem weteranlaryň we maýyplygy bolan adamlaryň durmuş taýdan goralmagynyň çärelerini kesgitleýär.

Giňişleýin >>

31.03.2012ý. №287-IV (girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar bilen)
Şu Kanun Türkmenistanda döwlet pensiýa ätiýaçlandyryş ulgamyny döretmegiň we onuň hereket etmeginiň hukuk, ykdysady we guramaçylyk esaslaryny kesgitleýär.

Giňişleýin >>WATAN GORAGÇYLARY SARPALANYLÝAR


Image

2019-njy “Türkmenistan – rowaçlygyň Watany” ýylynyň ilkinji günlerinde berkarar döwletimizde giňden bellenilýän Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň döredilmeginiň 27 ýyllygy hem-de Watan goragçylarynyň güni mynasybetli ýurdumyzyň dürli künjeklerinde aýdym-sazly baýramçylyk dabaralary ýaýbaňlandyryldy. Medeniýet-sungat işgärleriniň, döredijilik toparlarynyň çykyşlary medeni-köpçülik çärelerine aýratyn öwüşgin çaýyp, halkymyzyň göwünlerini galkyndyrdylar. Şol bir wagtyň özünde Watan goragçylarynyň güni mynasybetli 1941-1945-nji ýyllaryň uruş weteranlaryna, uruş ýyllarynda tylda zähmet çeken ak saçly enelerimize hormatly Prezidentimiziň adyndan baýramçylyk sowgatlary dabaraly ýagdaýda gowşuryldy. Bu dabara Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi bilen Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşygynyň Milli merkezi tarapyndan guraldy.

1941-1945-nji ýyllarda Beýik Watançylyk urşuna gatnaşyjylaryň söweşlerde görkezen deňsiz-taýsyz gahrymançylygyny hem-de uruş ýyllarynda tylda zähmet çeken ak saçly enelerimiziň görkezen nusgalyk edermenligini şu günki hem geljek nesiller üçin watançylyk mekdebidir. Bu gün olar hormatly Prezidentimize edýän aladalary üçin alkyşlar aýdyp, ýaş nesillerimizi watançylyk, gahrymançylyk, mertlik ruhunda terbiýelemekde we halkymyzyň agzybirligini, jebisligini berkitmekde asylly işleri alyp barýarlar.

Watan goragçylarynyň güni mynasybetli Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy, 93 ýaşa gadam basan uruş weterany Guwanç Myratlyýewe hem hormatly Prezidentimiziň adyndan baýramçylyk sowgady gowşuryldy. 1926-njy ýylda doglan Guwanç aganyň häzirki wagtda 9 sany çagasy, 38 sany agtygy, 71 sany çowlugy, 9 sany ýuwlugy bar. Ol asuda asmanyň astynda, parahat döwletimizde ähli şertleri döredip berýän hormatly Prezidentimize çäksiz alkyşlar aýdyp, ýaşlarda watansöýüjiligi ösdürmekde gujur-gaýratyny gaýgyrmajakdygyny ynandyrdy. Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy, 103 ýaşa gadam basan Annasoltan ene hem uruş ýyllarynda tylda zähmet çeken edermen enelerimiziň biridir. Hormatly Prezidentimiziň adyndan baýramçylyk sowgat gowşurylanda Aksoltan ene bagtyýar döwürde ýaşaýandygyna buýsanjyny beýan edip, gahryman Arkadagymyzyň janynyň sag, başynyň dik bolmagyny alkyş sözleri bilen aýtdy. Şeýle sowgatlar uruşda we tylda gaýduwsyzlyk, merdanalyk, edermenlik görkezen başga-da köp sanly ýaşulylarymyza hem enelerimize gowşuryldy. Olar ýurdumyzyň parahatçylygynyň, asudalygynyň, gülläp ösüşiniň hatyrasyna bimöçber işleri alyp barýan Döwlet Baştutanymyza özleriniň ýürek arzuwlaryny we bimöçber hoşallyklaryny beýan etdiler.

Bagtyýarlyk döwrümizde hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen 1941-1945-nji ýyllaryň urşuna gatnaşanlar we tylda zähmet çekenler aýratyn sarpalanýar. Beýik Watançylyk urşuna gatnaşan weteranlarymyz, uruş ýyllarynda tylda zähmet çeken enelerimiz, hat-da olaryň maşgala agzalary üçin kanunçylykda hemmetaraplaýyn ýeňillikler ulgamy döredildi. Munuň özi Gahryman Arkadagymyzyň ynsanperwer durmuş syýasatynda Watan goragçylaryna, merdanalyk mekdebine öwrülen ýaşuly neslimize aýratyn orun berilýändiginiň aýdyň subutnamasydyr.

Gursagynda medallardyr-ordenleriň birnäçe hatary bolan ýaşulularymyz biziň mertlik hem edep mekdebimizdir! Tylda edermenlik görkezen kümüş saçly enelerimiz mähremlilik mekdebimizdir!