Täzelikler

Aziýa – Ýuwaş ummany sebiti – Türkmenistanyň daşary syýasatynyň strategiki ugry

17.10.2019
1571336936
Aziýa — Ýuwaş umman sebitiniň döwletleri bilen köpugurly hyzmatdaşlygy ösdürmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Ber...

Aşgabat Jarnamasyny durmuşa geçirmek — GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň möhüm wezipesi

16.10.2019
1571251239
Ýakynda Aşgabatda geçirilen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň döwlet Baştutanlarynyň sammitiniň netijeleri hem-de ka...

Ykdysadyýetimiziň senagatlaşdyrylmagy - Türkmenistanyň ösüş strategiýasy

15.10.2019
1571170179
Şu gün paýtagtymyzda «Türkmenistanyň senagat pudaklarynyň ösüşiniň esasy ugurlary» atly halkara sergi we ylmy maslaha...
 • Image
 • Image

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyçlary - dünýä metbugatynyň sahypalarynda

14.10.2019
1571076420
GDA-a gatnaşyjy döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşiniň üstünlikli geçen mejlisiniň netijelerini Garaşsyz Döwletleriň A...

Milli Liderimiziň başlyklygynda GDA döwletleriniň Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisi geçirildi

11.10.2019
1570827315
Şu gün türkmen paýtagtynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklygynda Garaşsyz Döwletleriň Arka...
 • Image
 • Image

GDA-nyň daşary işler ministrleriniň geňeşiniň mejlisi

10.10.2019
1570739567
Şu gün türkmen paýtagtynda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň mejli...
 • Image
 • Image

Türkmenistanda dünýä syýahatçylyk pudagynyň öňdebaryjylarynyň her ýylky duşuşygy geçirilýär

09.10.2019
1570650702
Şu gün "Awaza" milli syýahatçylyk zolagynda“Syýahatçylyk we gezelenç” atly halkara sergisi we maslahaty açyldy. Hazar...
 • Image
 • Image

Türkmenistanyň Prezidenti Owganystanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi

08.10.2019
1570567324
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Owganystan Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daş...
 • ImageÝAŞLAR BILEN OLARYŇ IŞEWÜRLIK UKYPLARYNY ÖSDÜRMEK BOÝUNÇA DUŞUŞYKLAR GEÇIRILDI


Image

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi tarapyndan BMG-niň Ösüş maksatnamasy bilen Ýaponiýanyň Hökümetiniň ýardam bermeginde Türkmenistanda amala aşyrylýan sebitleýin taslamanyň çäklerinde türkmen ýaşlarynda işewürlik pikirleri kemala getirmek, olaryň telekeçilik ukyplaryny ösdürmek, ýaşlaryň mümkinçiliklerini durmuşa geçirmek maksady bilen, 2019-njy ýylyň ýanwar we fewral aýlarynda ýurdumyzyň iri şäherlerinde we welaýat merkezlerinde «Işewürlik pikirleri döretmek» atly tema boýunça işewürlik okuw treningleri geçirildi. Ýaşlary telekeçilige çekmek, olaryň mümkinçiliklerini öwrenmek boýunça bu işewürlik okuwlaryna Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň we onuň ýerlerdäki edaralarynyň wekilleri, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň, döwlet häkimiýetiniň ýerli edaralarynyň wekilleri, BMG-niň Ösüş maksatnamasynyň taslama wekilleri hem-de ýaşlaryň köp sanlysy gatnaşdy.

Şeýle okuwlar we duşuşyklar 2019-nji ýylyň 24-25-nji ýanwarynda Aşgabat şäherinde, 2019-nji ýylyň 29-30-njy ýanwarynda Ahal welaýatynyň Tejen şäherinde, 2019-nji ýylyň 31-nji ýanwary – 1-nji fewraly aralygynda Mary welaýatynyň Mary şäherinde, 2019-nji ýylyň 4-5-nji fewralynda Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde, 2019-nji ýylyň 7-8-nji fewralynda Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäherinde, 2019-nji ýylyň 11-12-nji fewralynda Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde geçirildi.

Işewürlik okuwlaryň dowamynda hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ösüş aýratynlyklary, telekeçilik işini alyp barmak üçin döredilýän şertler we mümkinçilikler, zähmet we iş üpjünçilik çygrynda alnyp barylýan işler babatda türkmen ýaşlaryna gürrüň berildi. Işewürligiň nazary esaslary, işewürlik pikirlerini kemala getirmek we ony durmuşa geçirmek boýunça halkara tejribesi ýaşlarda aýratyn gyzyklanma döretdi. Şunuň bilen bagly işewürlige degişli wideo şekilleriň görkezilmegi, işewürlik pikirleri durmuşa geçirmek boýunça oýunlaryň geçirilmegi, aýry-aýry meseleleri düşündirmek boýunça ýaşlaryň toparlara bölünip işlemegi okuw treninginiň ähmiýetini has-da artdyrdy.

Işjeň ýagdaýda geçen okuw treninglerine gatnaşan ýaşlar gyzyklandyrýan telekeçilik ugurlary boýunça anyk maglumatlara eýe bolup, özlerinde kemala gelen işewürlik pikirlerini durmuşa geçirmäge bolan ynamynyň güýçlenendigini bellediler. Okuw treninglerine gatnaşyjylar beýleki döwletleriň işewürlik tejribesini öwrenmekde möhüm ädime öwrülen şeýle çäreleri dowam etmegiň möhümdigini nygtap, ýaşlaryň mümkinçiliklerini artdyrmak üçin hemmetaraplaýyn ajaýyp şertleri döredip berýän Türkmenistanyň hormatly Prezidentine sagbolsun aýtdylar.


 • Image
 • Image