Täzelikler

Aziýa – Ýuwaş ummany sebiti – Türkmenistanyň daşary syýasatynyň strategiki ugry

17.10.2019
1571336936
Aziýa — Ýuwaş umman sebitiniň döwletleri bilen köpugurly hyzmatdaşlygy ösdürmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Ber...

Aşgabat Jarnamasyny durmuşa geçirmek — GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň möhüm wezipesi

16.10.2019
1571251239
Ýakynda Aşgabatda geçirilen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň döwlet Baştutanlarynyň sammitiniň netijeleri hem-de ka...

Ykdysadyýetimiziň senagatlaşdyrylmagy - Türkmenistanyň ösüş strategiýasy

15.10.2019
1571170179
Şu gün paýtagtymyzda «Türkmenistanyň senagat pudaklarynyň ösüşiniň esasy ugurlary» atly halkara sergi we ylmy maslaha...
  • Image
  • Image

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyçlary - dünýä metbugatynyň sahypalarynda

14.10.2019
1571076420
GDA-a gatnaşyjy döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşiniň üstünlikli geçen mejlisiniň netijelerini Garaşsyz Döwletleriň A...

Milli Liderimiziň başlyklygynda GDA döwletleriniň Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisi geçirildi

11.10.2019
1570827315
Şu gün türkmen paýtagtynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklygynda Garaşsyz Döwletleriň Arka...
  • Image
  • Image

GDA-nyň daşary işler ministrleriniň geňeşiniň mejlisi

10.10.2019
1570739567
Şu gün türkmen paýtagtynda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň mejli...
  • Image
  • Image

Türkmenistanda dünýä syýahatçylyk pudagynyň öňdebaryjylarynyň her ýylky duşuşygy geçirilýär

09.10.2019
1570650702
Şu gün "Awaza" milli syýahatçylyk zolagynda“Syýahatçylyk we gezelenç” atly halkara sergisi we maslahaty açyldy. Hazar...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Prezidenti Owganystanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi

08.10.2019
1570567324
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Owganystan Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daş...
  • ImageMYNASYP ZÄHMETE BAGYŞLANAN HALKARA FORUMY


Image

2019-njy ýylyň 4-5-nji fewralynda Russiýa Federasiýasynyň Başkortostan Respublikasynyň Ufa şäherinde Halkara zähmet guramasynyň «Zähmet gurşawynyň geljegi» atly başlangyjynyň çäklerinde mynasyp zähmet boýunça halkara forum geçirildi. HZG-niň Sebitleýin Býurosy, Başkortostan Respublikasynyň hökümeti, Russiýa Federasiýasynyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi, RF-niň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi, Russiýanyň garaşsyz kärdeşler arkalaşyklarynyň federasiýasy, Zähmet we durmuş gatnaşyklary akademiýasy forumy guraýjylar bolup çykyş etdiler.

Taryha ser salsak, 1919-njy ýylyň 20-nji martynda Russiýanyň hökümeti bilen Başkiriýada awtonomiýa döretmek boýuna ylalaşyga gol çekildi we takmynan şol wagtlarda Fransiýanyň paýtagty Pariž şäherinde zähmet çekýän adamlaryň hukuklary barada geçirilen halkara maslahatyň netijeleri boýunça Wersal parahatçylyk şertnamasy kabul edilip, Halkara zähmet guramasy (HZG) döredildi. 2019-njy ýylda HZG Başkortostan Respublikasy bilen 100 ýyllygyny belleýär.

Zähmet gatnaşyklary çygrynda möhüm meseleleri ara alyp maslahatlaşmak, durmuş hyzmatdaşlygyny ösdürmek, pikir we tejribe alyşmak Forumyň esasy maksady boldy. Foruma gatnaşyjylar ýaşlaryň iş bilen üpjünçiligi, geljekki hünärler üçin adam maýasynyň ösdürilmegi, iş bilen üpjünçilik gulluklarynyň işi ýaly zähmet gurşawynyň esasy meseleleri ara alyp maslahatlaşyldy.

Foruma gatnaşmak üçin GDA, BRIKS we Ýewropa döwletlerinden hökümetiň, iş berijileriň we işgärleriň wekilçilikli edaralaryndan wekiller, RF-niň federal ýerine ýetiriji edaralaryň hem-de zähmet we iş bilen üpjünçilik edaralarynyň ýolbaşçylary, jemgyýetçilik işgärleri çagyryldy. Durmuş adalatlylygy we mynasyp zähmet Ufa şäherinde geçirilen forumyň gün tertibiniň wajyp meselesine öwrüldi. Zähmet hakynyň derejesi we işsizlik döwrüň möhüm meseleleri bolmagynda galýandygy forumda aýratyn bellenildi. Bu meseleleri çözmäge HZG-niň «Mynasyp zähmet» maksatnamasy ýardam berýär. Başkortostan Respublikasy bu maksatnamanyň gatnaşyjysy bolup durýar.

HZG-niň «Mynasyp zähmet» Konsepsiýasy 1999-njy ýylda ilkinji gezek Halkara zähmet konferensiýasynyň 87-nji mejlisinde öňe sürüldi. Konsepsiýa laýyklykda, «mynasyp zähmet» adalgasy öndürijilikli, şol bir wagtyň özünde erkin, howpsuz, adalatly bahalandyrylýan, ösüşe beslenýän we adamyň mertebesine zeper ýetirmeýän zähmet hökmünde düşünilýär.


HZG-niň «Zähmet gurşawynyň geljegi» atly başlangyjynyň çäklerinde mynasyp zähmet boýunça geçirilen halkara foruma Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň wekili gatnaşdy.


  • Image