Täzelikler

Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzy ösdürmegiň meseleleri boýunça iş maslahatyny geçirdi

23.05.2019
1558637831
Şu gün irden hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Mejlisiň Başlygy, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň oru...

Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-ýapon komitetiniň mejlisi

23.05.2019
1558632548
Şu gün Daşary işler ministrliginiň maslahatlar zalynda Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-ýapon komitetiniň 13-nji...

Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-belarus toparynyň mejlisi

22.05.2019
1558554924
Şu gün paýtagtymyzda ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-belarus toparynyň mejlisi boldy. Oňa iki döwlet...

Türkmenistanyň Prezidenti ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Ýapon-türkmen komitetiniň başlygyny kabul etdi

22.05.2019
1558532275
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «ITOCHU Corporation» kompaniýasynyň wise-başlygy, Ykdysady hy...

Türkmenistanyň Prezidenti ÝHHG-niň Başlygyny, Slowakiýa Respublikasynyň daşary we ýewropa işleri ministrini kabul etdi

21.05.2019
1558452186
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň häzirki Başl...
  • Image

Türkmenistanda X Halkara gaz kongresi geçirilýär

21.05.2019
1558465958
Şu gün «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň X Halkara gaz kongresi (TGС — 2019) öz işine başlady. Ener...
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň X Halkara gaz kongresine gatnaşyjylara

21.05.2019
1558378893
Halkara gaz kongresine gatnaşyjylar! Mähriban adamlar! Ilki bilen siziň ähliňizi Berkarar döwletimiziň bagty...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dabaraly çärelere gatnaşdy

18.05.2019
1558199347
Şu gün Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan ýurdumyzyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň gününi goşa baýram hökmünde d...
  • Image
  • Image
  • Image
  • ImageMYNASYP ZÄHMETE BAGYŞLANAN HALKARA FORUMY


Image

2019-njy ýylyň 4-5-nji fewralynda Russiýa Federasiýasynyň Başkortostan Respublikasynyň Ufa şäherinde Halkara zähmet guramasynyň «Zähmet gurşawynyň geljegi» atly başlangyjynyň çäklerinde mynasyp zähmet boýunça halkara forum geçirildi. HZG-niň Sebitleýin Býurosy, Başkortostan Respublikasynyň hökümeti, Russiýa Federasiýasynyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi, RF-niň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi, Russiýanyň garaşsyz kärdeşler arkalaşyklarynyň federasiýasy, Zähmet we durmuş gatnaşyklary akademiýasy forumy guraýjylar bolup çykyş etdiler.

Taryha ser salsak, 1919-njy ýylyň 20-nji martynda Russiýanyň hökümeti bilen Başkiriýada awtonomiýa döretmek boýuna ylalaşyga gol çekildi we takmynan şol wagtlarda Fransiýanyň paýtagty Pariž şäherinde zähmet çekýän adamlaryň hukuklary barada geçirilen halkara maslahatyň netijeleri boýunça Wersal parahatçylyk şertnamasy kabul edilip, Halkara zähmet guramasy (HZG) döredildi. 2019-njy ýylda HZG Başkortostan Respublikasy bilen 100 ýyllygyny belleýär.

Zähmet gatnaşyklary çygrynda möhüm meseleleri ara alyp maslahatlaşmak, durmuş hyzmatdaşlygyny ösdürmek, pikir we tejribe alyşmak Forumyň esasy maksady boldy. Foruma gatnaşyjylar ýaşlaryň iş bilen üpjünçiligi, geljekki hünärler üçin adam maýasynyň ösdürilmegi, iş bilen üpjünçilik gulluklarynyň işi ýaly zähmet gurşawynyň esasy meseleleri ara alyp maslahatlaşyldy.

Foruma gatnaşmak üçin GDA, BRIKS we Ýewropa döwletlerinden hökümetiň, iş berijileriň we işgärleriň wekilçilikli edaralaryndan wekiller, RF-niň federal ýerine ýetiriji edaralaryň hem-de zähmet we iş bilen üpjünçilik edaralarynyň ýolbaşçylary, jemgyýetçilik işgärleri çagyryldy. Durmuş adalatlylygy we mynasyp zähmet Ufa şäherinde geçirilen forumyň gün tertibiniň wajyp meselesine öwrüldi. Zähmet hakynyň derejesi we işsizlik döwrüň möhüm meseleleri bolmagynda galýandygy forumda aýratyn bellenildi. Bu meseleleri çözmäge HZG-niň «Mynasyp zähmet» maksatnamasy ýardam berýär. Başkortostan Respublikasy bu maksatnamanyň gatnaşyjysy bolup durýar.

HZG-niň «Mynasyp zähmet» Konsepsiýasy 1999-njy ýylda ilkinji gezek Halkara zähmet konferensiýasynyň 87-nji mejlisinde öňe sürüldi. Konsepsiýa laýyklykda, «mynasyp zähmet» adalgasy öndürijilikli, şol bir wagtyň özünde erkin, howpsuz, adalatly bahalandyrylýan, ösüşe beslenýän we adamyň mertebesine zeper ýetirmeýän zähmet hökmünde düşünilýär.


HZG-niň «Zähmet gurşawynyň geljegi» atly başlangyjynyň çäklerinde mynasyp zähmet boýunça geçirilen halkara foruma Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň wekili gatnaşdy.


  • Image