Täzelikler

Aziýa – Ýuwaş ummany sebiti – Türkmenistanyň daşary syýasatynyň strategiki ugry

17.10.2019
1571336936
Aziýa — Ýuwaş umman sebitiniň döwletleri bilen köpugurly hyzmatdaşlygy ösdürmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Ber...

Aşgabat Jarnamasyny durmuşa geçirmek — GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň möhüm wezipesi

16.10.2019
1571251239
Ýakynda Aşgabatda geçirilen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň döwlet Baştutanlarynyň sammitiniň netijeleri hem-de ka...

Ykdysadyýetimiziň senagatlaşdyrylmagy - Türkmenistanyň ösüş strategiýasy

15.10.2019
1571170179
Şu gün paýtagtymyzda «Türkmenistanyň senagat pudaklarynyň ösüşiniň esasy ugurlary» atly halkara sergi we ylmy maslaha...
  • Image
  • Image

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyçlary - dünýä metbugatynyň sahypalarynda

14.10.2019
1571076420
GDA-a gatnaşyjy döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşiniň üstünlikli geçen mejlisiniň netijelerini Garaşsyz Döwletleriň A...

Milli Liderimiziň başlyklygynda GDA döwletleriniň Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisi geçirildi

11.10.2019
1570827315
Şu gün türkmen paýtagtynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklygynda Garaşsyz Döwletleriň Arka...
  • Image
  • Image

GDA-nyň daşary işler ministrleriniň geňeşiniň mejlisi

10.10.2019
1570739567
Şu gün türkmen paýtagtynda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň mejli...
  • Image
  • Image

Türkmenistanda dünýä syýahatçylyk pudagynyň öňdebaryjylarynyň her ýylky duşuşygy geçirilýär

09.10.2019
1570650702
Şu gün "Awaza" milli syýahatçylyk zolagynda“Syýahatçylyk we gezelenç” atly halkara sergisi we maslahaty açyldy. Hazar...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Prezidenti Owganystanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi

08.10.2019
1570567324
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Owganystan Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daş...
  • ImageÝAŞULY NESLIŇ BAGTYÝARLYGYNA BAGYŞLANAN HALKARA MASLAHATY


Image

2019-njy ýylyň 20-22-nji fewraly aralygynda Türkiýe Respublikasynyň Ankara şäherinde ynsanlaryň garramagy boýunça halkara maslahaty geçirildi. Bu halkara maslahatyna Azerbaýjandan, Bangladeşden, Bolgariýadan, Braziliýadan, Hytaýdan, Makedoniýadan, Katar döwletinden, Sloweniýadan, Tunisden, Türkiýeden we Türkmenistandan wekiliýetler, şeýle hem BMG-niň Aziýa-Ýuwaş ummany sebiti üçin Ykdysady we durmuş komissiýasynyň (ESKATO), BMG-niň Ilat gaznasynyň, Ykdysady hyzmatdaşlyk we ösüş guramasynyň wekilleri, Türkiýäniň, Koreýa Respublikasynyň we beýleki ýurtlaryň abraýly ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlary gatnaşdylar.

Bilşimiz ýaly, garrylyk dünýäniň 2016-njy ýyldan soňky döwür üçin durnukly ösüş ulgamynda Ählumumy gün tertibiniň möhüm meselesidir. 2002-nji ýylyň aprelinde ynsanlaryň garramagy boýunça Ikinji bütindünýä Assambleýasynda Ynsanlaryň garramagy boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň Madrid halkara Meýilnamasy we şunuň bilen bagly Syýasy jarnama kabul edildi. Bu halkara resminamalaryň mazmunynda: gartaşan adamlaryň hukuklary we azatlyklary; BMG-niň gartaşan adamlar babatynda ýörelgeleriniň ösüşiniň subutnamasy bolan gartaşan adamlar üçin howpsuz ýaşaýyş şertleri bilen üpjün etmek: olaryň jemgyýetiň syýasy, ykdysady durmuşynda doly hukukly we netijeli gatnaşmaklary üçin şertleri döretmek: döredijilik mümkinçiliklerini durmuşa geçirmek, bütin ömrüniň dowamynda bilim almagy we maddy-hal ýagdaýyny üpjün etmek üçin mümkinçilikleri döretmek; gartaşan adamlaryň ykdysady, durmuş we medeni hukuklarynyň, şeýle hem syýasy we raýat hukuklarynyň berjaý edilmegini, gartaşan adamlar, olaryň jynsy alamatlary babatynda kemsitmeleri aradan aýyrmagy üpjün etmek; durmuş ösüşi nukdaýnazaryndan nesilleriň we maşgalalaryň arasynda raýdaşlyk gatnaşyklary ykrar etmek; gartaşan adamlara lukmançylyk kömegini, olaryň lukmançylyk bejeriş-dikeldişini goşmak bilen, durmuş goraglylygyny üpjün etmek; ynsanlaryň garramagy boýunça ylmy-barlag işleri alyp barmak, halkara tejribesini öwrenmek ýaly beýleki maksatlar, wezipeler hem meseleler beýan edilýär.

2019-njy ýylyň 20-22-nji fewraly aralygynda Türkiýe Respublikasynyň Ankara şäherinde ynsanlaryň garramagy boýunça halkara maslahaty hem ýokarda agzalan halkara çäreleriň logiki dowamy boldy. 2019-njy ýylyň 20-nji fewralynda Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň Maslahatlar we medeniýet merkezinde Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň gatnaşmagynda garrylyk boýunca Geneşiň birinji mejlisiniň açylyş dabarasy, "Köpri: Nesilleriň raýdaşlygy" atly fotosuratlaryň bäsleşiginiň ýeňijilerini yglan etmek we sylaglamak, şeyle hem 100 ýaşdan köp ýaşan raýatlary sylaglamak dabarasy boldy.

Gysga arakesmeden soňra, Türkiýäniň, Kipriň, Bangladeşiň, Makedoniýanyň, Kataryň, Türkmenistanyň durmuş goraglylygy ministrleriniň, Bolgariýanyň şonuň ýaly ministriniň orunbasarynyň çykyşlary diňlenildi. Türkmen tarapyndan bu maslahata Türkiýe Respublikasyndaky Türkmenistanyň Adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçisi hem-de Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministri gatnaşdy.
Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministri M.Sylapow öz çykyşynda türkmen wekiliýetiniň adyndan garrylyk boýunça Geňeşiň ilkinji mejlisine gatnaşmaga döredilen mümkinçilik üçin Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti jenap Rejep Taýyp Ärdogana, Türkiýe Respublikasynyň maşgala, zähmet we durmuş hyzmatlary ministri hanym Zehra Zümrüt Seljuga minnetdarlyk bildirdi.

Türkmenistanyň hormatly Prezidentiniň alyp barýan «Açyk gapylar» syýasatynyň netijesinde durmuş-zähmet çygrynda giň halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek nukdaýnazaryndan, şeýle hem Türkmenistanyň Hökümeti bilen Türkiýe Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda zähmet, iş bilen üpjünçilik we durmuş taýdan goraglylyk çygrynda hyzmatdaşlyk boýunça ylalaşyklaryň çäklerinde bu möhüm çärä gatnaşmak üçin Türkmenistanyň çagyrylmagy uly gyzyklanma we kanagatlanma bilen kabul edilendigini nygtady.

Şeýle hem Türkmenistanda gartaşan adamlaryň durmuş goraglylygy meselesine ilkinji nobatda üns berilýändigi, bu ugurda degişli kanunçylyk binýadynyň kämilleşdirilýändigi, şol sanda raýatlarymyzyň ählisiniň durmuş taýdan üpjünçilik bilen doly gurşalandygy, raýatlarymyzyň zähmete, öz islegine görä hünär, kär we iş ýerini saýlap almaga, zähmetiň sagdyn we howpsuz şertlerine bolan hukugy Türkmenistanyň Konstitusiýasy bilen kepillendirilendigi, mundan başga-da olar üçin döredilen mümkinçilikler we berilýän durmuş ýeňillikleriň toplumy barada belläp geçdi.

Günüň ahyrynda GreenPark oteliň mejlisler zalynda resmi agşamlyk nahary boldy, onda türkmen tarapyndan türk tarapyna çakylyk hem görkezilen myhmansöýerlik üçin hoşallyk bildirildi we türkmen tarapyndan ýadygärlik sowgat gowşuryldy.

2019-njy ýylyň 21-nji we 22-nji fewralynda Halkara maslahatyň işi bölümlerde dowam etdirildi hem-de onda gatnaşyjy ýurtlaryň resmi wekiliýetleriniň, halkara guramalaryň we ýokary okuw mekdepleriniň wekilleriniň çykyşlary diňlenildi.

Halkara maslahatyň dowamynda gartaşan adamlar, olaryň sagdyn we işjeň durmuşy, jemgyýetdäki orny barada ýurtlarda amala aşyrylýan çärelerboýunça peýdaly pikir alyşmalar boldy. Nesilleriň arasynda raýdaşlyk-duýgudaşlyk gatnaşyklaryny ösdürmekligiň umumylykda ähli ýaşdaky jemgyýetçiligiň durnuklylygynyň we bitewiliginiň esasyny düzýändigi tekrarlandy.

Türkmenistanyň ynsanlaryň garramagy boýunça halkara maslahatyna gatnaşmagy Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan ynsanperwer durmuş syýasatyny dünýä jemgyýetçiligine ýaýmakda ähmiýetli çäre boldy. Şeýle mümkinçilikleri döredip berýän Hormatly Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak, belent başy aman bolsun!


  • Image