HALKARA ZÄHMET GURAMASY

1919-2019

Ilo
18.04.2009ý. № 29-IV (girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar bilen)
Şu Kodeks guramaçylyk-hukuk we eýeçiligiň görnüşlerine garamazdan kärhanalarda, edaralarda we guramalarda (mundan beýläk - kärhanalar), aýry-aýry fiziki şahslarda baglaşylan zähmet şertnamasynyň şertlerinde işleýän şahslaryň zähmet gatnaşyklaryny düzgünleşdirýär.

Giňişleýin >>

18.06.2016ý. № 411-V. (girizilen üýtgetmeler bilen)
Şu Kanun ilatyň iş bilen üpjünçiligi çygryndaky döwlet syýasatynyň hukuk, ykdysady we guramaçylyk esaslaryny kesgitleýär, raýatlaryň zähmet çekmäge bolan konstitusion hukuklarynyň berjaý edilmegine, işsizlikden goralmagyna gönükdirilendir hem-de iş bilen üpjünçilik çygrynda döwlet kepilliklerini belleýär.

Giňişleýin >>

19.10.2012ý. № 340-IV (girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar bilen)
Şu Kodeks Türkmenistanyň ilatyny durmuş taýdan goramagyň hukuk, guramaçylyk, ykdysady, esaslaryny kesgitleýär, raýatlaryň döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy esasynda pensiýa üpjünçiliginiň, raýatlaryň aýratyn toparlarynyň döwlet kömek pullary bilen üpjünçiliginiň döwlet kepilliklerini belleýär, şeýle hem weteranlaryň we maýyplygy bolan adamlaryň durmuş taýdan goralmagynyň çärelerini kesgitleýär.

Giňişleýin >>

31.03.2012ý. №287-IV (girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar bilen)
Şu Kanun Türkmenistanda döwlet pensiýa ätiýaçlandyryş ulgamyny döretmegiň we onuň hereket etmeginiň hukuk, ykdysady we guramaçylyk esaslaryny kesgitleýär.

Giňişleýin >>ROWAÇLYGYŇ JOŞGUNY


Image

2019-njy ýylyň 5-6-njy martynda Halkara zenanlar gününe bagyşlanyp, Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň Ýöriteleşdirilen küşt we şaşka mekdebinde Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň guramagynda sportuň küşt we şaşka görnüşleri boýunça ýaryş geçirildi. Maliýe, ykdysadyýet we bank ulgamynda zähmet çekýän zenanlaryň arasynda geçirilen ýaryşlar örän çekeleşikli ýagdaýda geçdi. Iki günläp dowam eden ýaryşlarda ykdysatçy zenanlar sportuň aň-paýhas görnüşleri boýunça öz ukyp-başarnyklaryny görkezip, eminleriň berekellasyna mynasyp boldular.

Sportuň küşt görnüşi boýunça geçirilen ýaryşda Daşoguz welaýatynyň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirliginiň işgäri Mamajan Ýakubowa birinji orna, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň işgäri Mähri Akmämmedowa ikinji orna, Türkmenistanyň Ösüş bankynyň işgäri Nartäç Annakowa bolsa üçünji orna mynasyp boldy. Ýeňijilere Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan Hormat hatlary hem-de ýadygärlik sowgatlar gowşuryldy.

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň hem-de Pensiýa gaznasynyň agzybir işgärleri gazanan ajaýyp üstünligi mynasybetli Daşoguz welaýatynyň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirliginiň zähmet bölüminiň esasy hünärmeni Mamajan Ýakubowany tüýs ýürekden gutlaýarlar hem-de oňa mundan beýläk hem rowaçlyklaryň ýar bolmagyny arzuw edýärler.


  • Image
  • Image