Täzelikler

Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzy ösdürmegiň meseleleri boýunça iş maslahatyny geçirdi

23.05.2019
1558637831
Şu gün irden hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Mejlisiň Başlygy, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň oru...

Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-ýapon komitetiniň mejlisi

23.05.2019
1558632548
Şu gün Daşary işler ministrliginiň maslahatlar zalynda Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-ýapon komitetiniň 13-nji...

Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-belarus toparynyň mejlisi

22.05.2019
1558554924
Şu gün paýtagtymyzda ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-belarus toparynyň mejlisi boldy. Oňa iki döwlet...

Türkmenistanyň Prezidenti ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Ýapon-türkmen komitetiniň başlygyny kabul etdi

22.05.2019
1558532275
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «ITOCHU Corporation» kompaniýasynyň wise-başlygy, Ykdysady hy...

Türkmenistanyň Prezidenti ÝHHG-niň Başlygyny, Slowakiýa Respublikasynyň daşary we ýewropa işleri ministrini kabul etdi

21.05.2019
1558452186
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň häzirki Başl...
 • Image

Türkmenistanda X Halkara gaz kongresi geçirilýär

21.05.2019
1558465958
Şu gün «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň X Halkara gaz kongresi (TGС — 2019) öz işine başlady. Ener...
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Türkmenistanyň X Halkara gaz kongresine gatnaşyjylara

21.05.2019
1558378893
Halkara gaz kongresine gatnaşyjylar! Mähriban adamlar! Ilki bilen siziň ähliňizi Berkarar döwletimiziň bagty...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dabaraly çärelere gatnaşdy

18.05.2019
1558199347
Şu gün Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan ýurdumyzyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň gününi goşa baýram hökmünde d...
 • Image
 • Image
 • Image
 • ImageROWAÇLYGYŇ JOŞGUNY


Image

2019-njy ýylyň 5-6-njy martynda Halkara zenanlar gününe bagyşlanyp, Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň Ýöriteleşdirilen küşt we şaşka mekdebinde Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň guramagynda sportuň küşt we şaşka görnüşleri boýunça ýaryş geçirildi. Maliýe, ykdysadyýet we bank ulgamynda zähmet çekýän zenanlaryň arasynda geçirilen ýaryşlar örän çekeleşikli ýagdaýda geçdi. Iki günläp dowam eden ýaryşlarda ykdysatçy zenanlar sportuň aň-paýhas görnüşleri boýunça öz ukyp-başarnyklaryny görkezip, eminleriň berekellasyna mynasyp boldular.

Sportuň küşt görnüşi boýunça geçirilen ýaryşda Daşoguz welaýatynyň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirliginiň işgäri Mamajan Ýakubowa birinji orna, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň işgäri Mähri Akmämmedowa ikinji orna, Türkmenistanyň Ösüş bankynyň işgäri Nartäç Annakowa bolsa üçünji orna mynasyp boldy. Ýeňijilere Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan Hormat hatlary hem-de ýadygärlik sowgatlar gowşuryldy.

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň hem-de Pensiýa gaznasynyň agzybir işgärleri gazanan ajaýyp üstünligi mynasybetli Daşoguz welaýatynyň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirliginiň zähmet bölüminiň esasy hünärmeni Mamajan Ýakubowany tüýs ýürekden gutlaýarlar hem-de oňa mundan beýläk hem rowaçlyklaryň ýar bolmagyny arzuw edýärler.


 • Image
 • Image