Täzelikler

Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzy ösdürmegiň meseleleri boýunça iş maslahatyny geçirdi

23.05.2019
1558637831
Şu gün irden hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Mejlisiň Başlygy, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň oru...

Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-ýapon komitetiniň mejlisi

23.05.2019
1558632548
Şu gün Daşary işler ministrliginiň maslahatlar zalynda Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-ýapon komitetiniň 13-nji...

Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-belarus toparynyň mejlisi

22.05.2019
1558554924
Şu gün paýtagtymyzda ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-belarus toparynyň mejlisi boldy. Oňa iki döwlet...

Türkmenistanyň Prezidenti ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Ýapon-türkmen komitetiniň başlygyny kabul etdi

22.05.2019
1558532275
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «ITOCHU Corporation» kompaniýasynyň wise-başlygy, Ykdysady hy...

Türkmenistanyň Prezidenti ÝHHG-niň Başlygyny, Slowakiýa Respublikasynyň daşary we ýewropa işleri ministrini kabul etdi

21.05.2019
1558452186
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň häzirki Başl...
  • Image

Türkmenistanda X Halkara gaz kongresi geçirilýär

21.05.2019
1558465958
Şu gün «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň X Halkara gaz kongresi (TGС — 2019) öz işine başlady. Ener...
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň X Halkara gaz kongresine gatnaşyjylara

21.05.2019
1558378893
Halkara gaz kongresine gatnaşyjylar! Mähriban adamlar! Ilki bilen siziň ähliňizi Berkarar döwletimiziň bagty...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dabaraly çärelere gatnaşdy

18.05.2019
1558199347
Şu gün Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan ýurdumyzyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň gününi goşa baýram hökmünde d...
  • Image
  • Image
  • Image
  • ImageGender deňligi we durnukly ösüş boýunça sebit hyzmatdaşlygy


Image

Özbegistan Respublikasynyň Daşkent şäherinde 2019-njy ýylyň 16-17-nji apreli aralygynda “Merkezi we Günbatar Aziýa ýurtlarynda Durnukly Ösüş Maksatlaryna ýetmekde özgerdiş wekili hökmünde zenanlaryň orny” atly okuw maslahaty geçirildi. Aziýa Ösüş Banky tarapyndan guralan bu maslahata Özbegistan, Türkmenistan, Gazagystan, Gyrgyzystan, Täjigistan, Azerbeýjan, Ermenistan, Gruziýa, Pakistan, Owganystan döwletleriniň zenan wekilleri gatnaşdylar. Maslahatyň maksady Durnukly Ösüş Maksatlarynyň jemgyýetde zenanlaryň deňhukuklygy, olaryň tutýan orny babatynda ýetilen sepgitleri we netijeleri ara alyp maslahatlaşmakdan ybarat bolup durýar. Okuw maslahatyna türkmen tarapyndan Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň we Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň wekilleri gatnaşdylar.

2019-njy ýylyň 16-njy aprelinde okuw maslahatynyň açylyş dabarasy boldy. Dabara Özbegistan Respublikasynyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Özbegistanyň zenanlar komitetiniň başlygy T.Narbaýewa, Aziýa Ösüş Bankynyň sebit boýunça direktory S.Malwiçina, Aziýa Ösüş Bankynyň amallar boýunça wise-prezidenti Ş.Çen we beýleki resmi adamlar gatnaşdylar.

Özbegistan Respublikasynyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Özbegistanyň zenanlar komitetiniň başlygy T.Narbaýewa yurtda umumy zenanlar boýunça alnyp barylýan işler we Özbegistanyň bu ugurdaky tejribesi barada çykyşynda belledi.

Aziýa Ösüş Bankynyň durmuş ösüşi boýunça hünärmeni E.Rozero Merkezi we Günbatar Aziýa ýurtlarynda Durnukly Ösüş Maksatlaryna ýetmekde gender syýasatynyň alnyp barlyşy barada giňişleýin çykyş etdi. Pakistanyň Halkara Hyzmatdaşlyk boýunça Baş Direktory S.A.Mumtaz “Aýallaryň ykdysady mümkinçiliklerini we hukuklaryny giňeltmekde goldaw bermek” atly nutuk bilen çykyş etdi. Soňra “Oba ýerlerinde aýallaryň arasynda telekeçiligi höweslendirmek”, “Hünär taýýarlygynyň, gaýtadan taýýarlygynyň netijesinde gender deňsizligini aradan aýyrmak”, “Zenanlaryň ýagdaýyny hyzmatlaryň, şertleriň üsti bilen gowulandyrmak” atly bölümler boýunça okuw maslahaty dowam etdirildi we onuň dowamynda gender deňligini üpjün etmekde we Durnukly Ösüş Maksatlaryna ýetmekde ýurtlaryň tejribeleri baradaky çykyşlar diňlenildi.

Okuw maslahatynyň ikinji gününde diňlenen çykyşlara syn berildi, şeýle hem gatnaşyjylar toparlara bölünip, gender deňligi boýunça iň gowy tejribeler, Aziýa Ösüş Bankyna gender meselesinde hasabatlary kämilleşdirmek boýunça teklipler, sebitde gender deňligi bilen bagly meseleleriň çözülişiniň ösüşini çaltlandyrmak üçin hödürlenýän çäreler barada prezentasiýalar taýýarlanyp, çykyşlar edildi.

Günüň 2-nji ýarymynda Aziýa Ösüş Bankynyň maliýeleşdirmeginde Özbegistanyň 2017-2021-nji ýyllarda oba ýerlerinde ýaşaýyş jaýlaryny gurmak maksatnamasy boýunça karz esasynda ähli amatlyklary bolan ýaşaýyş jaýlaryndan goldawa matäç zenanlaryň hojalyklaryna berlen öýlere tanyşlyk sapary guraldy.

Aziýa Ösüş Banky tarapyndan guralan “Merkezi we Günbatar Aziýa ýurtlarynda Durnukly Ösüş Maksatlaryna ýetmekde özgerdiş wekili hökmünde zenanlaryň orny” atly okuw maslahatynyň ahyrynda oňa gatnaşyjylara sertifikatlar gowşuryldy. Bu okuw maslahaty Durnukly ösüş maksatlaryny durmuşa geçirmek hem-de gender deňligini üpjün etmek babatda Türkmenistanyň tejribesini sebitiň ýurtlary bilen paýlaşmakda hem-de beýleki döwletleriň bu ugurda gazanan netijelerini öwrenmekde ähmiýetli çäre boldy.