Täzelikler

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow: dokma senagaty Türkmenistanyň ykdysadyýetini senagatlaşdyrmagyň öň hatarynda

22.08.2019
1566500389
Häzirki döwürde ýurdumyzyň dokma pudagy diňe bir içerki bazarda däl, eýsem, halkara bazarlarda bäsdeşlige ukyplylygyn...
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: ekologiýa hakynda alada - ýurduň we halkyň geljegi hakynda alada

21.08.2019
1566410545
2015-nji ýylyň 25-nji sentýabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň ştab-kwartirasynda geçirilen BMG-niň Baş Assambleýa...
 • Image

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň obasenagat toplumyndaky özgertmeleri - azyk bolçulygynyň binýady

20.08.2019
1566330917
Obasenagat toplumynyň ýokary depginler bilen ösdürilmegi hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barý...
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

19.08.2019
1566242988
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ob...

Milli ýygyndy toparlarymyzyň hasabynda iki altyn medal

17.08.2019
1566152499
17-nji awgustda Daşkentde ýeňil atletika boýunça Özbegistanyň kubogyny almak ugrunda açyk halkara ýaryşy badalga aldy...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

16.08.2019
1565979644
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdak...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Hazar strategiýasy – dünýä metbugatynyň sahypalarynda

14.08.2019
1565810659
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen, Hazaryň türkmen kenaryndaky "Awaza" milli syý...

Birinji Hazar ykdysady forumynyň taryhy ähmiýeti

13.08.2019
1565726993
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň işjeň täzeçil syýasaty durmuşa geçirmegi netijesinde Türkmenistan ...Gender deňligi we durnukly ösüş boýunça sebit hyzmatdaşlygy


Image

Özbegistan Respublikasynyň Daşkent şäherinde 2019-njy ýylyň 16-17-nji apreli aralygynda “Merkezi we Günbatar Aziýa ýurtlarynda Durnukly Ösüş Maksatlaryna ýetmekde özgerdiş wekili hökmünde zenanlaryň orny” atly okuw maslahaty geçirildi. Aziýa Ösüş Banky tarapyndan guralan bu maslahata Özbegistan, Türkmenistan, Gazagystan, Gyrgyzystan, Täjigistan, Azerbeýjan, Ermenistan, Gruziýa, Pakistan, Owganystan döwletleriniň zenan wekilleri gatnaşdylar. Maslahatyň maksady Durnukly Ösüş Maksatlarynyň jemgyýetde zenanlaryň deňhukuklygy, olaryň tutýan orny babatynda ýetilen sepgitleri we netijeleri ara alyp maslahatlaşmakdan ybarat bolup durýar. Okuw maslahatyna türkmen tarapyndan Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň we Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň wekilleri gatnaşdylar.

2019-njy ýylyň 16-njy aprelinde okuw maslahatynyň açylyş dabarasy boldy. Dabara Özbegistan Respublikasynyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Özbegistanyň zenanlar komitetiniň başlygy T.Narbaýewa, Aziýa Ösüş Bankynyň sebit boýunça direktory S.Malwiçina, Aziýa Ösüş Bankynyň amallar boýunça wise-prezidenti Ş.Çen we beýleki resmi adamlar gatnaşdylar.

Özbegistan Respublikasynyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Özbegistanyň zenanlar komitetiniň başlygy T.Narbaýewa yurtda umumy zenanlar boýunça alnyp barylýan işler we Özbegistanyň bu ugurdaky tejribesi barada çykyşynda belledi.

Aziýa Ösüş Bankynyň durmuş ösüşi boýunça hünärmeni E.Rozero Merkezi we Günbatar Aziýa ýurtlarynda Durnukly Ösüş Maksatlaryna ýetmekde gender syýasatynyň alnyp barlyşy barada giňişleýin çykyş etdi. Pakistanyň Halkara Hyzmatdaşlyk boýunça Baş Direktory S.A.Mumtaz “Aýallaryň ykdysady mümkinçiliklerini we hukuklaryny giňeltmekde goldaw bermek” atly nutuk bilen çykyş etdi. Soňra “Oba ýerlerinde aýallaryň arasynda telekeçiligi höweslendirmek”, “Hünär taýýarlygynyň, gaýtadan taýýarlygynyň netijesinde gender deňsizligini aradan aýyrmak”, “Zenanlaryň ýagdaýyny hyzmatlaryň, şertleriň üsti bilen gowulandyrmak” atly bölümler boýunça okuw maslahaty dowam etdirildi we onuň dowamynda gender deňligini üpjün etmekde we Durnukly Ösüş Maksatlaryna ýetmekde ýurtlaryň tejribeleri baradaky çykyşlar diňlenildi.

Okuw maslahatynyň ikinji gününde diňlenen çykyşlara syn berildi, şeýle hem gatnaşyjylar toparlara bölünip, gender deňligi boýunça iň gowy tejribeler, Aziýa Ösüş Bankyna gender meselesinde hasabatlary kämilleşdirmek boýunça teklipler, sebitde gender deňligi bilen bagly meseleleriň çözülişiniň ösüşini çaltlandyrmak üçin hödürlenýän çäreler barada prezentasiýalar taýýarlanyp, çykyşlar edildi.

Günüň 2-nji ýarymynda Aziýa Ösüş Bankynyň maliýeleşdirmeginde Özbegistanyň 2017-2021-nji ýyllarda oba ýerlerinde ýaşaýyş jaýlaryny gurmak maksatnamasy boýunça karz esasynda ähli amatlyklary bolan ýaşaýyş jaýlaryndan goldawa matäç zenanlaryň hojalyklaryna berlen öýlere tanyşlyk sapary guraldy.

Aziýa Ösüş Banky tarapyndan guralan “Merkezi we Günbatar Aziýa ýurtlarynda Durnukly Ösüş Maksatlaryna ýetmekde özgerdiş wekili hökmünde zenanlaryň orny” atly okuw maslahatynyň ahyrynda oňa gatnaşyjylara sertifikatlar gowşuryldy. Bu okuw maslahaty Durnukly ösüş maksatlaryny durmuşa geçirmek hem-de gender deňligini üpjün etmek babatda Türkmenistanyň tejribesini sebitiň ýurtlary bilen paýlaşmakda hem-de beýleki döwletleriň bu ugurda gazanan netijelerini öwrenmekde ähmiýetli çäre boldy.