Täzelikler

Hytaý - Merkezi Aziýa: özara hereketiň täze ugurlary

20.10.2019
1571583988
18-19-njy oktýabrda Hytaý Halk Respublikasynyň Guwansi-Çžuan awtonom etrabynyň ykdysady-dolandyryş we medeni merkezi ...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisi

18.10.2019
1571432038
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdak...

Magali Leže: özi we Gektor Berliozyň hatyrasyna bagyşlanýan geljekki konsert hakda

18.10.2019
1571413222
19-njy oktýabrda Magtymguly adyndaky sazly-drama teatrynda «Berliozyň 150 ýyllygynyň hatyrasyna» atly konsert bolar. ...

Aziýa – Ýuwaş ummany sebiti – Türkmenistanyň daşary syýasatynyň strategiki ugry

17.10.2019
1571336936
Aziýa — Ýuwaş umman sebitiniň döwletleri bilen köpugurly hyzmatdaşlygy ösdürmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Ber...

Aşgabat Jarnamasyny durmuşa geçirmek — GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň möhüm wezipesi

16.10.2019
1571251239
Ýakynda Aşgabatda geçirilen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň döwlet Baştutanlarynyň sammitiniň netijeleri hem-de ka...

Ykdysadyýetimiziň senagatlaşdyrylmagy - Türkmenistanyň ösüş strategiýasy

15.10.2019
1571170179
Şu gün paýtagtymyzda «Türkmenistanyň senagat pudaklarynyň ösüşiniň esasy ugurlary» atly halkara sergi we ylmy maslaha...
  • Image
  • Image

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyçlary - dünýä metbugatynyň sahypalarynda

14.10.2019
1571076420
GDA-a gatnaşyjy döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşiniň üstünlikli geçen mejlisiniň netijelerini Garaşsyz Döwletleriň A...

Milli Liderimiziň başlyklygynda GDA döwletleriniň Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisi geçirildi

11.10.2019
1570827315
Şu gün türkmen paýtagtynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklygynda Garaşsyz Döwletleriň Arka...
  • Image
  • ImageGender deňligi we durnukly ösüş boýunça sebit hyzmatdaşlygy


Image

Özbegistan Respublikasynyň Daşkent şäherinde 2019-njy ýylyň 16-17-nji apreli aralygynda “Merkezi we Günbatar Aziýa ýurtlarynda Durnukly Ösüş Maksatlaryna ýetmekde özgerdiş wekili hökmünde zenanlaryň orny” atly okuw maslahaty geçirildi. Aziýa Ösüş Banky tarapyndan guralan bu maslahata Özbegistan, Türkmenistan, Gazagystan, Gyrgyzystan, Täjigistan, Azerbeýjan, Ermenistan, Gruziýa, Pakistan, Owganystan döwletleriniň zenan wekilleri gatnaşdylar. Maslahatyň maksady Durnukly Ösüş Maksatlarynyň jemgyýetde zenanlaryň deňhukuklygy, olaryň tutýan orny babatynda ýetilen sepgitleri we netijeleri ara alyp maslahatlaşmakdan ybarat bolup durýar. Okuw maslahatyna türkmen tarapyndan Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň we Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň wekilleri gatnaşdylar.

2019-njy ýylyň 16-njy aprelinde okuw maslahatynyň açylyş dabarasy boldy. Dabara Özbegistan Respublikasynyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Özbegistanyň zenanlar komitetiniň başlygy T.Narbaýewa, Aziýa Ösüş Bankynyň sebit boýunça direktory S.Malwiçina, Aziýa Ösüş Bankynyň amallar boýunça wise-prezidenti Ş.Çen we beýleki resmi adamlar gatnaşdylar.

Özbegistan Respublikasynyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Özbegistanyň zenanlar komitetiniň başlygy T.Narbaýewa yurtda umumy zenanlar boýunça alnyp barylýan işler we Özbegistanyň bu ugurdaky tejribesi barada çykyşynda belledi.

Aziýa Ösüş Bankynyň durmuş ösüşi boýunça hünärmeni E.Rozero Merkezi we Günbatar Aziýa ýurtlarynda Durnukly Ösüş Maksatlaryna ýetmekde gender syýasatynyň alnyp barlyşy barada giňişleýin çykyş etdi. Pakistanyň Halkara Hyzmatdaşlyk boýunça Baş Direktory S.A.Mumtaz “Aýallaryň ykdysady mümkinçiliklerini we hukuklaryny giňeltmekde goldaw bermek” atly nutuk bilen çykyş etdi. Soňra “Oba ýerlerinde aýallaryň arasynda telekeçiligi höweslendirmek”, “Hünär taýýarlygynyň, gaýtadan taýýarlygynyň netijesinde gender deňsizligini aradan aýyrmak”, “Zenanlaryň ýagdaýyny hyzmatlaryň, şertleriň üsti bilen gowulandyrmak” atly bölümler boýunça okuw maslahaty dowam etdirildi we onuň dowamynda gender deňligini üpjün etmekde we Durnukly Ösüş Maksatlaryna ýetmekde ýurtlaryň tejribeleri baradaky çykyşlar diňlenildi.

Okuw maslahatynyň ikinji gününde diňlenen çykyşlara syn berildi, şeýle hem gatnaşyjylar toparlara bölünip, gender deňligi boýunça iň gowy tejribeler, Aziýa Ösüş Bankyna gender meselesinde hasabatlary kämilleşdirmek boýunça teklipler, sebitde gender deňligi bilen bagly meseleleriň çözülişiniň ösüşini çaltlandyrmak üçin hödürlenýän çäreler barada prezentasiýalar taýýarlanyp, çykyşlar edildi.

Günüň 2-nji ýarymynda Aziýa Ösüş Bankynyň maliýeleşdirmeginde Özbegistanyň 2017-2021-nji ýyllarda oba ýerlerinde ýaşaýyş jaýlaryny gurmak maksatnamasy boýunça karz esasynda ähli amatlyklary bolan ýaşaýyş jaýlaryndan goldawa matäç zenanlaryň hojalyklaryna berlen öýlere tanyşlyk sapary guraldy.

Aziýa Ösüş Banky tarapyndan guralan “Merkezi we Günbatar Aziýa ýurtlarynda Durnukly Ösüş Maksatlaryna ýetmekde özgerdiş wekili hökmünde zenanlaryň orny” atly okuw maslahatynyň ahyrynda oňa gatnaşyjylara sertifikatlar gowşuryldy. Bu okuw maslahaty Durnukly ösüş maksatlaryny durmuşa geçirmek hem-de gender deňligini üpjün etmek babatda Türkmenistanyň tejribesini sebitiň ýurtlary bilen paýlaşmakda hem-de beýleki döwletleriň bu ugurda gazanan netijelerini öwrenmekde ähmiýetli çäre boldy.