Täzelikler

Hormatly Prezidentimiziň Hazar strategiýasynyň ähmiýeti BMG-niň resminamalarynda beýanyny tapýar

16.09.2019
1568660216
2019-njy ýylyň 11 - 12-nji awgustynda Türkmenbaşy şäherinde, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen Birinji H...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen BMG «2021-nji ýyl - Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» diýen Kararnamany kabul etdi

16.09.2019
1568655744
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Mejlisiň Başlygynyň we Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orun...

Paýtagtymyzda «Türkmen alabaýy» atly kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi

14.09.2019
1568487827
Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde hormatly Prezidentimiziň nobatdaky eseriniň tanyşdyrylyş dabarasy geçir...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

13.09.2019
1568410149
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda mil...
  • Image

Aşgabatda GDA-nyň Ykdysady geňeşiniň mejlisi geçirildi

13.09.2019
1568398057
Şu gün paýtagtymyzda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Ykdysady geňeşiniň 83-nji mejlisi boldy. Türkmenistanyň 20...

Türkmenistanyň Prezidenti GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygyny kabul etdi

12.09.2019
1568306711
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen paýtagtyna gelen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Ý...
  • Image

Aşgabatda pudaklaýyn halkara sergisi we maslahaty geçirilýär

12.09.2019
1568312667
Şu gün Söwda-senagat edarasynda «Türkmenistanyň energetika senagatynyň ösüşiniň esasy ugurlary» atly halkara serginiň...
  • Image
  • Image

«Ak kerweniň» ak ýoly!

11.09.2019
1568221877
11-nji sentýabrda ýurdumyzda pagta ýygymyna girişildi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ak pata ber...
  • Image
  • ImageSEBITLEÝIN SYÝASAT: IRI ŞÄHERGURLUŞYK MAKSATNAMASY


Image


Sebitleriň gyradeň ösüşini gazanmak häzirki döwürde ýurdumyzda amala aşyrylýan döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Hormatly Prezidentimiziň ak pata bermegi bilen 2019-njy ýylyň 10-njy aprelinde Ahal welaýatynyň dolandyryş merkeziniň – täze şäheriň gurluşygyna badalga berilmegi ýurdumyzyň ähli sebitlerinde «Türkmenistan – rowaçlygyň Watany» ýylynyň adyna kybapdaş işleriň barha dabaralanýandygynyň ýene-de bir subutnamasyna öwrüldi. Ilatynyň bagtyýar ýaşaýşyny üpjün etmegi özüne ýol-ýörelge edinen Türkmenistan döwleti bu gün bütin dünýä nusga alarlyk tejribäni görkezýär: şähergurluşyk maksatnamasy boýunça şu döwre çenli ýerine ýetirilen işler we häzirki döwürde gazanylýan üstünlikler diňe bir Merkezi Aziýa sebitinde däl, eýsem, bütin dünýäde özüniň gurşap alýan möhüm durmuş wezipeleriniň gerimi we möçberi boýunça tapawutlanýar. Halkyň bähbitleri ileri tutulýan döwletde gülläp ösüşiň, rowaçlygyň höküm sürýändigine bu gün ýurdumyzyň dürli sebitlerinde bolup geçýän özgertmeler şaýatlyk edýär.

Türkmen döwletiniň saýlap alan ykdysady nusgasynda durmuş ulgamynyň ösdürilmegine, hususan-da, ilatyň ýaşaýyş jaýlary bilen üpjünçiliginiň ýokarlanmagyna aýratyn ornuň berilmegi ýurduň durnukly ösüşini üpjün etmekde bu pudagyň ähmiýetiniň ýokarydygyny görkezýär. Dünýä hojalygynda kemala gelen häzirki daşarky amatsyz şertlerde hem ýurdumyzyň döwlet býujetiniň çykdajylar böleginden durmuş ugurly iri taslamalary amala aşyrmaga gönükdirilýän maliýe serişdeleriniň möçberleriniň ýylsaýyn artmagy milli ykdysady ulgamyň ösüşe ukyplydygyndan, onuň maddy binýadynyň berkdiginden nyşan. Munuň özi şeýle hem häzirki döwürde amala aşyrylýan giň möçberli durmuş özgertmeleri dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan ýurdumyzyň durmuş derejeli döwlet hökmünde ykrar edilmegini şertlendirdi. Halkara giňişliginde durmuş ösüşli ýurt hökmünde özüni tanatmak üçin döwletde durmuş çygrynda anyk netijeleriň, kesgitli üstünlikleriň gazanylmagy zerur şertleriň biri hasaplanylýar.

Ýurt Baştutanymyzyň ýolbaşçylygynda Ahal welaýatynda gurluşygyna badalga berlen döwrebap edara ediş merkeziniň taslamasy bolsa Türkmenistan döwletimiziň ykdysady kuwwatynyň berkdigini görkezmek bilen, sebit syýasatyny üstünlikli amala aşyrýan ýurtdugynyň ýene-de bir tassyknamasyna öwrüldi. Bu taslama boýunça gurulmagy göz öňünde tutulýan dolandyryş, işewürlik, durmuş-üpjünçilik we ulag-aragatnaşyk ulgamlary düýbi tutulýan şäheriň gurluşygyna toplumlaýyn çemeleşilendiginiň aýdyň subutnamasydyr. Iki tapgyrda, amala aşyryljak bu iri şähergurluşyk taslamasy, bir tarapdan, ýurdumyzyň gurujylyk kuwwatynyň ýokarydygyny bütin dünýä äşgär edýän bolsa, beýleki tarapdan, onuň ilatyň iş üpjünçilik derejesiniň gowulanmagyna, netijede, ýaşaýyş derejesiniň artmagyna oňyn täsirini ýetirjekdigini aňladýar.

Häzirki döwürde ýurdumyzyň sebitleriniň durmuş-ykdysady ösüşiniň düýpli özgerdilmegine aýratyn ünsüň berilmeginde uly many bar. Bu ýagdaý bitewi ykdysady ulgamyň aýratyn düzümleri hökmünde sebitleriň her biriniň ykdysady deňagramlylygy we durnuklylygy üpjün etmekde uly ähmiýetiniň bardygy bilen düşündirilýär. Her bir sebit öz geografik ýerleşişi, ýer-suw we mineral-çig mal serişdeleriniň paýlanylyşy, demografik ösüşiň aýratynlyklary bilen şertlendirilen zähmet gorlarynyň ýagdaýy bilen biri-birinden tapawutlanýar. Hut şu sebäpler olaryň durmuş-ykdysady ösüşinde tapawutlaryň ýüze çykmagyna şert döredýär. «Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň 2011-2030-njy ýyllar üçin Milli maksatnamasynda» ýurdumyzyň sebitleriniň gyradeň ösüşini gazanmak maksadynyň onuň möhüm maksatlarynyň hatarynda aýratyn kesgitlenmegi, ilkinji nobatda, sebitleriň häzirki zaman ösüşinde aýratynlyklaryň bardygyna we munuň netijesinde olaryň ulanylmadyk mümkinçilikleriniň dürli-dürlüdigine şaýatlyk edýär. Şunuň bilen baglylykda, sebitleriň ösüşini çaltlandyrmak meselesi şu günüň wajyp meseleleriniň biri bolmak bilen, ol ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşinde täze hiliň gazanylmagyna mümkinçilik berýär. Häzirki döwürde ýurdumyzda sebitleri ösdürmek, ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini düýpli ýokarlandyrmak babatynda uly möçberli taslamalaryň birnäçesiniň toplumlaýyn amala aşyrylmagy durmuş-ykdysady öňegidişligi üpjün etmekde bu meseleleriň nä derejde wajypdygyny görkezýär.

Adam mertebesine mynasyp bolan ýaşaýyş derejesini üpjün etmekden ötri, ilkinji nobatda maddy üpjünçiligiň zerurdygy subut edilen hakykatdyr. Şol sebäpli iş bilen meşgullyk ýaşaýyş üçin möhüm bolan maddy görnüşde girdejini almaga mümkinçilik berýändigi bilen ähmiýetlidir. Şu nukdaýnazardan, döwletde iş bilen meşgullanýanlaryň sanynyň näçe köp boldugyça, maddy üpjünçiligi, durmuşdan kanagatlanma derejesi ýokary bolanlaryň sanynyň köp bolýandygy aýratyn bellärliklidir. Onsoň ýokarda bellenip geçilen şu ýagdaý ilaty iş bilen üpjün etmek meselesiniň ýurduň durmuş-ykdysady ösüşi üçin möhüm mesele bolup durýandygyny görkezýär. Diýmek, täze şäherde göz öňünde tutulýan gurluşyklaryň gerimi we möçberi ilatyň iş üpjünçiligini gowulandyrylmagy üçin uly mümkinçilikleri döreder.

Bu gün Türkmenistan döwleti ösüşiň täze nusgasyny dünýä äşgär edýär. Dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan ösüşiň «türkmen nusgasy» diýlip ykrar edilen bu nusgada döwleti berkarar etmekde milli gymmatlyklardyr dessury usullara daýanmak bar, şeýle hem döwür bilen aýakdaş gitmäge mümkinçilik berýän täzeçil, döwrebap çemeleşmeleri ulanmak bar. Ahal welaýatynda düýbi tutulan döwrebap şäheriň taslamasy munuň şeýledigine aňryýany bilen şaýatlyk edýär.

Il bähbitli, döwlet ähmiýetli işlere ak pata bermek - türkmen milletinde oňlanylýan işleriň biri. Döwlet Baştutanymyzyň ýaşuly neslimiziň wekilleri bilen bilelikde täze şäheriň gurluşygyna beren ak patasy döwlet bilen halkyň jebisligini görkezip, ol döwletlilikden nyşan. Aslynda, türkmen milletiniň öz milli köklerine sarpa goýup ýaşaýandygyny her ädimde görmek bolýar.Maýagözel BABAÝEWA,
Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak
ministrliginiň Zähmet gory we iş üpjünçilik müdirliginiň
baş hünärmeni, ykdysady ylymlaryň kandidaty.
«Türkmenistan» gazeti, №111 (29377), 2019-njy ýylyň 8-nji maýy