Täzelikler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

20.09.2019
1569011380
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdak...

Türkmen alabaýy — halkymyzyň buýsanjy

18.09.2019
1568835070
Şu gün Ak bugdaý etrabynda «Türkmen alabaý itleri» hojalyk jemgyýetiniň binalar toplumynyň açylyş dabarasy boldy. Ýur...
  • Image
  • Image

Milli Liderimiziň täze kitaby halkymyzyň ruhubelentliginiň nyşanydyr

17.09.2019
1568748553
Şu gün paýtagtymyzdaky Oba hojalyk toplumynyň maslahatlar zalynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen BMG «2021-nji ýyl - Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» diýen Kararnamany kabul etdi

16.09.2019
1568655744
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Mejlisiň Başlygynyň we Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orun...

Hormatly Prezidentimiziň Hazar strategiýasynyň ähmiýeti BMG-niň resminamalarynda beýanyny tapýar

16.09.2019
1568660216
2019-njy ýylyň 11 - 12-nji awgustynda Türkmenbaşy şäherinde, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen Birinji H...

Paýtagtymyzda «Türkmen alabaýy» atly kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi

14.09.2019
1568487827
Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde hormatly Prezidentimiziň nobatdaky eseriniň tanyşdyrylyş dabarasy geçir...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

13.09.2019
1568410149
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda mil...
  • Image

Aşgabatda GDA-nyň Ykdysady geňeşiniň mejlisi geçirildi

13.09.2019
1568398057
Şu gün paýtagtymyzda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Ykdysady geňeşiniň 83-nji mejlisi boldy. Türkmenistanyň 20...Zähmeti goramagyň ulgamynda halkara hyzmatdaşlyk


Image

Russiýa Federasiýasynyň Soçi şäherinde 2019-njy ýylyň 22-26-njy apreli aralygynda “V Bütinrussiýa zähmeti goramagyň hepdeligi” geçirildi. Russiýa Federasiýasynyň hökümetiniň ýardam bermeginde guralan bu Hepdelige GDA, Ýewropa we Aziýa döwletleriniň hökümet, kärdeşler arkalaşygy guramalarynyň, iş berijileriniň wekilleri gatnaşdylar. Şeýle hem bu geçirilen çäre 2019-njy ýylda döredilmeginiň 100 ýyllygyny belleýän Halkara zähmet guramasynyň Baş direktory jenap Gaý Raýder hem gatnaşdy. Geçirilen Hepdeligiň maksady zähmeti goramagyň we zähmet howpsuzlygynyň ulgamyny kämilleşdirmek boýunça meseleleri ara alyp maslahatlaşmakdan ybarat bolup durýar. Türkmen tarapyndan bu Hepdelige Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň wekili gatnaşdy.

2019-njy ýylyň 23-nji aprelinde “V Bütinrussiýa zähmeti goramagyň hepdeliginiň” açylyş dabarasy boldy. Dabarada Halkara zähmet guramasynyň Baş direktory jenap Gaý Raýder, Russiýa Federasiýasynyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministri jenap M.Topilin, Russiýanyň kärdeşler arkalaşyklarynyň federal birleşiginiň başlygy jenap M.Şmakow, Russiýanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň prezidenti jenap A.Şohin we beýleki resmi adamlar çykyş etdiler.

Şeýle hem dört iş gününiň dowamynda Soçi şäheriniň Baş aýdym-saz merkezinde “V Bütinrussiýa zähmeti goramagyň hepdeligine” bagyşlanyp zähmeti goramagyň we zähmet howpsuzlygynyň ulgamyny kämilleşdirmek meselelerini ara alyp maslahatlaşmak boýunça ençeme gyzykly duşuşyklar geçirildi.

Şunuň bilen birlikde geçirilen halkara duşuşyklarda zähmet gatnaşyklarynyň çygryndaky meseleler hem-de ýerlerdäki iş bilen üpjünçilik gulluklarynyň ähmiýetleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Mundan başga-da, maslahatlara gatnaşyjylar ykdysady we durmuş taýdan ösüşiň şertleri boýunça özara pikir we tejribe alyşdylar.

Her ýyl Russiýa Federasiýasynyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň guramagynda geçirilýän “Zähmeti goramagyň hepdeliginiň” bäş ýyllyk taryhy ähli GDA döwletleri üçin zähmeti goramak çygrynda esasy waka öwrüldi. Bu Hepdelikde zähmeti goramak çygryndaky innowasion işläp taýýarlamalar, dürli programmalar we kadalaşdyryjy namalar ara alnyp maslahatlaşylýar we oňa gatnaşyjylara howpsuz we mynasyp zähmeti goramak gurşawynda hemişe kämilleşmeklige ygtyýar berýän gurallary dolandyrmak üçin zerur bolan endikleri almaklyga ýardam berýär.

Bu gezek HGZ-niň 100 ýyllygy mynasybetli dabaralar bilen utgaşdyrylyp geçirilmegi Hepdeligiň has hem täsirli bolmagyna getirdi.

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň wekili Hepdeligiň dowamynda geçirilen maslahatlara, duşuşyklara gatnaşyp, ýurdumyzda ilatyň durmuş goraglylygynyň, şol sanda adamlaryň ömrüniň we saglygynyň goraglylygynyň, zähmet howpsuzlygynyň ýokary derejede üpjün edilmegine gönükdirilen çäreler barada habar berdi we Hepdeligi guraýjylara çakylyk hem-de netijeli gatnaşmak üçin döredilen mümkinçilikler üçin hoşallygyny beýan etdi.


  • Image
  • Image
  • Image
  • Image