Täzelikler

Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzy ösdürmegiň meseleleri boýunça iş maslahatyny geçirdi

23.05.2019
1558637831
Şu gün irden hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Mejlisiň Başlygy, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň oru...

Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-ýapon komitetiniň mejlisi

23.05.2019
1558632548
Şu gün Daşary işler ministrliginiň maslahatlar zalynda Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-ýapon komitetiniň 13-nji...

Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-belarus toparynyň mejlisi

22.05.2019
1558554924
Şu gün paýtagtymyzda ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-belarus toparynyň mejlisi boldy. Oňa iki döwlet...

Türkmenistanyň Prezidenti ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Ýapon-türkmen komitetiniň başlygyny kabul etdi

22.05.2019
1558532275
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «ITOCHU Corporation» kompaniýasynyň wise-başlygy, Ykdysady hy...

Türkmenistanyň Prezidenti ÝHHG-niň Başlygyny, Slowakiýa Respublikasynyň daşary we ýewropa işleri ministrini kabul etdi

21.05.2019
1558452186
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň häzirki Başl...
 • Image

Türkmenistanda X Halkara gaz kongresi geçirilýär

21.05.2019
1558465958
Şu gün «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň X Halkara gaz kongresi (TGС — 2019) öz işine başlady. Ener...
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Türkmenistanyň X Halkara gaz kongresine gatnaşyjylara

21.05.2019
1558378893
Halkara gaz kongresine gatnaşyjylar! Mähriban adamlar! Ilki bilen siziň ähliňizi Berkarar döwletimiziň bagty...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dabaraly çärelere gatnaşdy

18.05.2019
1558199347
Şu gün Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan ýurdumyzyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň gününi goşa baýram hökmünde d...
 • Image
 • Image
 • Image
 • ImageZähmeti goramagyň ulgamynda halkara hyzmatdaşlyk


Image

Russiýa Federasiýasynyň Soçi şäherinde 2019-njy ýylyň 22-26-njy apreli aralygynda “V Bütinrussiýa zähmeti goramagyň hepdeligi” geçirildi. Russiýa Federasiýasynyň hökümetiniň ýardam bermeginde guralan bu Hepdelige GDA, Ýewropa we Aziýa döwletleriniň hökümet, kärdeşler arkalaşygy guramalarynyň, iş berijileriniň wekilleri gatnaşdylar. Şeýle hem bu geçirilen çäre 2019-njy ýylda döredilmeginiň 100 ýyllygyny belleýän Halkara zähmet guramasynyň Baş direktory jenap Gaý Raýder hem gatnaşdy. Geçirilen Hepdeligiň maksady zähmeti goramagyň we zähmet howpsuzlygynyň ulgamyny kämilleşdirmek boýunça meseleleri ara alyp maslahatlaşmakdan ybarat bolup durýar. Türkmen tarapyndan bu Hepdelige Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň wekili gatnaşdy.

2019-njy ýylyň 23-nji aprelinde “V Bütinrussiýa zähmeti goramagyň hepdeliginiň” açylyş dabarasy boldy. Dabarada Halkara zähmet guramasynyň Baş direktory jenap Gaý Raýder, Russiýa Federasiýasynyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministri jenap M.Topilin, Russiýanyň kärdeşler arkalaşyklarynyň federal birleşiginiň başlygy jenap M.Şmakow, Russiýanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň prezidenti jenap A.Şohin we beýleki resmi adamlar çykyş etdiler.

Şeýle hem dört iş gününiň dowamynda Soçi şäheriniň Baş aýdym-saz merkezinde “V Bütinrussiýa zähmeti goramagyň hepdeligine” bagyşlanyp zähmeti goramagyň we zähmet howpsuzlygynyň ulgamyny kämilleşdirmek meselelerini ara alyp maslahatlaşmak boýunça ençeme gyzykly duşuşyklar geçirildi.

Şunuň bilen birlikde geçirilen halkara duşuşyklarda zähmet gatnaşyklarynyň çygryndaky meseleler hem-de ýerlerdäki iş bilen üpjünçilik gulluklarynyň ähmiýetleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Mundan başga-da, maslahatlara gatnaşyjylar ykdysady we durmuş taýdan ösüşiň şertleri boýunça özara pikir we tejribe alyşdylar.

Her ýyl Russiýa Federasiýasynyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň guramagynda geçirilýän “Zähmeti goramagyň hepdeliginiň” bäş ýyllyk taryhy ähli GDA döwletleri üçin zähmeti goramak çygrynda esasy waka öwrüldi. Bu Hepdelikde zähmeti goramak çygryndaky innowasion işläp taýýarlamalar, dürli programmalar we kadalaşdyryjy namalar ara alnyp maslahatlaşylýar we oňa gatnaşyjylara howpsuz we mynasyp zähmeti goramak gurşawynda hemişe kämilleşmeklige ygtyýar berýän gurallary dolandyrmak üçin zerur bolan endikleri almaklyga ýardam berýär.

Bu gezek HGZ-niň 100 ýyllygy mynasybetli dabaralar bilen utgaşdyrylyp geçirilmegi Hepdeligiň has hem täsirli bolmagyna getirdi.

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň wekili Hepdeligiň dowamynda geçirilen maslahatlara, duşuşyklara gatnaşyp, ýurdumyzda ilatyň durmuş goraglylygynyň, şol sanda adamlaryň ömrüniň we saglygynyň goraglylygynyň, zähmet howpsuzlygynyň ýokary derejede üpjün edilmegine gönükdirilen çäreler barada habar berdi we Hepdeligi guraýjylara çakylyk hem-de netijeli gatnaşmak üçin döredilen mümkinçilikler üçin hoşallygyny beýan etdi.


 • Image
 • Image
 • Image
 • Image