Täzelikler

«SagLyk — 2019» atly halkara sergisine we ylmy maslahatyna gatnaşyjylara

20.07.2019
1563566174
Hormatly halkara sergisine we ylmy maslahatyna gatnaşyjylar! Eziz watandaşlar! Gadyrly myhmanlar! Sizi «Saglyk...

Türkmenistanda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň pudaklaýyn geňeşiniň mejlisi geçirildi

19.07.2019
1563564153
Şu gün paýtagtymyzda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Saglygy goraýyş babatda hyzmatdaşlyk boýunça geňeşiniň XXIX m...
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

GDA gatnaşyjy döwletleriň Saglygy goraýyş babatda hyzmatdaşlyk boýunça geňeşiniň mejlisine gatnaşyjylara

19.07.2019
1563481421
Hormatly mejlise gatnaşyjylar! Gadyrly dostlar, eziz myhmanlar! Hanymlar we jenaplar! Sizi Berkarar döwletim...

Türkmenistanyň şypahana hyzmaty ulgamy dünýä derejesinde: “Mollagara” şypahanasy

17.07.2019
1563385561
Şu günler Türkmenistanyň iň gadymy şypahanalarynyň biri — «Mollagara» şypahanasy öz täze taryhynyň nobatdaky senesini...

Türkmenistanyň şypahana hyzmaty ulgamy dünýä derejesinde «Berzeňňi» şypahanasy

15.07.2019
1563222881
Ýurdumyzyň saglygy goraýyş pudagyny ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolan şypahana-dynç alyş ulgamyna horm...
 • Image
 • Image
 • Image

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dynç alyş wagtyny kitap ýazmaga bagyşlady

15.07.2019
1563223124
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow zähmet rugsadynyň ilkinji gününde döredijilik bilen meşgullan...

Howanyň üýtgemegi şertlerinde hojalygy ýöretmegiň ugurlary: integrirlenen çemeleşme

14.07.2019
1563123612
Aşgabatda ýerden we suwdan peýdalanmak boýunça uýgunlaşma çäreleriniň milli ösüş strategiýasyna hem-de olary maliýele...

Türkmenistanyň daşary syýasaty — Durnukly ösüş maksatlary ýolunda parahatçylyk söýüjilik strategiýasy

12.07.2019
1562959185
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň oňyn döwlet syýasaty netijesinde, Türkmenistan hemişelik Bitaraply...Zähmeti goramagyň ulgamynda halkara hyzmatdaşlyk


Image

Russiýa Federasiýasynyň Soçi şäherinde 2019-njy ýylyň 22-26-njy apreli aralygynda “V Bütinrussiýa zähmeti goramagyň hepdeligi” geçirildi. Russiýa Federasiýasynyň hökümetiniň ýardam bermeginde guralan bu Hepdelige GDA, Ýewropa we Aziýa döwletleriniň hökümet, kärdeşler arkalaşygy guramalarynyň, iş berijileriniň wekilleri gatnaşdylar. Şeýle hem bu geçirilen çäre 2019-njy ýylda döredilmeginiň 100 ýyllygyny belleýän Halkara zähmet guramasynyň Baş direktory jenap Gaý Raýder hem gatnaşdy. Geçirilen Hepdeligiň maksady zähmeti goramagyň we zähmet howpsuzlygynyň ulgamyny kämilleşdirmek boýunça meseleleri ara alyp maslahatlaşmakdan ybarat bolup durýar. Türkmen tarapyndan bu Hepdelige Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň wekili gatnaşdy.

2019-njy ýylyň 23-nji aprelinde “V Bütinrussiýa zähmeti goramagyň hepdeliginiň” açylyş dabarasy boldy. Dabarada Halkara zähmet guramasynyň Baş direktory jenap Gaý Raýder, Russiýa Federasiýasynyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministri jenap M.Topilin, Russiýanyň kärdeşler arkalaşyklarynyň federal birleşiginiň başlygy jenap M.Şmakow, Russiýanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň prezidenti jenap A.Şohin we beýleki resmi adamlar çykyş etdiler.

Şeýle hem dört iş gününiň dowamynda Soçi şäheriniň Baş aýdym-saz merkezinde “V Bütinrussiýa zähmeti goramagyň hepdeligine” bagyşlanyp zähmeti goramagyň we zähmet howpsuzlygynyň ulgamyny kämilleşdirmek meselelerini ara alyp maslahatlaşmak boýunça ençeme gyzykly duşuşyklar geçirildi.

Şunuň bilen birlikde geçirilen halkara duşuşyklarda zähmet gatnaşyklarynyň çygryndaky meseleler hem-de ýerlerdäki iş bilen üpjünçilik gulluklarynyň ähmiýetleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Mundan başga-da, maslahatlara gatnaşyjylar ykdysady we durmuş taýdan ösüşiň şertleri boýunça özara pikir we tejribe alyşdylar.

Her ýyl Russiýa Federasiýasynyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň guramagynda geçirilýän “Zähmeti goramagyň hepdeliginiň” bäş ýyllyk taryhy ähli GDA döwletleri üçin zähmeti goramak çygrynda esasy waka öwrüldi. Bu Hepdelikde zähmeti goramak çygryndaky innowasion işläp taýýarlamalar, dürli programmalar we kadalaşdyryjy namalar ara alnyp maslahatlaşylýar we oňa gatnaşyjylara howpsuz we mynasyp zähmeti goramak gurşawynda hemişe kämilleşmeklige ygtyýar berýän gurallary dolandyrmak üçin zerur bolan endikleri almaklyga ýardam berýär.

Bu gezek HGZ-niň 100 ýyllygy mynasybetli dabaralar bilen utgaşdyrylyp geçirilmegi Hepdeligiň has hem täsirli bolmagyna getirdi.

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň wekili Hepdeligiň dowamynda geçirilen maslahatlara, duşuşyklara gatnaşyp, ýurdumyzda ilatyň durmuş goraglylygynyň, şol sanda adamlaryň ömrüniň we saglygynyň goraglylygynyň, zähmet howpsuzlygynyň ýokary derejede üpjün edilmegine gönükdirilen çäreler barada habar berdi we Hepdeligi guraýjylara çakylyk hem-de netijeli gatnaşmak üçin döredilen mümkinçilikler üçin hoşallygyny beýan etdi.


 • Image
 • Image
 • Image
 • Image