Täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

17.06.2019
1560796658
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşy...

Türkmenistanda Sloweniýa Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady

17.06.2019
1560792922
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygyna laýyklykda, Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa Slowen...

Daşoguzyň köpugurly welaýat hassahanasynda “Toşiba” kompaniýasynyň enjamlary oturdyldy

16.06.2019
1560618228
Milli özgertmeler maksatnamalaryny durmuşa geçirmegiň çäklerinde Türkmenistanyň demirgazyk sebitinde saglygy goraýyş ...

Türkmen diplomatlary IХ Pekin halkara welosiped ýörüşine gatnaşdylar

16.06.2019
1560622927
15-nji iýunda Hytaýyň paýtagtynyň Ýansin etrabynda Türkmenistanyň HHR-daky Ilçihanasynyň goldamagynda Halk hökümeti w...
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Prezidenti Harby akademiýanyň hem-de harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýokary okuw mekdepleriniň uçurymlaryna Gutlag hatyny iberdi

15.06.2019
1560543565
Mähriban uçurymlar! Sizi eziz Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygyny, özygtyýarlylygyny, çäk bitewüligini, konstit...

Türkmenistanyň Prezidenti Harby akademiýanyň hem-de harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýokary okuw mekdepleriniň uçurymlaryna Gutlag hatyny iberdi

15.06.2019
1560543973
Mähriban uçurymlar! Sizi eziz Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygyny, özygtyýarlylygyny, çäk bitewüligini, konstit...

Innowasion tehnologiýalar — halkara ylmy maslahatyň wekilleriniň üns merkezinde

12.06.2019
1560372029
Paýtagtymyzda «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ma...
  • Image
  • Image
  • Image

Türkmen Lideri ýurdumyzyň ylmy jemgyýetçiligine we halkara forumyna gatnaşyjylara Gutlag iberdi

12.06.2019
1560280683
Hormatly alymlar, ylmy jemgyýetçiligiň wekilleri! Halkara ylmy maslahata gatnaşýan gadyrly myhmanlar! Sizi «Tü...Halkara zähmet guramasynyň 100 ýyllygyna bagyşlanan halkara maslahat


Image

2019-njy ýylyň 16-17-nji maýy aralygynda Gazagystan Respublikasynyň Nur-Sultan şäherinde XII Astana ykdysady forumy gecirildi. Forumyň çäklerinde 2019-njy ýylyň 16-njy maýynda «Zähmetiň geljegi boýunça Ählumumy toparyň hasabatyny öwrenmek we ara alyp maslahatlaşmak üçin, Halkara zähmet guramasynyň 100 ýyllygy mynasybetli halkara maslahaty» guraldy. Halkara maslahatyň maksady wajyp durmuş-ykdysady meseleleri ara alyp maslahatlaşmakdan, Ählumumy toparyň hasabaty boýunça pikir alyşmakdan, şeýle hem durmuş-zähmet gatnaşyklarynyň geljegi boýunça çaklamalary paýlaşmakdan ybarat boldy. Bu halkara çäresine daşary ýurtlardan wekiliýetler, Gazagystanda ýerleşýän halkara guramalardan wekiller, halkara bilermenler, jemgyýetçilik birleşiklerinden we köpçülikleýin habar beriş serişdelerinden wekiller, şol sanda Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginden hem wekil gatnaşdy.

«Zähmetiň geljegi boýunça Ählumumy toparyň hasabatyny öwrenmek we ara alyp maslahatlaşmak üçin, Halkara zähmet guramasynyň 100 ýyllygy mynasybetli halkara maslahaty» “Zähmet gurşawynyň geljegi” hem-de “Senagat 4.0 çäklerinde täze şertlerde durmuş-zähmet gatnaşyklarynyň ösüşi” atly mejlislerden ybarat boldy.

Halkara maslahatyň “Zähmet gurşawynyň geljegi” atly mejlisinde Gazagystan Respublikasynyň Premýer-ministriniň orunbasary G.Abdykalikowa, Gazagystan Respublikasynyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministri B.Saparbaýew, Özbegistan Respublikasynyň Iş bilen üpjünçilik we zähmet gatnaşyklary ministri Ş.Kudbiýew, Durmuş üpjünçiligi boýunça halkara assosiasiýasynyň wekili, Gazagystan Respublikasynyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň başlygy we halkara bilermenler çykyş etdiler.

Halkara maslahatyň “Senagat 4.0 çäklerinde täze şertlerde durmuş-zähmet gatnaşyklarynyň ösüşi” atly mejlisinde Gazagystan Respublikasynyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministriniň orunbasary N.Mukuşew, Aziýa ösüş bankynyň Gazagystandaky wekilhanasynyň başlygy J.Kanapelli, SKOLKOWO işewürlik mekdebiniň rektory M.Atnaşew, Bütindünýä bankynyň Merkezi Aziýa üçin adam maýasy boýunça maksatnamasynyň ýolbaşçysy S.Aýrapetýan, halkara bilermenler we beýleki resmi adamlar çykyş etdiler. Mejlisiň ahyrynda halkara maslahata gatnaşyjylara minnetdarlyk bildirildi.

2019-njy ýylyň 16-njy maýynda «Zähmetiň geljegi boýunça Ählumumy toparyň hasabatyny öwrenmek we ara alyp maslahatlaşmak üçin, Halkara zähmet guramasynyň 100 ýyllygy mynasybetli geçirilen halkara maslahaty» zähmet çygrynda halkara tejribesini öwrenmekde netijeli we ähmiýetli halkara çäresi boldy. Şeýle ajaýyp mümkinçilikleri döredip berýän Hormatly Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak, tutumly işleri hemişe rowaç alsyn!