Täzelikler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

16.08.2019
1565979644
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdak...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Hazar strategiýasy – dünýä metbugatynyň sahypalarynda

14.08.2019
1565810659
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen, Hazaryň türkmen kenaryndaky "Awaza" milli syý...

Birinji Hazar ykdysady forumynyň taryhy ähmiýeti

13.08.2019
1565726993
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň işjeň täzeçil syýasaty durmuşa geçirmegi netijesinde Türkmenistan ...

Birinji Hazar ykdysady forumyna sebitiň ýurtlarynyň hökümet Baştutanlary gatnaşdylar

12.08.2019
1565648058
Şu gün bu ýerde, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň Kongresler merkezinde birinji Hazar ykdysady forumy geçirildi, ...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisi

09.08.2019
1565379674
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyna iş saparynyň çäklerinde M...

Türkmenistanyň Prezidenti «Çalyk Holding» kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

08.08.2019
1565277260
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow birinji Hazar ykdysady forumyna gatnaşmak üçin ýurdumyza gele...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow täze binalaryň hem-de Awaza şypahana zolagyny ösdürmegiň taslamalary bilen tanyşdy

08.08.2019
1565287941
Şu gün ir bilen Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Hazaryň kenaryndaky «Awaza» milli syýahatçylyk zo...

Häzirki döwrüň ählumumy howplaryna garşy durmakda hyzmatdaşlyk

07.08.2019
1565200433
Aşgabatda Migrasiýa boýunça halkara guramanyň ýurdumyzdaky wekilhanasy tarapyndan okuw maslahaty geçirildi. Ol gurama...Halkara zähmet guramasynyň 100 ýyllygyna bagyşlanan halkara maslahat


Image

2019-njy ýylyň 16-17-nji maýy aralygynda Gazagystan Respublikasynyň Nur-Sultan şäherinde XII Astana ykdysady forumy gecirildi. Forumyň çäklerinde 2019-njy ýylyň 16-njy maýynda «Zähmetiň geljegi boýunça Ählumumy toparyň hasabatyny öwrenmek we ara alyp maslahatlaşmak üçin, Halkara zähmet guramasynyň 100 ýyllygy mynasybetli halkara maslahaty» guraldy. Halkara maslahatyň maksady wajyp durmuş-ykdysady meseleleri ara alyp maslahatlaşmakdan, Ählumumy toparyň hasabaty boýunça pikir alyşmakdan, şeýle hem durmuş-zähmet gatnaşyklarynyň geljegi boýunça çaklamalary paýlaşmakdan ybarat boldy. Bu halkara çäresine daşary ýurtlardan wekiliýetler, Gazagystanda ýerleşýän halkara guramalardan wekiller, halkara bilermenler, jemgyýetçilik birleşiklerinden we köpçülikleýin habar beriş serişdelerinden wekiller, şol sanda Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginden hem wekil gatnaşdy.

«Zähmetiň geljegi boýunça Ählumumy toparyň hasabatyny öwrenmek we ara alyp maslahatlaşmak üçin, Halkara zähmet guramasynyň 100 ýyllygy mynasybetli halkara maslahaty» “Zähmet gurşawynyň geljegi” hem-de “Senagat 4.0 çäklerinde täze şertlerde durmuş-zähmet gatnaşyklarynyň ösüşi” atly mejlislerden ybarat boldy.

Halkara maslahatyň “Zähmet gurşawynyň geljegi” atly mejlisinde Gazagystan Respublikasynyň Premýer-ministriniň orunbasary G.Abdykalikowa, Gazagystan Respublikasynyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministri B.Saparbaýew, Özbegistan Respublikasynyň Iş bilen üpjünçilik we zähmet gatnaşyklary ministri Ş.Kudbiýew, Durmuş üpjünçiligi boýunça halkara assosiasiýasynyň wekili, Gazagystan Respublikasynyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň başlygy we halkara bilermenler çykyş etdiler.

Halkara maslahatyň “Senagat 4.0 çäklerinde täze şertlerde durmuş-zähmet gatnaşyklarynyň ösüşi” atly mejlisinde Gazagystan Respublikasynyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministriniň orunbasary N.Mukuşew, Aziýa ösüş bankynyň Gazagystandaky wekilhanasynyň başlygy J.Kanapelli, SKOLKOWO işewürlik mekdebiniň rektory M.Atnaşew, Bütindünýä bankynyň Merkezi Aziýa üçin adam maýasy boýunça maksatnamasynyň ýolbaşçysy S.Aýrapetýan, halkara bilermenler we beýleki resmi adamlar çykyş etdiler. Mejlisiň ahyrynda halkara maslahata gatnaşyjylara minnetdarlyk bildirildi.

2019-njy ýylyň 16-njy maýynda «Zähmetiň geljegi boýunça Ählumumy toparyň hasabatyny öwrenmek we ara alyp maslahatlaşmak üçin, Halkara zähmet guramasynyň 100 ýyllygy mynasybetli geçirilen halkara maslahaty» zähmet çygrynda halkara tejribesini öwrenmekde netijeli we ähmiýetli halkara çäresi boldy. Şeýle ajaýyp mümkinçilikleri döredip berýän Hormatly Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak, tutumly işleri hemişe rowaç alsyn!