Täzelikler

Aziýa – Ýuwaş ummany sebiti – Türkmenistanyň daşary syýasatynyň strategiki ugry

17.10.2019
1571336936
Aziýa — Ýuwaş umman sebitiniň döwletleri bilen köpugurly hyzmatdaşlygy ösdürmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Ber...

Aşgabat Jarnamasyny durmuşa geçirmek — GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň möhüm wezipesi

16.10.2019
1571251239
Ýakynda Aşgabatda geçirilen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň döwlet Baştutanlarynyň sammitiniň netijeleri hem-de ka...

Ykdysadyýetimiziň senagatlaşdyrylmagy - Türkmenistanyň ösüş strategiýasy

15.10.2019
1571170179
Şu gün paýtagtymyzda «Türkmenistanyň senagat pudaklarynyň ösüşiniň esasy ugurlary» atly halkara sergi we ylmy maslaha...
  • Image
  • Image

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyçlary - dünýä metbugatynyň sahypalarynda

14.10.2019
1571076420
GDA-a gatnaşyjy döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşiniň üstünlikli geçen mejlisiniň netijelerini Garaşsyz Döwletleriň A...

Milli Liderimiziň başlyklygynda GDA döwletleriniň Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisi geçirildi

11.10.2019
1570827315
Şu gün türkmen paýtagtynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklygynda Garaşsyz Döwletleriň Arka...
  • Image
  • Image

GDA-nyň daşary işler ministrleriniň geňeşiniň mejlisi

10.10.2019
1570739567
Şu gün türkmen paýtagtynda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň mejli...
  • Image
  • Image

Türkmenistanda dünýä syýahatçylyk pudagynyň öňdebaryjylarynyň her ýylky duşuşygy geçirilýär

09.10.2019
1570650702
Şu gün "Awaza" milli syýahatçylyk zolagynda“Syýahatçylyk we gezelenç” atly halkara sergisi we maslahaty açyldy. Hazar...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Prezidenti Owganystanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi

08.10.2019
1570567324
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Owganystan Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daş...
  • ImageHalkara zähmet guramasynyň 100 ýyllygyna bagyşlanan halkara maslahat


Image

2019-njy ýylyň 16-17-nji maýy aralygynda Gazagystan Respublikasynyň Nur-Sultan şäherinde XII Astana ykdysady forumy gecirildi. Forumyň çäklerinde 2019-njy ýylyň 16-njy maýynda «Zähmetiň geljegi boýunça Ählumumy toparyň hasabatyny öwrenmek we ara alyp maslahatlaşmak üçin, Halkara zähmet guramasynyň 100 ýyllygy mynasybetli halkara maslahaty» guraldy. Halkara maslahatyň maksady wajyp durmuş-ykdysady meseleleri ara alyp maslahatlaşmakdan, Ählumumy toparyň hasabaty boýunça pikir alyşmakdan, şeýle hem durmuş-zähmet gatnaşyklarynyň geljegi boýunça çaklamalary paýlaşmakdan ybarat boldy. Bu halkara çäresine daşary ýurtlardan wekiliýetler, Gazagystanda ýerleşýän halkara guramalardan wekiller, halkara bilermenler, jemgyýetçilik birleşiklerinden we köpçülikleýin habar beriş serişdelerinden wekiller, şol sanda Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginden hem wekil gatnaşdy.

«Zähmetiň geljegi boýunça Ählumumy toparyň hasabatyny öwrenmek we ara alyp maslahatlaşmak üçin, Halkara zähmet guramasynyň 100 ýyllygy mynasybetli halkara maslahaty» “Zähmet gurşawynyň geljegi” hem-de “Senagat 4.0 çäklerinde täze şertlerde durmuş-zähmet gatnaşyklarynyň ösüşi” atly mejlislerden ybarat boldy.

Halkara maslahatyň “Zähmet gurşawynyň geljegi” atly mejlisinde Gazagystan Respublikasynyň Premýer-ministriniň orunbasary G.Abdykalikowa, Gazagystan Respublikasynyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministri B.Saparbaýew, Özbegistan Respublikasynyň Iş bilen üpjünçilik we zähmet gatnaşyklary ministri Ş.Kudbiýew, Durmuş üpjünçiligi boýunça halkara assosiasiýasynyň wekili, Gazagystan Respublikasynyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň başlygy we halkara bilermenler çykyş etdiler.

Halkara maslahatyň “Senagat 4.0 çäklerinde täze şertlerde durmuş-zähmet gatnaşyklarynyň ösüşi” atly mejlisinde Gazagystan Respublikasynyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministriniň orunbasary N.Mukuşew, Aziýa ösüş bankynyň Gazagystandaky wekilhanasynyň başlygy J.Kanapelli, SKOLKOWO işewürlik mekdebiniň rektory M.Atnaşew, Bütindünýä bankynyň Merkezi Aziýa üçin adam maýasy boýunça maksatnamasynyň ýolbaşçysy S.Aýrapetýan, halkara bilermenler we beýleki resmi adamlar çykyş etdiler. Mejlisiň ahyrynda halkara maslahata gatnaşyjylara minnetdarlyk bildirildi.

2019-njy ýylyň 16-njy maýynda «Zähmetiň geljegi boýunça Ählumumy toparyň hasabatyny öwrenmek we ara alyp maslahatlaşmak üçin, Halkara zähmet guramasynyň 100 ýyllygy mynasybetli geçirilen halkara maslahaty» zähmet çygrynda halkara tejribesini öwrenmekde netijeli we ähmiýetli halkara çäresi boldy. Şeýle ajaýyp mümkinçilikleri döredip berýän Hormatly Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak, tutumly işleri hemişe rowaç alsyn!