Täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

17.06.2019
1560796658
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşy...

Türkmenistanda Sloweniýa Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady

17.06.2019
1560792922
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygyna laýyklykda, Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa Slowen...

Daşoguzyň köpugurly welaýat hassahanasynda “Toşiba” kompaniýasynyň enjamlary oturdyldy

16.06.2019
1560618228
Milli özgertmeler maksatnamalaryny durmuşa geçirmegiň çäklerinde Türkmenistanyň demirgazyk sebitinde saglygy goraýyş ...

Türkmen diplomatlary IХ Pekin halkara welosiped ýörüşine gatnaşdylar

16.06.2019
1560622927
15-nji iýunda Hytaýyň paýtagtynyň Ýansin etrabynda Türkmenistanyň HHR-daky Ilçihanasynyň goldamagynda Halk hökümeti w...
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Prezidenti Harby akademiýanyň hem-de harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýokary okuw mekdepleriniň uçurymlaryna Gutlag hatyny iberdi

15.06.2019
1560543565
Mähriban uçurymlar! Sizi eziz Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygyny, özygtyýarlylygyny, çäk bitewüligini, konstit...

Türkmenistanyň Prezidenti Harby akademiýanyň hem-de harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýokary okuw mekdepleriniň uçurymlaryna Gutlag hatyny iberdi

15.06.2019
1560543973
Mähriban uçurymlar! Sizi eziz Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygyny, özygtyýarlylygyny, çäk bitewüligini, konstit...

Innowasion tehnologiýalar — halkara ylmy maslahatyň wekilleriniň üns merkezinde

12.06.2019
1560372029
Paýtagtymyzda «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ma...
  • Image
  • Image
  • Image

Türkmen Lideri ýurdumyzyň ylmy jemgyýetçiligine we halkara forumyna gatnaşyjylara Gutlag iberdi

12.06.2019
1560280683
Hormatly alymlar, ylmy jemgyýetçiligiň wekilleri! Halkara ylmy maslahata gatnaşýan gadyrly myhmanlar! Sizi «Tü...Zähmetiň geljegi we Halkara Zähmet Guramasy


Image


Golaýda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň Halkara Zähmet Guramasy bilen bilelikde guramagynda, «Zähmetiň geljegi we Halkara Zähmet Guramasy» diýen at bilen maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Halkara Zähmet Guramasynyň 100 ýyllygy mynasybetli geçirilen maslahata Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň wekilleri, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň wekilleri, Halkara Zähmet Guramasynyň, şeýle hem habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Maslahatda Birleşen Milletler Guramasynyň ýöriteleşdirilen edaralarynyň biri bolan Halkara Zähmet Guramasy bilen hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine aýratyn ähmiýetiň berilýändigi bellenilip geçildi. Şeýle-de Zähmet we iş bilen üpjünçilik meseleleri barada giňişleýin pikir alşyldy we halkara bilermenleriniň Halkara Zähmet Guramasynyň «Halkara zähmet kadalary», «Iş bilen üpjünçilik çygryndaky syýasat hakynda» konwensiýalaryna degişli teklipleri uly gyzyklanma bilen diňlenildi. Maslahatyň dowamynda durmuş hyzmatdaşlygyň tarapdarlary bolan Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň we Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň wekilleriniň çykyşlaryna hem aýratyn orun berildi.

Birleşen Milletler Guramasy hem-de onuň ýöriteleşdirilen edaralary bilen köpugurly hyzmatdaşlygy döwletimiziň daşary syýasatynyň strategik ugry bolup, onuň esasyny oňyn bitaraplyk we giň halkara hyzmatdaşlyk ýörelgeleri düzýär. Bu hyzmatdaşlyk özara gatnaşyklaryň baý tejribesine daýanyp, häzirki döwürde täze anyk many-mazmun bilen has-da baýlaşýar.

Halkara Zähmet Guramasynyň wekiliýetiniň agzalary durmuş-zähmet we iş bilen üpjünçilik çygrynda mundan beýläk-de hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmäge, durnukly ösüşi gazanmakda ýardam bermäge taýýardyklaryny aýtdylar. Maslahata gatnaşanlar halkara bilermenler bilen duşuşyklary we maslahatlary geçirmäge döredilýän ajaýyp mümkinçilikler üçin hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyna hoşallyk sözlerini aýtdylar.«Watan» gazeti, № 67 (13045), 2019-nji ýylyň 1-nji iýuny