Täzelikler

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow: dokma senagaty Türkmenistanyň ykdysadyýetini senagatlaşdyrmagyň öň hatarynda

22.08.2019
1566500389
Häzirki döwürde ýurdumyzyň dokma pudagy diňe bir içerki bazarda däl, eýsem, halkara bazarlarda bäsdeşlige ukyplylygyn...
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: ekologiýa hakynda alada - ýurduň we halkyň geljegi hakynda alada

21.08.2019
1566410545
2015-nji ýylyň 25-nji sentýabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň ştab-kwartirasynda geçirilen BMG-niň Baş Assambleýa...
 • Image

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň obasenagat toplumyndaky özgertmeleri - azyk bolçulygynyň binýady

20.08.2019
1566330917
Obasenagat toplumynyň ýokary depginler bilen ösdürilmegi hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barý...
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

19.08.2019
1566242988
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ob...

Milli ýygyndy toparlarymyzyň hasabynda iki altyn medal

17.08.2019
1566152499
17-nji awgustda Daşkentde ýeňil atletika boýunça Özbegistanyň kubogyny almak ugrunda açyk halkara ýaryşy badalga aldy...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

16.08.2019
1565979644
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdak...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Hazar strategiýasy – dünýä metbugatynyň sahypalarynda

14.08.2019
1565810659
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen, Hazaryň türkmen kenaryndaky "Awaza" milli syý...

Birinji Hazar ykdysady forumynyň taryhy ähmiýeti

13.08.2019
1565726993
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň işjeň täzeçil syýasaty durmuşa geçirmegi netijesinde Türkmenistan ...Zähmetiň geljegi we Halkara Zähmet Guramasy


Image


Golaýda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň Halkara Zähmet Guramasy bilen bilelikde guramagynda, «Zähmetiň geljegi we Halkara Zähmet Guramasy» diýen at bilen maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Halkara Zähmet Guramasynyň 100 ýyllygy mynasybetli geçirilen maslahata Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň wekilleri, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň wekilleri, Halkara Zähmet Guramasynyň, şeýle hem habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Maslahatda Birleşen Milletler Guramasynyň ýöriteleşdirilen edaralarynyň biri bolan Halkara Zähmet Guramasy bilen hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine aýratyn ähmiýetiň berilýändigi bellenilip geçildi. Şeýle-de Zähmet we iş bilen üpjünçilik meseleleri barada giňişleýin pikir alşyldy we halkara bilermenleriniň Halkara Zähmet Guramasynyň «Halkara zähmet kadalary», «Iş bilen üpjünçilik çygryndaky syýasat hakynda» konwensiýalaryna degişli teklipleri uly gyzyklanma bilen diňlenildi. Maslahatyň dowamynda durmuş hyzmatdaşlygyň tarapdarlary bolan Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň we Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň wekilleriniň çykyşlaryna hem aýratyn orun berildi.

Birleşen Milletler Guramasy hem-de onuň ýöriteleşdirilen edaralary bilen köpugurly hyzmatdaşlygy döwletimiziň daşary syýasatynyň strategik ugry bolup, onuň esasyny oňyn bitaraplyk we giň halkara hyzmatdaşlyk ýörelgeleri düzýär. Bu hyzmatdaşlyk özara gatnaşyklaryň baý tejribesine daýanyp, häzirki döwürde täze anyk many-mazmun bilen has-da baýlaşýar.

Halkara Zähmet Guramasynyň wekiliýetiniň agzalary durmuş-zähmet we iş bilen üpjünçilik çygrynda mundan beýläk-de hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmäge, durnukly ösüşi gazanmakda ýardam bermäge taýýardyklaryny aýtdylar. Maslahata gatnaşanlar halkara bilermenler bilen duşuşyklary we maslahatlary geçirmäge döredilýän ajaýyp mümkinçilikler üçin hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyna hoşallyk sözlerini aýtdylar.«Watan» gazeti, № 67 (13045), 2019-nji ýylyň 1-nji iýuny