Täzelikler

Hytaý - Merkezi Aziýa: özara hereketiň täze ugurlary

20.10.2019
1571583988
18-19-njy oktýabrda Hytaý Halk Respublikasynyň Guwansi-Çžuan awtonom etrabynyň ykdysady-dolandyryş we medeni merkezi ...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisi

18.10.2019
1571432038
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdak...

Magali Leže: özi we Gektor Berliozyň hatyrasyna bagyşlanýan geljekki konsert hakda

18.10.2019
1571413222
19-njy oktýabrda Magtymguly adyndaky sazly-drama teatrynda «Berliozyň 150 ýyllygynyň hatyrasyna» atly konsert bolar. ...

Aziýa – Ýuwaş ummany sebiti – Türkmenistanyň daşary syýasatynyň strategiki ugry

17.10.2019
1571336936
Aziýa — Ýuwaş umman sebitiniň döwletleri bilen köpugurly hyzmatdaşlygy ösdürmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Ber...

Aşgabat Jarnamasyny durmuşa geçirmek — GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň möhüm wezipesi

16.10.2019
1571251239
Ýakynda Aşgabatda geçirilen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň döwlet Baştutanlarynyň sammitiniň netijeleri hem-de ka...

Ykdysadyýetimiziň senagatlaşdyrylmagy - Türkmenistanyň ösüş strategiýasy

15.10.2019
1571170179
Şu gün paýtagtymyzda «Türkmenistanyň senagat pudaklarynyň ösüşiniň esasy ugurlary» atly halkara sergi we ylmy maslaha...
  • Image
  • Image

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyçlary - dünýä metbugatynyň sahypalarynda

14.10.2019
1571076420
GDA-a gatnaşyjy döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşiniň üstünlikli geçen mejlisiniň netijelerini Garaşsyz Döwletleriň A...

Milli Liderimiziň başlyklygynda GDA döwletleriniň Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisi geçirildi

11.10.2019
1570827315
Şu gün türkmen paýtagtynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklygynda Garaşsyz Döwletleriň Arka...
  • Image
  • ImageZÄHMETIŇ GELJEGI WE HALKARA ZÄHMET GURAMASY


Image


Golaýda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň Halkara Zähmet Guramasy bilen bilelikde guramagynda, «Zähmetiň geljegi we Halkara Zähmet Guramasy» diýen at bilen maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Halkara Zähmet Guramasynyň 100 ýyllygy mynasybetli geçirilen maslahata Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň wekilleri, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň wekilleri, Halkara Zähmet Guramasynyň, şeýle hem habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Maslahatda Birleşen Milletler Guramasynyň ýöriteleşdirilen edaralarynyň biri bolan Halkara Zähmet Guramasy bilen hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine aýratyn ähmiýetiň berilýändigi bellenilip geçildi. Şeýle-de Zähmet we iş bilen üpjünçilik meseleleri barada giňişleýin pikir alşyldy we halkara bilermenleriniň Halkara Zähmet Guramasynyň «Halkara zähmet kadalary», «Iş bilen üpjünçilik çygryndaky syýasat hakynda» konwensiýalaryna degişli teklipleri uly gyzyklanma bilen diňlenildi. Maslahatyň dowamynda durmuş hyzmatdaşlygyň tarapdarlary bolan Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň we Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň wekilleriniň çykyşlaryna hem aýratyn orun berildi.

Birleşen Milletler Guramasy hem-de onuň ýöriteleşdirilen edaralary bilen köpugurly hyzmatdaşlygy döwletimiziň daşary syýasatynyň strategik ugry bolup, onuň esasyny oňyn bitaraplyk we giň halkara hyzmatdaşlyk ýörelgeleri düzýär. Bu hyzmatdaşlyk özara gatnaşyklaryň baý tejribesine daýanyp, häzirki döwürde täze anyk many-mazmun bilen has-da baýlaşýar.

Halkara Zähmet Guramasynyň wekiliýetiniň agzalary durmuş-zähmet we iş bilen üpjünçilik çygrynda mundan beýläk-de hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmäge, durnukly ösüşi gazanmakda ýardam bermäge taýýardyklaryny aýtdylar. Maslahata gatnaşanlar halkara bilermenler bilen duşuşyklary we maslahatlary geçirmäge döredilýän ajaýyp mümkinçilikler üçin hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyna hoşallyk sözlerini aýtdylar.«Watan» gazeti, № 67 (13045), 2019-nji ýylyň 1-nji iýuny