Täzelikler

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow: dokma senagaty Türkmenistanyň ykdysadyýetini senagatlaşdyrmagyň öň hatarynda

22.08.2019
1566500389
Häzirki döwürde ýurdumyzyň dokma pudagy diňe bir içerki bazarda däl, eýsem, halkara bazarlarda bäsdeşlige ukyplylygyn...
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: ekologiýa hakynda alada - ýurduň we halkyň geljegi hakynda alada

21.08.2019
1566410545
2015-nji ýylyň 25-nji sentýabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň ştab-kwartirasynda geçirilen BMG-niň Baş Assambleýa...
 • Image

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň obasenagat toplumyndaky özgertmeleri - azyk bolçulygynyň binýady

20.08.2019
1566330917
Obasenagat toplumynyň ýokary depginler bilen ösdürilmegi hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barý...
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

19.08.2019
1566242988
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ob...

Milli ýygyndy toparlarymyzyň hasabynda iki altyn medal

17.08.2019
1566152499
17-nji awgustda Daşkentde ýeňil atletika boýunça Özbegistanyň kubogyny almak ugrunda açyk halkara ýaryşy badalga aldy...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

16.08.2019
1565979644
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdak...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Hazar strategiýasy – dünýä metbugatynyň sahypalarynda

14.08.2019
1565810659
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen, Hazaryň türkmen kenaryndaky "Awaza" milli syý...

Birinji Hazar ykdysady forumynyň taryhy ähmiýeti

13.08.2019
1565726993
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň işjeň täzeçil syýasaty durmuşa geçirmegi netijesinde Türkmenistan ...TÜRKMENISTANYŇ WEKILIÝETI HALKARA ZÄHMET MASLAHATYNYŇ 108-NJI MEJLISINIŇ IŞINE GATNAŞÝAR


Image

2019-njy ýylyň 10-njy iýunynda Ženewadaky Milletler Köşgünde Halkara Zähmet konferensiýasynyň 108-nji mejlisi öz işine başlady. Plenar mejlisinde HZG-niň agza ýurtlarynyň 40-dan gowrak döwlet hem-de hökümet baştutanlarynyň çykyş etmeklerine garaşylýar.

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministriniň ýolbaşçylygyndaky ýurdumyzyň wekiliýeti plenar mejlisiniň dowamynda çykyş eder, Türkmenistanyň HZG-daky agzalygynyň geçen 25 ýylynyň dowamynda ýurdumyzyň milli kanunçylygy ösdürmek we ony iş ýüzünde ulanmak arkaly HZG-niň ratifisirlenen we ratifisirlenmedik konwensiýalarynyň çäklerinde halkara borçnamalaryny durmuşa geçirmegi boýunça, şeýle hem Durnukly ösüş maksatlarynyň amala aşyrylmagy ugrunda ýurdumyzyň esasy gazananlaryny giňden açyp görkezer.

Şeýle hem Türkmenistanyň wekiliýeti HZG-niň 100 ýyllygynyň bellenilmegine bagyşlanyp ýurdumyzda geçirilen çäreler hakynda habar berer. Has takygy, çykyşda degişlilikde guramanyň agza-ýurtlaryny onuň ýüz ýyllygyny bellemäge hem-de guramanyň binýatlyk ýa-da gollanylýan resminamalaryna goşulyşmaga çagyran zähmet ulgamynyň geljegi hakyndaky HZG-niň Baş direktorynyň ählumumy başlangyjyna goşant goşmak bilen Türkmenistanyň Mejlisiniň «Halkara Zähmet Guramasynyň 1976-njy ýylyň «Halkara zähmet kadalaryny ulanmaga ýardam bermek boýunça üçtaraplaýyn geňeşmeler hakyndaky» 144-nji Konwensiýasyna goşulmak hakynda» karary bellenilip geçiler.

Mundan başga-da, Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň, Daşary işler ministrliginiň, Mary welaýatynyň Kärdeşler Arkalaşyklarynyň komitetiniň, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň wekillerinden düzülen Türkmenistanyň wekiliýeti Zähmet kadalarynyň ulanylmagy boýunça Komitetiň, Standartlaryň işlenilip düzülmegi boýunça Komitetiň we Doly düzüm komitetiniň işlerine gatnaşarlar.

108-nji mejlisiň çäklerinde HZG-niň giňişliginde hyzmatdaşlygyň ösdürilmegi we zähmet ulgamyndaky global başlangyçlarynyň utgaşdyrylyp durmuşa geçirilmeginiň ösdürilmegi boýunça meseleleriň ara alnyp maslahatlaşylmagy maksady bilen Türkmenistanyň wekiliýetiniň HZG-niň ýokary derejeli wekilleri we beýleki ýurtlaryň wekiliýetleri bilen duşuşyklary meýilleşdirilendir.

Maslahatyň jemleri boýunça «HZG-niň 100 ýyllygynyň jemleýji resminamasynyň» kabul edilmegine garaşylýar.Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi internet web-saýty
http://mfa.gov.tm


 • Image