Täzelikler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

15.11.2019
1573847704
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda şu ý...

Türkmenistanda bilim we sport boýunça Halkara sergi we ylmy maslahat geçirilýär

14.11.2019
1573755877
Şu gün paýtagtymyzda “Bilim we sport Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe” atly Halkara sergi we ylmy maslahat ...
  • Image
  • Image

Halk hojalyk toplumyny döwrebaplaşdyrmak — ykdysady ösüşiň ugry

13.11.2019
1573673491
Türkmenistanyň durnukly ösüşini we rowaçlygyny üpjün etmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň döwlet ...

«Media-Türkmen» Habarlar agentligi RF DIM-niň žurnaly bilen hyzmatdaşlygy ýola goýar

12.11.2019
1573666197
«Media-Türkmen» Habarlar agentligi bilen Russiýa Federasiýasynyň Daşary işler ministrliginiň «Международная жизнь» («...

Maliýe ulgamyny kämilleşdirmek we sanlaşdyrmak — Türkmenistanyň ykdysady ösüşiniň alamatlary

11.11.2019
1573492097
Ýurdumyzyň ykdysady durmuşyndaky esasy wakalary şöhlelendirýän hem-de hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedo...

Türkmenistanda Hasyl toýy dabaraly bellenildi

10.11.2019
1573409927
Şu gün ýurdumyzda türkmen topragynyň rysgal-berekedini, oba hojalyk işgärleriniň zähmetsöýerligini, ekerançylarymyzyň...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

08.11.2019
1573246361
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalarynyň, Aşgabat şäheriniň he...

Türkmenistan we Italiýa netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmäge gyzyklanma bildirýär

06.11.2019
1573071149
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow resmi sapar bilen Italiýa Respublikasyna ugrady. Aşgabadyň Ha...TÜRKMENISTANYŇ WEKILIÝETI HALKARA ZÄHMET MASLAHATYNYŇ 108-NJI MEJLISINIŇ IŞINE GATNAŞÝAR


Image

2019-njy ýylyň 10-njy iýunynda Ženewadaky Milletler Köşgünde Halkara Zähmet konferensiýasynyň 108-nji mejlisi öz işine başlady. Plenar mejlisinde HZG-niň agza ýurtlarynyň 40-dan gowrak döwlet hem-de hökümet baştutanlarynyň çykyş etmeklerine garaşylýar.

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministriniň ýolbaşçylygyndaky ýurdumyzyň wekiliýeti plenar mejlisiniň dowamynda çykyş eder, Türkmenistanyň HZG-daky agzalygynyň geçen 25 ýylynyň dowamynda ýurdumyzyň milli kanunçylygy ösdürmek we ony iş ýüzünde ulanmak arkaly HZG-niň ratifisirlenen we ratifisirlenmedik konwensiýalarynyň çäklerinde halkara borçnamalaryny durmuşa geçirmegi boýunça, şeýle hem Durnukly ösüş maksatlarynyň amala aşyrylmagy ugrunda ýurdumyzyň esasy gazananlaryny giňden açyp görkezer.

Şeýle hem Türkmenistanyň wekiliýeti HZG-niň 100 ýyllygynyň bellenilmegine bagyşlanyp ýurdumyzda geçirilen çäreler hakynda habar berer. Has takygy, çykyşda degişlilikde guramanyň agza-ýurtlaryny onuň ýüz ýyllygyny bellemäge hem-de guramanyň binýatlyk ýa-da gollanylýan resminamalaryna goşulyşmaga çagyran zähmet ulgamynyň geljegi hakyndaky HZG-niň Baş direktorynyň ählumumy başlangyjyna goşant goşmak bilen Türkmenistanyň Mejlisiniň «Halkara Zähmet Guramasynyň 1976-njy ýylyň «Halkara zähmet kadalaryny ulanmaga ýardam bermek boýunça üçtaraplaýyn geňeşmeler hakyndaky» 144-nji Konwensiýasyna goşulmak hakynda» karary bellenilip geçiler.

Mundan başga-da, Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň, Daşary işler ministrliginiň, Mary welaýatynyň Kärdeşler Arkalaşyklarynyň komitetiniň, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň wekillerinden düzülen Türkmenistanyň wekiliýeti Zähmet kadalarynyň ulanylmagy boýunça Komitetiň, Standartlaryň işlenilip düzülmegi boýunça Komitetiň we Doly düzüm komitetiniň işlerine gatnaşarlar.

108-nji mejlisiň çäklerinde HZG-niň giňişliginde hyzmatdaşlygyň ösdürilmegi we zähmet ulgamyndaky global başlangyçlarynyň utgaşdyrylyp durmuşa geçirilmeginiň ösdürilmegi boýunça meseleleriň ara alnyp maslahatlaşylmagy maksady bilen Türkmenistanyň wekiliýetiniň HZG-niň ýokary derejeli wekilleri we beýleki ýurtlaryň wekiliýetleri bilen duşuşyklary meýilleşdirilendir.

Maslahatyň jemleri boýunça «HZG-niň 100 ýyllygynyň jemleýji resminamasynyň» kabul edilmegine garaşylýar.Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi internet web-saýty
http://mfa.gov.tm


  • Image