Täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

17.06.2019
1560796658
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşy...

Türkmenistanda Sloweniýa Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady

17.06.2019
1560792922
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygyna laýyklykda, Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa Slowen...

Daşoguzyň köpugurly welaýat hassahanasynda “Toşiba” kompaniýasynyň enjamlary oturdyldy

16.06.2019
1560618228
Milli özgertmeler maksatnamalaryny durmuşa geçirmegiň çäklerinde Türkmenistanyň demirgazyk sebitinde saglygy goraýyş ...

Türkmen diplomatlary IХ Pekin halkara welosiped ýörüşine gatnaşdylar

16.06.2019
1560622927
15-nji iýunda Hytaýyň paýtagtynyň Ýansin etrabynda Türkmenistanyň HHR-daky Ilçihanasynyň goldamagynda Halk hökümeti w...
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Prezidenti Harby akademiýanyň hem-de harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýokary okuw mekdepleriniň uçurymlaryna Gutlag hatyny iberdi

15.06.2019
1560543565
Mähriban uçurymlar! Sizi eziz Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygyny, özygtyýarlylygyny, çäk bitewüligini, konstit...

Türkmenistanyň Prezidenti Harby akademiýanyň hem-de harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýokary okuw mekdepleriniň uçurymlaryna Gutlag hatyny iberdi

15.06.2019
1560543973
Mähriban uçurymlar! Sizi eziz Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygyny, özygtyýarlylygyny, çäk bitewüligini, konstit...

Innowasion tehnologiýalar — halkara ylmy maslahatyň wekilleriniň üns merkezinde

12.06.2019
1560372029
Paýtagtymyzda «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ma...
  • Image
  • Image
  • Image

Türkmen Lideri ýurdumyzyň ylmy jemgyýetçiligine we halkara forumyna gatnaşyjylara Gutlag iberdi

12.06.2019
1560280683
Hormatly alymlar, ylmy jemgyýetçiligiň wekilleri! Halkara ylmy maslahata gatnaşýan gadyrly myhmanlar! Sizi «Tü...TÜRKMENISTANYŇ WEKILIÝETI HALKARA ZÄHMET MASLAHATYNYŇ 108-NJI MEJLISINIŇ IŞINE GATNAŞÝAR


Image

2019-njy ýylyň 10-njy iýunynda Ženewadaky Milletler Köşgünde Halkara Zähmet konferensiýasynyň 108-nji mejlisi öz işine başlady. Plenar mejlisinde HZG-niň agza ýurtlarynyň 40-dan gowrak döwlet hem-de hökümet baştutanlarynyň çykyş etmeklerine garaşylýar.

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministriniň ýolbaşçylygyndaky ýurdumyzyň wekiliýeti plenar mejlisiniň dowamynda çykyş eder, Türkmenistanyň HZG-daky agzalygynyň geçen 25 ýylynyň dowamynda ýurdumyzyň milli kanunçylygy ösdürmek we ony iş ýüzünde ulanmak arkaly HZG-niň ratifisirlenen we ratifisirlenmedik konwensiýalarynyň çäklerinde halkara borçnamalaryny durmuşa geçirmegi boýunça, şeýle hem Durnukly ösüş maksatlarynyň amala aşyrylmagy ugrunda ýurdumyzyň esasy gazananlaryny giňden açyp görkezer.

Şeýle hem Türkmenistanyň wekiliýeti HZG-niň 100 ýyllygynyň bellenilmegine bagyşlanyp ýurdumyzda geçirilen çäreler hakynda habar berer. Has takygy, çykyşda degişlilikde guramanyň agza-ýurtlaryny onuň ýüz ýyllygyny bellemäge hem-de guramanyň binýatlyk ýa-da gollanylýan resminamalaryna goşulyşmaga çagyran zähmet ulgamynyň geljegi hakyndaky HZG-niň Baş direktorynyň ählumumy başlangyjyna goşant goşmak bilen Türkmenistanyň Mejlisiniň «Halkara Zähmet Guramasynyň 1976-njy ýylyň «Halkara zähmet kadalaryny ulanmaga ýardam bermek boýunça üçtaraplaýyn geňeşmeler hakyndaky» 144-nji Konwensiýasyna goşulmak hakynda» karary bellenilip geçiler.

Mundan başga-da, Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň, Daşary işler ministrliginiň, Mary welaýatynyň Kärdeşler Arkalaşyklarynyň komitetiniň, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň wekillerinden düzülen Türkmenistanyň wekiliýeti Zähmet kadalarynyň ulanylmagy boýunça Komitetiň, Standartlaryň işlenilip düzülmegi boýunça Komitetiň we Doly düzüm komitetiniň işlerine gatnaşarlar.

108-nji mejlisiň çäklerinde HZG-niň giňişliginde hyzmatdaşlygyň ösdürilmegi we zähmet ulgamyndaky global başlangyçlarynyň utgaşdyrylyp durmuşa geçirilmeginiň ösdürilmegi boýunça meseleleriň ara alnyp maslahatlaşylmagy maksady bilen Türkmenistanyň wekiliýetiniň HZG-niň ýokary derejeli wekilleri we beýleki ýurtlaryň wekiliýetleri bilen duşuşyklary meýilleşdirilendir.

Maslahatyň jemleri boýunça «HZG-niň 100 ýyllygynyň jemleýji resminamasynyň» kabul edilmegine garaşylýar.Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi internet web-saýty
http://mfa.gov.tm


  • Image