Täzelikler

«SagLyk — 2019» atly halkara sergisine we ylmy maslahatyna gatnaşyjylara

20.07.2019
1563566174
Hormatly halkara sergisine we ylmy maslahatyna gatnaşyjylar! Eziz watandaşlar! Gadyrly myhmanlar! Sizi «Saglyk...

Türkmenistanda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň pudaklaýyn geňeşiniň mejlisi geçirildi

19.07.2019
1563564153
Şu gün paýtagtymyzda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Saglygy goraýyş babatda hyzmatdaşlyk boýunça geňeşiniň XXIX m...
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

GDA gatnaşyjy döwletleriň Saglygy goraýyş babatda hyzmatdaşlyk boýunça geňeşiniň mejlisine gatnaşyjylara

19.07.2019
1563481421
Hormatly mejlise gatnaşyjylar! Gadyrly dostlar, eziz myhmanlar! Hanymlar we jenaplar! Sizi Berkarar döwletim...

Türkmenistanyň şypahana hyzmaty ulgamy dünýä derejesinde: “Mollagara” şypahanasy

17.07.2019
1563385561
Şu günler Türkmenistanyň iň gadymy şypahanalarynyň biri — «Mollagara» şypahanasy öz täze taryhynyň nobatdaky senesini...

Türkmenistanyň şypahana hyzmaty ulgamy dünýä derejesinde «Berzeňňi» şypahanasy

15.07.2019
1563222881
Ýurdumyzyň saglygy goraýyş pudagyny ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolan şypahana-dynç alyş ulgamyna horm...
  • Image
  • Image
  • Image

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dynç alyş wagtyny kitap ýazmaga bagyşlady

15.07.2019
1563223124
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow zähmet rugsadynyň ilkinji gününde döredijilik bilen meşgullan...

Howanyň üýtgemegi şertlerinde hojalygy ýöretmegiň ugurlary: integrirlenen çemeleşme

14.07.2019
1563123612
Aşgabatda ýerden we suwdan peýdalanmak boýunça uýgunlaşma çäreleriniň milli ösüş strategiýasyna hem-de olary maliýele...

Türkmenistanyň daşary syýasaty — Durnukly ösüş maksatlary ýolunda parahatçylyk söýüjilik strategiýasy

12.07.2019
1562959185
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň oňyn döwlet syýasaty netijesinde, Türkmenistan hemişelik Bitaraply...SEBITLEÝIN TASLAMA BOÝUNÇA MASLAHAT


Image

2019-njy ýylyň 18-19-njy iýunynda Aşgabat şäheriniň «Arçabil» myhmanhanasynda Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasynyň (BMGÖM) we Ýaponiýanyň Hökümetiniň ýardam bermeginde Merkezi Aziýa döwletleri üçin amala aşyrylýan sebitleýin Taslamanyň 2019-2020-nji ýyllar üçin gol çekilen Iş meýilnamasynyň çäklerinde üçünji sebitleýin maslahat geçirildi.

Bu maslahata Merkezi Aziýa döwletlerinden bu ugurda iş alyp barýan hünärmenler we BMG-niň Merkezi Aziýa sebitinde ýerleşýän edaralarynyň wekilleri, halkara bilermenler, jemgyýetçilik birleşikleriniň wekilleri, Türkmenistanyň degişli ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň jogapkär işgärleri, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň hem-de Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň wekilleri, Aşgabat şäher häkimliginiň işgärleri gatnaşdylar.

2018-nji ýylda şeýle sebitleýin maslahatlaryň ikisi – 12-13 sentýabrda Gyrgyz Respublikasynyň Bişkek şäherinde, 3-4-nji dekabrda Gazagystanyň Almata şäherinde geçirildi: BMGÖM bilen Ýaponiýanyň Hökümetiniň ýardam bermeginde amala aşyrylýan sebitleýin taslamanyň çäklerinde Aşgabat şäherinde bu sebitleýin maslahatyň geçirilmeginiň maksady döwletleriň tejribesini paýlaşmaga hem-de öňdebaryjy tejribäni öwrenmäge ýardam bermekden ybarat boldy.

Sebitleýin maslahatyň açylyşynda Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministriniň orunbasary H.Taçjanowa, BMG-niň Baş Sekretarynyň Merkezi Aziýa boýunça ýörite wekili, BMG-niň Merkezi Aziýa üçin Öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň ýolbaşçysy hanym N.German, BMG-niň Türkmenistandaky hemişelik utgaşdyryjysy hanym Ý.Panowa, Ýaponiýanyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň ýolbaşçysynyň orunbasary jenap Ş.Kondo, BMG-niň Ösüş maksatnamasynyň Türkmenistandaky hemişelik wekilhanasynyň ýolbaşçysy hanym N.Naswlişwili gatnaşyjylara gutlag sözleri bilen çykyş etdiler.

Soňra sebitleýin maslahat dürli mowzuklar boýunça «panel çykyşlar» görnüşinde geçirilen bölümlerde öz işini dowam etdirdi. Bu bölümlerde Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň wekili çykyş edip, häzirki wagtda Türkmenistanyň ykdysady strategiýasynyň aýratynlyklary, gazanylýan üstünlikler, ileri tutulýan ugurlar, durmuşa geçirilýän maksatnamalar barada aýdyp, ýurdumyzda ynsanperwer durmuş syýasatynyň alnyp barylýandygyny, durmuş-zähmet gatnaşyklarynyň ösdürilýandigini belledi. Çykyşda Türkmenistanda taslamanyň çäklerinde amala aşyrylýan işler dogrusynda, hususan hem ýaşlaryň işewürlik pikirleriniň we endikleriniň ösdürilmegine ýardam bermek maksady bilen guralan okuwlar aýratyn bellenildi. Sebitleýin maslahatyň dowamynda toparlaýyn işlemek boýunça mejlisler guraldy. Ýaşlaryň ösüşi, zenanlaryň mümkinçiliklerini giňeltmek, zähmet migrasiýasy, ýaşlar bilen işleýän hünärmenleriň hünär derejesini ýokarlandyrmak ýaly meseleleri öz içine alýan toparlaýyn işlemek boýunça mejlisleriň netijeleri boýunça peýdaly pikir alyşmalar boldy.

Iki günläp dowam eden sebitleýin maslahata gatnaşyjylar myhmansöýerlik üçin türkmen tarapyna hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Gatnaşyjylar sebitleýin hyzmatdaşlygyň ösdürilmeginde möhüm ädime öwrülen şeýle çäreleri dowam etmegiň möhümdigini nygtap, maslahatyň netijeli geçmegi üçin hemmetaraplaýyn ajaýyp şertleri döredip berýän Türkmenistanyň hormatly Prezidentine sagbolsun aýtdylar.


  • Image