Täzelikler

Hormatly Prezidentimiziň Hazar strategiýasynyň ähmiýeti BMG-niň resminamalarynda beýanyny tapýar

16.09.2019
1568660216
2019-njy ýylyň 11 - 12-nji awgustynda Türkmenbaşy şäherinde, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen Birinji H...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen BMG «2021-nji ýyl - Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» diýen Kararnamany kabul etdi

16.09.2019
1568655744
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Mejlisiň Başlygynyň we Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orun...

Paýtagtymyzda «Türkmen alabaýy» atly kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi

14.09.2019
1568487827
Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde hormatly Prezidentimiziň nobatdaky eseriniň tanyşdyrylyş dabarasy geçir...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

13.09.2019
1568410149
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda mil...
  • Image

Aşgabatda GDA-nyň Ykdysady geňeşiniň mejlisi geçirildi

13.09.2019
1568398057
Şu gün paýtagtymyzda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Ykdysady geňeşiniň 83-nji mejlisi boldy. Türkmenistanyň 20...

Türkmenistanyň Prezidenti GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygyny kabul etdi

12.09.2019
1568306711
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen paýtagtyna gelen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Ý...
  • Image

Aşgabatda pudaklaýyn halkara sergisi we maslahaty geçirilýär

12.09.2019
1568312667
Şu gün Söwda-senagat edarasynda «Türkmenistanyň energetika senagatynyň ösüşiniň esasy ugurlary» atly halkara serginiň...
  • Image
  • Image

«Ak kerweniň» ak ýoly!

11.09.2019
1568221877
11-nji sentýabrda ýurdumyzda pagta ýygymyna girişildi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ak pata ber...
  • Image
  • ImageSEBITLEÝIN TASLAMA BOÝUNÇA MASLAHAT


Image

2019-njy ýylyň 18-19-njy iýunynda Aşgabat şäheriniň «Arçabil» myhmanhanasynda Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasynyň (BMGÖM) we Ýaponiýanyň Hökümetiniň ýardam bermeginde Merkezi Aziýa döwletleri üçin amala aşyrylýan sebitleýin Taslamanyň 2019-2020-nji ýyllar üçin gol çekilen Iş meýilnamasynyň çäklerinde üçünji sebitleýin maslahat geçirildi.

Bu maslahata Merkezi Aziýa döwletlerinden bu ugurda iş alyp barýan hünärmenler we BMG-niň Merkezi Aziýa sebitinde ýerleşýän edaralarynyň wekilleri, halkara bilermenler, jemgyýetçilik birleşikleriniň wekilleri, Türkmenistanyň degişli ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň jogapkär işgärleri, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň hem-de Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň wekilleri, Aşgabat şäher häkimliginiň işgärleri gatnaşdylar.

2018-nji ýylda şeýle sebitleýin maslahatlaryň ikisi – 12-13 sentýabrda Gyrgyz Respublikasynyň Bişkek şäherinde, 3-4-nji dekabrda Gazagystanyň Almata şäherinde geçirildi: BMGÖM bilen Ýaponiýanyň Hökümetiniň ýardam bermeginde amala aşyrylýan sebitleýin taslamanyň çäklerinde Aşgabat şäherinde bu sebitleýin maslahatyň geçirilmeginiň maksady döwletleriň tejribesini paýlaşmaga hem-de öňdebaryjy tejribäni öwrenmäge ýardam bermekden ybarat boldy.

Sebitleýin maslahatyň açylyşynda Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministriniň orunbasary H.Taçjanowa, BMG-niň Baş Sekretarynyň Merkezi Aziýa boýunça ýörite wekili, BMG-niň Merkezi Aziýa üçin Öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň ýolbaşçysy hanym N.German, BMG-niň Türkmenistandaky hemişelik utgaşdyryjysy hanym Ý.Panowa, Ýaponiýanyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň ýolbaşçysynyň orunbasary jenap Ş.Kondo, BMG-niň Ösüş maksatnamasynyň Türkmenistandaky hemişelik wekilhanasynyň ýolbaşçysy hanym N.Naswlişwili gatnaşyjylara gutlag sözleri bilen çykyş etdiler.

Soňra sebitleýin maslahat dürli mowzuklar boýunça «panel çykyşlar» görnüşinde geçirilen bölümlerde öz işini dowam etdirdi. Bu bölümlerde Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň wekili çykyş edip, häzirki wagtda Türkmenistanyň ykdysady strategiýasynyň aýratynlyklary, gazanylýan üstünlikler, ileri tutulýan ugurlar, durmuşa geçirilýän maksatnamalar barada aýdyp, ýurdumyzda ynsanperwer durmuş syýasatynyň alnyp barylýandygyny, durmuş-zähmet gatnaşyklarynyň ösdürilýandigini belledi. Çykyşda Türkmenistanda taslamanyň çäklerinde amala aşyrylýan işler dogrusynda, hususan hem ýaşlaryň işewürlik pikirleriniň we endikleriniň ösdürilmegine ýardam bermek maksady bilen guralan okuwlar aýratyn bellenildi. Sebitleýin maslahatyň dowamynda toparlaýyn işlemek boýunça mejlisler guraldy. Ýaşlaryň ösüşi, zenanlaryň mümkinçiliklerini giňeltmek, zähmet migrasiýasy, ýaşlar bilen işleýän hünärmenleriň hünär derejesini ýokarlandyrmak ýaly meseleleri öz içine alýan toparlaýyn işlemek boýunça mejlisleriň netijeleri boýunça peýdaly pikir alyşmalar boldy.

Iki günläp dowam eden sebitleýin maslahata gatnaşyjylar myhmansöýerlik üçin türkmen tarapyna hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Gatnaşyjylar sebitleýin hyzmatdaşlygyň ösdürilmeginde möhüm ädime öwrülen şeýle çäreleri dowam etmegiň möhümdigini nygtap, maslahatyň netijeli geçmegi üçin hemmetaraplaýyn ajaýyp şertleri döredip berýän Türkmenistanyň hormatly Prezidentine sagbolsun aýtdylar.


  • Image