Täzelikler

Aziýa – Ýuwaş ummany sebiti – Türkmenistanyň daşary syýasatynyň strategiki ugry

17.10.2019
1571336936
Aziýa — Ýuwaş umman sebitiniň döwletleri bilen köpugurly hyzmatdaşlygy ösdürmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Ber...

Aşgabat Jarnamasyny durmuşa geçirmek — GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň möhüm wezipesi

16.10.2019
1571251239
Ýakynda Aşgabatda geçirilen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň döwlet Baştutanlarynyň sammitiniň netijeleri hem-de ka...

Ykdysadyýetimiziň senagatlaşdyrylmagy - Türkmenistanyň ösüş strategiýasy

15.10.2019
1571170179
Şu gün paýtagtymyzda «Türkmenistanyň senagat pudaklarynyň ösüşiniň esasy ugurlary» atly halkara sergi we ylmy maslaha...
  • Image
  • Image

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyçlary - dünýä metbugatynyň sahypalarynda

14.10.2019
1571076420
GDA-a gatnaşyjy döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşiniň üstünlikli geçen mejlisiniň netijelerini Garaşsyz Döwletleriň A...

Milli Liderimiziň başlyklygynda GDA döwletleriniň Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisi geçirildi

11.10.2019
1570827315
Şu gün türkmen paýtagtynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklygynda Garaşsyz Döwletleriň Arka...
  • Image
  • Image

GDA-nyň daşary işler ministrleriniň geňeşiniň mejlisi

10.10.2019
1570739567
Şu gün türkmen paýtagtynda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň mejli...
  • Image
  • Image

Türkmenistanda dünýä syýahatçylyk pudagynyň öňdebaryjylarynyň her ýylky duşuşygy geçirilýär

09.10.2019
1570650702
Şu gün "Awaza" milli syýahatçylyk zolagynda“Syýahatçylyk we gezelenç” atly halkara sergisi we maslahaty açyldy. Hazar...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Prezidenti Owganystanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi

08.10.2019
1570567324
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Owganystan Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daş...
  • ImageHÜNÄRI BARYŇ – HORMATY BAR


Pederlerimiz öz perzentleriniň ylymly-bilimli, hakyky hünär eýeleri bolmaklary barada hemişe alada edipdirler. Bu olaryň nesilden-nesle geçip şu günlere ýetip gelen pendi-nesihatlarynda, gyzyla gaplaýmaly dürdäne sözlerinde öz beýanyny tapypdyr. Olar çagalaryny «Ýigide müň hünär hem azdyr», «Bilegi zor birini ýykar, bilimi zor müňüni», «Ylymsyza ynanç ýok, hünärsize guwanç ýok», «Hünärli adam hor bolmaz» diýen paýhasly sözler arkaly terbiýeläpdirler, dürli durmuşy tymsallary döredipdirler. Şol tymsallaryň birinde aýdylyşyna görä, gadym zamanlarda bir barjamly kişi oglunyň aşa bezenip, üstesine-de men-menlik etmek ýaly adama gelişmeýän häsiýete eýe bolýandygyny aňyp, ogluny ýanyna çagyrýar.

- Oglum, şu günki eden işleriňden habar ber-diýýär. Ogly atasyna, atyna alan şaý-sepleri, özüne alan täze lybaslaryny görkezip, bazara gidendigini aýdyp, lybaslary hem geýip, kakasyna görkezip, hondan bärsi bolup durýar. Kakasy:

- Atyňa alan şaýlaryň oňat zat. Özüňe alan lybasyň hem gelişýär. Ýöne sen erkek adam üçin esasy lybasyň nämedigini bilmeýän ekeniň. Pespällik, hoşgylyk, hünär. Ine, şu zatlar ýok sende. Özüňi şu zatlar bilen bezemek üçin ertir ýa demirçi ussanyň ýanyna gidip demirden her hili zatlary ýasap öwren ýa-da çöle gidip, guýy ussasyndan guýy gazmagy öwren» diýýär.

Hormatly Prezidentimiziň has zehinli ýaşlary ýüze çykarmak we olary ähli babatda goldamak baradaky bimöçber aladalary türkmen ýaşlarynyň geljegi nazarlamagy başarýan derejedäki kämil hünärmenler bolup ýetişmeklerine çäksiz mümkinçilikler döredýär. Okuwlary guramagyň usulyýetleri, sanly ulgamy ornaşdyrmakdaky işler bolsa milli ykdysadyýetimiziň ähli düzümleriniň dünýä bazarlarynda bäsdeşlige ukyply bolmagyny üpjün edýär.
Milli Liderimiziň şu ýylyň 12-nji iýunynda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynda geçirilen maslahatda eden taryhy çykyşy ylym we bilim ulgamyny kämilleşdirmek üçin uzak geljegi nazarlaýan çözgütleriň kabul edilen güni hökmünde bagtyýarlyk döwrümiziň senenamasynda mynasyp orun aldy. Ol milli ylym we bilim ulgamynyň dünýä derejesine deň bolmagyny üpjün etmek baradaky, şonuň bilen birlikde-de tutuş ýurdumyzy ösdürmek hakyndaky, Watanymyzyň we mähriban halkymyzyň geljegi bolan ýaşlar hakyndaky aladanyň aýdyň beýanyna öwrüldi. Gahryman Arkadagymyzyň orta bilim bilen bir hatarda, okuwçylara işçi hünärleriniň hem öwredilmegi barada aýdanlary öz wagtynda berlen tabşyryk boldy. 16-18 ýaş aralygyndaky ýetginjekleriň mekdepleri tamamlanlarynda, jemgyýetde öz mynasyp orunlaryny tapmagyny, durmuşa ukyply bolmagyny nazar laýan bu çagyryş Watanymyza gerekli hünärmenleriň taýýarlanmagynyň başlangyjynyň orta mekdeplerde goýulmagynyň badalgasyna öwrüldi. Hormatly Prezidentimiz ugurlar boýunça dersleri çuňlaşdyryp okatmagy, okuwçylary hünärlere ugrukdyrmak boýunça mekdep-gimnaziýalary açmagy tabşyrdy. Şeýlelikde, orta bilimiň mazmunyny kämilledirmek, çagalara çuňňur bilim we terbiýe bermek, olarda ylmy dünýägaraýşy, zerur başarnyklary kemala getirmek boýunça has-da uly işleriň başy başlandy. Häzirki günlerde ýurdumyzyň ýokary, ýörite orta we başlangyç hünär mekdeplerinde giriş synaglaryna taýýarlyk görülýär. Olaryň netijeleri boýunça ýaşlaryň müňlerçesi öz söýgüli kärleridir hünärleriniň eýeleri bolmak bilen, ýene-de sanlyja ýyllardan mynasyp iş orunlaryny taparlar.Sähetmyrat MÄMEDOW,
Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň
zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi
bölüminiň hünärmeni.«Daşoguz habarlar» gazeti, № 89 (17391), 23.07.2019ý.