Täzelikler

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow: dokma senagaty Türkmenistanyň ykdysadyýetini senagatlaşdyrmagyň öň hatarynda

22.08.2019
1566500389
Häzirki döwürde ýurdumyzyň dokma pudagy diňe bir içerki bazarda däl, eýsem, halkara bazarlarda bäsdeşlige ukyplylygyn...
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: ekologiýa hakynda alada - ýurduň we halkyň geljegi hakynda alada

21.08.2019
1566410545
2015-nji ýylyň 25-nji sentýabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň ştab-kwartirasynda geçirilen BMG-niň Baş Assambleýa...
 • Image

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň obasenagat toplumyndaky özgertmeleri - azyk bolçulygynyň binýady

20.08.2019
1566330917
Obasenagat toplumynyň ýokary depginler bilen ösdürilmegi hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barý...
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

19.08.2019
1566242988
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ob...

Milli ýygyndy toparlarymyzyň hasabynda iki altyn medal

17.08.2019
1566152499
17-nji awgustda Daşkentde ýeňil atletika boýunça Özbegistanyň kubogyny almak ugrunda açyk halkara ýaryşy badalga aldy...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

16.08.2019
1565979644
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdak...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Hazar strategiýasy – dünýä metbugatynyň sahypalarynda

14.08.2019
1565810659
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen, Hazaryň türkmen kenaryndaky "Awaza" milli syý...

Birinji Hazar ykdysady forumynyň taryhy ähmiýeti

13.08.2019
1565726993
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň işjeň täzeçil syýasaty durmuşa geçirmegi netijesinde Türkmenistan ...HÜNÄRI BARYŇ – HORMATY BAR


Pederlerimiz öz perzentleriniň ylymly-bilimli, hakyky hünär eýeleri bolmaklary barada hemişe alada edipdirler. Bu olaryň nesilden-nesle geçip şu günlere ýetip gelen pendi-nesihatlarynda, gyzyla gaplaýmaly dürdäne sözlerinde öz beýanyny tapypdyr. Olar çagalaryny «Ýigide müň hünär hem azdyr», «Bilegi zor birini ýykar, bilimi zor müňüni», «Ylymsyza ynanç ýok, hünärsize guwanç ýok», «Hünärli adam hor bolmaz» diýen paýhasly sözler arkaly terbiýeläpdirler, dürli durmuşy tymsallary döredipdirler. Şol tymsallaryň birinde aýdylyşyna görä, gadym zamanlarda bir barjamly kişi oglunyň aşa bezenip, üstesine-de men-menlik etmek ýaly adama gelişmeýän häsiýete eýe bolýandygyny aňyp, ogluny ýanyna çagyrýar.

- Oglum, şu günki eden işleriňden habar ber-diýýär. Ogly atasyna, atyna alan şaý-sepleri, özüne alan täze lybaslaryny görkezip, bazara gidendigini aýdyp, lybaslary hem geýip, kakasyna görkezip, hondan bärsi bolup durýar. Kakasy:

- Atyňa alan şaýlaryň oňat zat. Özüňe alan lybasyň hem gelişýär. Ýöne sen erkek adam üçin esasy lybasyň nämedigini bilmeýän ekeniň. Pespällik, hoşgylyk, hünär. Ine, şu zatlar ýok sende. Özüňi şu zatlar bilen bezemek üçin ertir ýa demirçi ussanyň ýanyna gidip demirden her hili zatlary ýasap öwren ýa-da çöle gidip, guýy ussasyndan guýy gazmagy öwren» diýýär.

Hormatly Prezidentimiziň has zehinli ýaşlary ýüze çykarmak we olary ähli babatda goldamak baradaky bimöçber aladalary türkmen ýaşlarynyň geljegi nazarlamagy başarýan derejedäki kämil hünärmenler bolup ýetişmeklerine çäksiz mümkinçilikler döredýär. Okuwlary guramagyň usulyýetleri, sanly ulgamy ornaşdyrmakdaky işler bolsa milli ykdysadyýetimiziň ähli düzümleriniň dünýä bazarlarynda bäsdeşlige ukyply bolmagyny üpjün edýär.
Milli Liderimiziň şu ýylyň 12-nji iýunynda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynda geçirilen maslahatda eden taryhy çykyşy ylym we bilim ulgamyny kämilleşdirmek üçin uzak geljegi nazarlaýan çözgütleriň kabul edilen güni hökmünde bagtyýarlyk döwrümiziň senenamasynda mynasyp orun aldy. Ol milli ylym we bilim ulgamynyň dünýä derejesine deň bolmagyny üpjün etmek baradaky, şonuň bilen birlikde-de tutuş ýurdumyzy ösdürmek hakyndaky, Watanymyzyň we mähriban halkymyzyň geljegi bolan ýaşlar hakyndaky aladanyň aýdyň beýanyna öwrüldi. Gahryman Arkadagymyzyň orta bilim bilen bir hatarda, okuwçylara işçi hünärleriniň hem öwredilmegi barada aýdanlary öz wagtynda berlen tabşyryk boldy. 16-18 ýaş aralygyndaky ýetginjekleriň mekdepleri tamamlanlarynda, jemgyýetde öz mynasyp orunlaryny tapmagyny, durmuşa ukyply bolmagyny nazar laýan bu çagyryş Watanymyza gerekli hünärmenleriň taýýarlanmagynyň başlangyjynyň orta mekdeplerde goýulmagynyň badalgasyna öwrüldi. Hormatly Prezidentimiz ugurlar boýunça dersleri çuňlaşdyryp okatmagy, okuwçylary hünärlere ugrukdyrmak boýunça mekdep-gimnaziýalary açmagy tabşyrdy. Şeýlelikde, orta bilimiň mazmunyny kämilledirmek, çagalara çuňňur bilim we terbiýe bermek, olarda ylmy dünýägaraýşy, zerur başarnyklary kemala getirmek boýunça has-da uly işleriň başy başlandy. Häzirki günlerde ýurdumyzyň ýokary, ýörite orta we başlangyç hünär mekdeplerinde giriş synaglaryna taýýarlyk görülýär. Olaryň netijeleri boýunça ýaşlaryň müňlerçesi öz söýgüli kärleridir hünärleriniň eýeleri bolmak bilen, ýene-de sanlyja ýyllardan mynasyp iş orunlaryny taparlar.Sähetmyrat MÄMEDOW,
Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň
zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi
bölüminiň hünärmeni.«Daşoguz habarlar» gazeti, № 89 (17391), 23.07.2019ý.