Täzelikler

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow: dokma senagaty Türkmenistanyň ykdysadyýetini senagatlaşdyrmagyň öň hatarynda

22.08.2019
1566500389
Häzirki döwürde ýurdumyzyň dokma pudagy diňe bir içerki bazarda däl, eýsem, halkara bazarlarda bäsdeşlige ukyplylygyn...
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: ekologiýa hakynda alada - ýurduň we halkyň geljegi hakynda alada

21.08.2019
1566410545
2015-nji ýylyň 25-nji sentýabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň ştab-kwartirasynda geçirilen BMG-niň Baş Assambleýa...
 • Image

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň obasenagat toplumyndaky özgertmeleri - azyk bolçulygynyň binýady

20.08.2019
1566330917
Obasenagat toplumynyň ýokary depginler bilen ösdürilmegi hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barý...
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

19.08.2019
1566242988
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ob...

Milli ýygyndy toparlarymyzyň hasabynda iki altyn medal

17.08.2019
1566152499
17-nji awgustda Daşkentde ýeňil atletika boýunça Özbegistanyň kubogyny almak ugrunda açyk halkara ýaryşy badalga aldy...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

16.08.2019
1565979644
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdak...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Hazar strategiýasy – dünýä metbugatynyň sahypalarynda

14.08.2019
1565810659
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen, Hazaryň türkmen kenaryndaky "Awaza" milli syý...

Birinji Hazar ykdysady forumynyň taryhy ähmiýeti

13.08.2019
1565726993
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň işjeň täzeçil syýasaty durmuşa geçirmegi netijesinde Türkmenistan ...RAÝAT GORANYŞY BOÝUNÇA WAGYZ-NESIHAT DUŞUŞYGY


Image

2019-njy ýylyň 29-njy iýulynda Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň merkezi edarasynda “Tebigy we tehnogen häsiýetli adatdan daşary ýagdaýlar ýüze çykanda halas ediş işlerini gurnamak” meseleleri barada wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Çäräni Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Baş raýat goranyşy we halas ediş işleri müdirligi bilelikde guradylar. Wagyz-nesihat duşuşygyna Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligiň merkezi edarasynyň we onuň garamagyndaky edaralaryň işgärleri, şeýle hem Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Baş raýat goranyşy we halas ediş işleri müdirliginiň raýat goranyş müdirliginiň hem-de Aşgabat şäheriniň raýat goranyşy we halas ediş işleri müdirliginiň wekilleri gatnaşdylar.

Duşuşykda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Baş raýat goranyşy we halas ediş işleri müdirliginiň raýat goranyş müdirliginiň döwlet gözegçilik bölüminiň uly ofiser-gözegçisi polkownik N.Nurlyýew häzirki wagtda adatdan daşary ýagdaýlaryň görnüşleri, hususan hem tebigy we tehnogen häsiýetli howplar ýüze çykanda raýat goranyşy guramak, onuň aýratynlyklary we halas ediş işleri barada belläp geçdi. Aşgabat şäheriniň raýat goranyşy we halas ediş işleri müdirliginiň raýat goranyşy bölüminiň, raýat goranyşyna taýýarlamak we gaýtadan taýýarlamak bölümçesiniň başlygy podpolkownik K.Jepbarow dünýäniň dürli sebitlerinde tebigy we tehnogen häsiýetli howplaryň ýüze çykmagy bilen emele gelen adatdan daşary ýagdaýlar barada, bu howplaryň netijesinde ýetirilen zyýan barada çykyşynda belläp geçdi. Çykyşlaryň dowamynda ýörite taýýarlanan slaýdlar hem gatnaşyjylara görkezildi. Munuň özi Ministrligiň ulgamynyň işgärleriniň raýat goranyşyň esaslaryny has-da gowy öwrenmäge mümkinçilik berdi.

Umuman, “Tebigy we tehnogen häsiýetli adatdan daşary ýagdaýlar ýüze çykanda halas ediş işlerini gurnamak” meseleleri boýunça Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi bilen Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Baş raýat goranyşy we halas ediş işleri müdirliginiň bilelikde guran wagyz-nesihat duşuşygy netijeli we ähmiýetli çäre boldy. Duşuşyga gatnaşyjylar asuda, parahat ýurtda ýaşaýandyklary üçin buýsançlaryny beýan edip, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe eşretli durmuşyň hözirini görüp ýaşamak bagtyny peşgeş beren hormatly Prezidentimize çäksiz alkyşlar aýtdylar.