Täzelikler

Aziýa – Ýuwaş ummany sebiti – Türkmenistanyň daşary syýasatynyň strategiki ugry

17.10.2019
1571336936
Aziýa — Ýuwaş umman sebitiniň döwletleri bilen köpugurly hyzmatdaşlygy ösdürmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Ber...

Aşgabat Jarnamasyny durmuşa geçirmek — GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň möhüm wezipesi

16.10.2019
1571251239
Ýakynda Aşgabatda geçirilen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň döwlet Baştutanlarynyň sammitiniň netijeleri hem-de ka...

Ykdysadyýetimiziň senagatlaşdyrylmagy - Türkmenistanyň ösüş strategiýasy

15.10.2019
1571170179
Şu gün paýtagtymyzda «Türkmenistanyň senagat pudaklarynyň ösüşiniň esasy ugurlary» atly halkara sergi we ylmy maslaha...
  • Image
  • Image

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyçlary - dünýä metbugatynyň sahypalarynda

14.10.2019
1571076420
GDA-a gatnaşyjy döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşiniň üstünlikli geçen mejlisiniň netijelerini Garaşsyz Döwletleriň A...

Milli Liderimiziň başlyklygynda GDA döwletleriniň Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisi geçirildi

11.10.2019
1570827315
Şu gün türkmen paýtagtynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklygynda Garaşsyz Döwletleriň Arka...
  • Image
  • Image

GDA-nyň daşary işler ministrleriniň geňeşiniň mejlisi

10.10.2019
1570739567
Şu gün türkmen paýtagtynda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň mejli...
  • Image
  • Image

Türkmenistanda dünýä syýahatçylyk pudagynyň öňdebaryjylarynyň her ýylky duşuşygy geçirilýär

09.10.2019
1570650702
Şu gün "Awaza" milli syýahatçylyk zolagynda“Syýahatçylyk we gezelenç” atly halkara sergisi we maslahaty açyldy. Hazar...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Prezidenti Owganystanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi

08.10.2019
1570567324
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Owganystan Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daş...
  • ImageRAÝAT GORANYŞY BOÝUNÇA WAGYZ-NESIHAT DUŞUŞYGY


Image

2019-njy ýylyň 29-njy iýulynda Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň merkezi edarasynda “Tebigy we tehnogen häsiýetli adatdan daşary ýagdaýlar ýüze çykanda halas ediş işlerini gurnamak” meseleleri barada wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Çäräni Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Baş raýat goranyşy we halas ediş işleri müdirligi bilelikde guradylar. Wagyz-nesihat duşuşygyna Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligiň merkezi edarasynyň we onuň garamagyndaky edaralaryň işgärleri, şeýle hem Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Baş raýat goranyşy we halas ediş işleri müdirliginiň raýat goranyş müdirliginiň hem-de Aşgabat şäheriniň raýat goranyşy we halas ediş işleri müdirliginiň wekilleri gatnaşdylar.

Duşuşykda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Baş raýat goranyşy we halas ediş işleri müdirliginiň raýat goranyş müdirliginiň döwlet gözegçilik bölüminiň uly ofiser-gözegçisi polkownik N.Nurlyýew häzirki wagtda adatdan daşary ýagdaýlaryň görnüşleri, hususan hem tebigy we tehnogen häsiýetli howplar ýüze çykanda raýat goranyşy guramak, onuň aýratynlyklary we halas ediş işleri barada belläp geçdi. Aşgabat şäheriniň raýat goranyşy we halas ediş işleri müdirliginiň raýat goranyşy bölüminiň, raýat goranyşyna taýýarlamak we gaýtadan taýýarlamak bölümçesiniň başlygy podpolkownik K.Jepbarow dünýäniň dürli sebitlerinde tebigy we tehnogen häsiýetli howplaryň ýüze çykmagy bilen emele gelen adatdan daşary ýagdaýlar barada, bu howplaryň netijesinde ýetirilen zyýan barada çykyşynda belläp geçdi. Çykyşlaryň dowamynda ýörite taýýarlanan slaýdlar hem gatnaşyjylara görkezildi. Munuň özi Ministrligiň ulgamynyň işgärleriniň raýat goranyşyň esaslaryny has-da gowy öwrenmäge mümkinçilik berdi.

Umuman, “Tebigy we tehnogen häsiýetli adatdan daşary ýagdaýlar ýüze çykanda halas ediş işlerini gurnamak” meseleleri boýunça Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi bilen Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Baş raýat goranyşy we halas ediş işleri müdirliginiň bilelikde guran wagyz-nesihat duşuşygy netijeli we ähmiýetli çäre boldy. Duşuşyga gatnaşyjylar asuda, parahat ýurtda ýaşaýandyklary üçin buýsançlaryny beýan edip, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe eşretli durmuşyň hözirini görüp ýaşamak bagtyny peşgeş beren hormatly Prezidentimize çäksiz alkyşlar aýtdylar.