Täzelikler

Türkmenistanyň ýöriteleşdirilen barlaghanasy BSGG-niň ählumumy ulgamyna girizildi

22.09.2019
1569175939
Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy tarapyndan Türkmenistanyň Jemgyýetçilik saglygy we iýmit merkeziniň milli barlagh...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

20.09.2019
1569011380
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdak...

Türkmen alabaýy — halkymyzyň buýsanjy

18.09.2019
1568835070
Şu gün Ak bugdaý etrabynda «Türkmen alabaý itleri» hojalyk jemgyýetiniň binalar toplumynyň açylyş dabarasy boldy. Ýur...
  • Image
  • Image

Milli Liderimiziň täze kitaby halkymyzyň ruhubelentliginiň nyşanydyr

17.09.2019
1568748553
Şu gün paýtagtymyzdaky Oba hojalyk toplumynyň maslahatlar zalynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen BMG «2021-nji ýyl - Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» diýen Kararnamany kabul etdi

16.09.2019
1568655744
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Mejlisiň Başlygynyň we Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orun...

Hormatly Prezidentimiziň Hazar strategiýasynyň ähmiýeti BMG-niň resminamalarynda beýanyny tapýar

16.09.2019
1568660216
2019-njy ýylyň 11 - 12-nji awgustynda Türkmenbaşy şäherinde, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen Birinji H...

Paýtagtymyzda «Türkmen alabaýy» atly kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi

14.09.2019
1568487827
Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde hormatly Prezidentimiziň nobatdaky eseriniň tanyşdyrylyş dabarasy geçir...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

13.09.2019
1568410149
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda mil...
  • ImageRÖWŞEN GELJEGE BADALGA


Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli Liderimiziň «Döwlet adam üçindir!» diýen taglymaty üstünlikli amala aşyrylýar. Gahryman Arkadagymyzyň bu taglymaty ýurdumyzyň her bir raýatyna hyzmat etmek, halkymyzyň ýokary ýaşaýyş-durmuş derejesini üpjün etmek boýunça durmuş ugurly syýasatyndan gözbaş alýar. Häzirki wagtda ýurdumyzyň hemmetaraplaýyn ösdürilmegine, halkymyzyň abadançylygynyň yzygiderli ýokarlanmagyna, täze iş orunlarynyň döredilmegine gönükdirilen giň möçberli işleriň durmuşa geçirilmegi hem bu ugurdaky tagallalar bilen gönüden-göni baglanyşyklydyr.

Adam hakdaky alada döwlet syýasatynda ileri tutulýan ugurdyr. Durnukly ykdysady ösüşiň binýady hökmünde innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmak, sanly ykdysadyýeti döretmek bilen baglanyşykly edilýän tagallalaryň örän möhüm ähmiýeti bardyr. Hormatly Prezidentimiziň ýörite resminamasy esasynda «Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllar aralygynda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasy» kabul edildi. Bu Konsepsiýada Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti döretmegiň möhüm meseleleri öz beýanyny tapýar. Ýurdumyzda sanly ykdysadyýeti ösdürmek bilen bagly işler maksatnamalaýyn esasda alnyp barylýar. Konsepsiýany üç tapgyrda amala aşyrmak maksat edinilýär. Konsepsiýany amala aşyrmagyň birinji tapgyry, 2019-njy ýyly öz içine alyp, onda sanly ykdysadyýeti ösdürmek boýunça ygtyýarly edaranyň bellenilmegi, sanly ykdysadyýeti ösdürmek bilen bagly wezipeleri amala aşyrmak boýunça Pudagara toparyň döredilmegi, ýurdumyzda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Döwlet maksatnamasynyň we ony amala aşyrmagyň çäreleriniň meýilnamasynyň işlenilip taýýarlanmagy göz öňüne tutuldy. Mundan başg-da, birinji tapgyr ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ähli pudaklarynyň maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalar binýadyny seljermek, edara-kärhanalaryň, guramalaryň sanly ykdysadyýeti ösdürmekde taýýarlyk derejelerini kesgitlemek, olaryň maddytehniki binýadyny döwrebaplaşdyrmak, sanly ykdysadyýetiň ösýän şertlerinde tejribesi bolan milli we halkara bilermenleri işe çekmek, ýokary hünär derejeli hünärmenleri taýýarlamak ulgamyny kämilleşdirmek ýaly çäreleri öz içine alýar. 2020 — 2023-nji ýyllary öz içine alýan ikinji, 2024 — 2025-nji ýyllary öz içine alýan üçünji tapgyrlarda hem sanly ykdysadyýeti ösdürmek boýunça ýurdumyzyň geljekki ösüş strategiýasy anyk beýanyny tapýar.

«Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna» laýyklykda, alnyp barylýan giň gerimli işlerde raýatlaryň eşretli we bagtyýar durmuşyny üpjün etmek bilen baglanyşykly tagallalar özüniň anyk beýanyny tapýar. Bu Maksatnamanyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi bilen, ýurdumyzyň dürli künjeklerinde gurlan täze, döwrebap obalaryň, şäherçeleriň, şeýle-de etraplardaky şäherleriň üsti ýetiriler, iri önümçilik kärhanalary peýda bolar.

Ýeri gelende, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe welaýatlarda täze zawodlaryň we fabrikleriň, oba hojalyk önümlerini gaýtadan işleýän önümçilikleriň gurulmagyna köp mukdardaky serişdeleriň gönükdirilýändigi, sebitleri ösdürmek boýunça taslamalary amala aşyrmaga döwlet hem-de dürli ugurly hususy kärhanalaryň işjeň gatnaşýandygyny bellemek gerek. Munuň özi ilat üçin täze iş orunlarynyň döredilmegini, ilaty iş bilen üpjün etmegiň derejesiniň artdyrylmagyny şertlendirýär.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda » öňde goýlan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek hem-de ýaşlaryň hünär taýýarlygyny we iş bilen üpjünçiligini gowulandyrmak maksady bilen, hormatly Prezidentimiz tarapyndan Türkmenistanda ýaşlary zähmet bazaryna uýgunlaşdyrmagyň we olaryň iş bilen üpjünçiligini kämilleşdirmegiň maksatnamasynyň we şu maksatnamany durmuşa geçirmegiň meýilnamasynyň hem tassyklanylandygyny buýsanç bilen bellemelidiris. Bu zatlar halkymyzyň, her bir maşgalanyň, ýurdumyzyň her bir raýatynyň abadançylygy barada edilýän hemmetaraplaýyn aladanyň dabaralanmasydyr. Adam hakdaky alada döwlet syýasatynda ileri derejede ähmiýet berýändigi üçin hormatly Prezidentimize çäksiz alkyş aýdýarys.Amanýaz ORAZMYRADOW,
Ahal welaýatynyň Zähmet we ilatyň iş
bilen üpjünçiligi müdirliginiň başlygynyň
orunbasary, başlygyň wezipe borçlaryny
wagtlaýyn alyp baryjy.«Ahal durmuşy» gazetiniň 2019-njy ýylyň 16-njy awgustyndaky № 98 (4092)