Täzelikler

Türkmenistanyň ýöriteleşdirilen barlaghanasy BSGG-niň ählumumy ulgamyna girizildi

22.09.2019
1569175939
Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy tarapyndan Türkmenistanyň Jemgyýetçilik saglygy we iýmit merkeziniň milli barlagh...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

20.09.2019
1569011380
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdak...

Türkmen alabaýy — halkymyzyň buýsanjy

18.09.2019
1568835070
Şu gün Ak bugdaý etrabynda «Türkmen alabaý itleri» hojalyk jemgyýetiniň binalar toplumynyň açylyş dabarasy boldy. Ýur...
  • Image
  • Image

Milli Liderimiziň täze kitaby halkymyzyň ruhubelentliginiň nyşanydyr

17.09.2019
1568748553
Şu gün paýtagtymyzdaky Oba hojalyk toplumynyň maslahatlar zalynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen BMG «2021-nji ýyl - Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» diýen Kararnamany kabul etdi

16.09.2019
1568655744
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Mejlisiň Başlygynyň we Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orun...

Hormatly Prezidentimiziň Hazar strategiýasynyň ähmiýeti BMG-niň resminamalarynda beýanyny tapýar

16.09.2019
1568660216
2019-njy ýylyň 11 - 12-nji awgustynda Türkmenbaşy şäherinde, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen Birinji H...

Paýtagtymyzda «Türkmen alabaýy» atly kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi

14.09.2019
1568487827
Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde hormatly Prezidentimiziň nobatdaky eseriniň tanyşdyrylyş dabarasy geçir...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

13.09.2019
1568410149
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda mil...
  • ImageÝol hereketiniň howpsuzlygy-ömrümiziň rahatlygy


Image

2019-njy ýylyň 3-nji sentýabrynda Türkmenistanyň ykdysady toplumynyň edara binasynda Türkmenistanyň Maliýe, ykdysadyýet we bank ulgamynyň işgärleriniň gatnaşmagynda Hormatly Prezidentimiziň asylly başlangyjy bilen her ýylyň sentýabr aýynda geçirilýän “Ýol hereketiniň howpsuzlygy-ömrümiziň rahatlygy” atly biraýlygyň çäklerinde geçirilýän çärelere bagyşlanan maslahat geçirildi.

Hormatly Prezidentimiziň asylly başlangyjy bilen her ýylyň sentýabr aýynda geçirilýän “Ýol hereketiniň howpsuzlygy-ömrümiziň rahatlygy” atly biraýlygyň halkymyz tarapyndan uly goldaw tapandygy we bu çäräniň biziň ýurdumyzda indi birnäçe ýyl dowam edýändigini we özüniň oňyn netijelerini berýändigini belläp, Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministriniň orunbasary maslahaty açdy we maslahata gatnaşýan myhmanlara çykyş etmek üçin söz berdi.

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Polisiýanyň ýol gözegçiligi müdirliginiň, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Saglygy goraýyşyň habarlar merkeziniň, Türkmen döwlet medeniýet institutynyň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň, Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň wekilleri öz çykyşlarynda Türkmenistanda “Ýol hereketiniň howpsuzlygy – ömrümiziň rahatlygy” atly biraýlygyň çäklerinde Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy esasynda ýurdumyzda netijeli işler amala aşyrylýandygy we olaryň ähmiýeti barada durup geçdiler hem-de geçirilýän çäreler, ýol hereketiniň düzgünleri barada gürrüňler, düşündiriş maslahatlary berdiler. Şeýle-de ýol hereketi bilen bagly wideorolikler görkezildi. Mundan başga-da ýurdumyzyň ähli künjeklerinde ýollarda özüňi alyp barmagyň medeniýeti, ýollarda howpsuzlyk düzgünlerini doly we dogry berjaý etmeklik barada hem çykyş edenler bellediler.

Bu gün berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe gözel diýarymyzyň ýürek damary ýaly aýna ýollar döwrebap durmuşy has-da gözelleşdirýär. Gara ýollarymyz dünýä standartlaryna laýyk getirlip hem-de barha giňeldilip, ýyldan-ýyla sany artýan awtoulaglara edilýän hyzmat ýokarlandyrylýar. Islendik zadyň edebiniň bolşy ýaly, ýollaryň hem öz tertip-düzgüni, ýerine ýetirilmeli hökmany kadalary bolýar. Bu ilkinji nobatda, adamyň öz howpsuzlygy üçin wajyp bolup durýar. Gadymy Oguz türkmenleriniň guran kerwen ýollary bu gün gara ýola, demir ýola, hat-da howa ýollarynyň uçursyz menzillerine öwrüldi. Ol ýollarda hereket edýän demir ulaglar bolsa siwilizasiýanyň çäksiz belentliklerini alamatlandyrýar. Sagdyn durmuşyň rowaçlanýan ýurdy bolan Garaşsyz hemişelik Bitarap Türkmenistanda Hormatly Prezidentimiz köçe-ýol hereketiniň howpsuzlygynyň kanunçylyk binýadyny kämilleşdirmekde ägirt uly işleri durmuşa geçirýär. Şolaryň arasynda kanunlar, düzgünnamalar we gaýry kanunçylyk resminamalary saldamly işlerdir. Ýurdumyzda her ýylyň sentýabr aýynda “Ýol hereketiniň howpsuzlygy-ömrümiziň rahatlygy” diýen şygar bilen biraýlygyň geçirilmegi il bähbitli aladalaryň ählihalk derejesinde ýaýbaňlanýandygyny subut etdi diýip çykyş edenler nygtadylar.

Şeýle hem çykyş edenler Mähriban Arkadagymyzyň ynsan saglygyny, onuň howpsuzlygyny gorap saklamak üçin ägirt uly tagallalary edýändigini, bu ugurda geçirilýän biraýlygyň çärelerine ähli ildeşlerimiziň işjeň gatnaşmalydyklaryny, Türkmen halkynyň abadan, sagdyn ýaşaýşy üçin durmuşa geçirilýän çäreleriň her birinde Hormatly Prezidentimiziň yhlasy, il – gününe çäksiz söýgüsiniň ýatyndygyny, Ömrümiziň rahatlygy abadan watanymyzyň goýnundadygyny belläp, Gahryman Arkadagymyzyň janynyň sag ömrüniň uzak bolmagyny arzuw etdiler we özümiz hakyndaky aladalary üçin hoşallyk bildirdiler.