Täzelikler

Halk hojalyk toplumyny döwrebaplaşdyrmak — ykdysady ösüşiň ugry

13.11.2019
1573673491
Türkmenistanyň durnukly ösüşini we rowaçlygyny üpjün etmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň döwlet ...

«Media-Türkmen» Habarlar agentligi RF DIM-niň žurnaly bilen hyzmatdaşlygy ýola goýar

12.11.2019
1573666197
«Media-Türkmen» Habarlar agentligi bilen Russiýa Federasiýasynyň Daşary işler ministrliginiň «Международная жизнь» («...

Maliýe ulgamyny kämilleşdirmek we sanlaşdyrmak — Türkmenistanyň ykdysady ösüşiniň alamatlary

11.11.2019
1573492097
Ýurdumyzyň ykdysady durmuşyndaky esasy wakalary şöhlelendirýän hem-de hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedo...

Türkmenistanda Hasyl toýy dabaraly bellenildi

10.11.2019
1573409927
Şu gün ýurdumyzda türkmen topragynyň rysgal-berekedini, oba hojalyk işgärleriniň zähmetsöýerligini, ekerançylarymyzyň...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

08.11.2019
1573246361
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalarynyň, Aşgabat şäheriniň he...

Türkmenistan we Italiýa netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmäge gyzyklanma bildirýär

06.11.2019
1573071149
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow resmi sapar bilen Italiýa Respublikasyna ugrady. Aşgabadyň Ha...

Türkmenistanda halkara kitap sergi-ýarmarkasy we ylmy maslahat geçirilýär

05.11.2019
1572982751
Şu gün Söwda-senagat edarasynyň sergiler merkezinde «Kitap — hyzmatdaşlygyň we ösüşiň ýoly» atly neşir önümleriniň XI...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

04.11.2019
1572891322
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegç...«ÝOL HEREKETINIŇ HOWPSUZLYGY-ÖMRÜMIZIŇ RAHATLYGY» BIR AÝLYGYNYŇ ÇÄKLERINDE MASLAHAT GEÇIRILDI


Image

2019-njy ýylyň 3-nji sentýabrynda Türkmenistanyň ykdysady toplumynyň edara binasynda Türkmenistanyň Maliýe, ykdysadyýet we bank ulgamynyň işgärleriniň gatnaşmagynda Hormatly Prezidentimiziň asylly başlangyjy bilen her ýylyň sentýabr aýynda geçirilýän «Ýol hereketiniň howpsuzlygy-ömrümiziň rahatlygy» atly biraýlygyň çäklerinde geçirilýän çärelere bagyşlanan maslahat geçirildi.

Hormatly Prezidentimiziň asylly başlangyjy bilen her ýylyň sentýabr aýynda geçirilýän “Ýol hereketiniň howpsuzlygy-ömrümiziň rahatlygy” atly biraýlygyň halkymyz tarapyndan uly goldaw tapandygy we bu çäräniň biziň ýurdumyzda indi birnäçe ýyl dowam edýändigini we özüniň oňyn netijelerini berýändigini belläp, Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministriniň orunbasary maslahaty açdy we maslahata gatnaşýan myhmanlara çykyş etmek üçin söz berdi.

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Polisiýanyň ýol gözegçiligi müdirliginiň, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Saglygy goraýyşyň habarlar merkeziniň, Türkmen döwlet medeniýet institutynyň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň, Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň wekilleri öz çykyşlarynda Türkmenistanda “Ýol hereketiniň howpsuzlygy – ömrümiziň rahatlygy” atly biraýlygyň çäklerinde Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy esasynda ýurdumyzda netijeli işler amala aşyrylýandygy we olaryň ähmiýeti barada durup geçdiler hem-de geçirilýän çäreler, ýol hereketiniň düzgünleri barada gürrüňler, düşündiriş maslahatlary berdiler. Şeýle-de ýol hereketi bilen bagly wideorolikler görkezildi. Mundan başga-da ýurdumyzyň ähli künjeklerinde ýollarda özüňi alyp barmagyň medeniýeti, ýollarda howpsuzlyk düzgünlerini doly we dogry berjaý etmeklik barada hem çykyş edenler bellediler.

Bu gün berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe gözel diýarymyzyň ýürek damary ýaly aýna ýollar döwrebap durmuşy has-da gözelleşdirýär. Gara ýollarymyz dünýä standartlaryna laýyk getirlip hem-de barha giňeldilip, ýyldan-ýyla sany artýan awtoulaglara edilýän hyzmat ýokarlandyrylýar. Islendik zadyň edebiniň bolşy ýaly, ýollaryň hem öz tertip-düzgüni, ýerine ýetirilmeli hökmany kadalary bolýar. Bu ilkinji nobatda, adamyň öz howpsuzlygy üçin wajyp bolup durýar. Gadymy Oguz türkmenleriniň guran kerwen ýollary bu gün gara ýola, demir ýola, hat-da howa ýollarynyň uçursyz menzillerine öwrüldi. Ol ýollarda hereket edýän demir ulaglar bolsa siwilizasiýanyň çäksiz belentliklerini alamatlandyrýar. Sagdyn durmuşyň rowaçlanýan ýurdy bolan Garaşsyz hemişelik Bitarap Türkmenistanda Hormatly Prezidentimiz köçe-ýol hereketiniň howpsuzlygynyň kanunçylyk binýadyny kämilleşdirmekde ägirt uly işleri durmuşa geçirýär. Şolaryň arasynda kanunlar, düzgünnamalar we gaýry kanunçylyk resminamalary saldamly işlerdir. Ýurdumyzda her ýylyň sentýabr aýynda “Ýol hereketiniň howpsuzlygy-ömrümiziň rahatlygy” diýen şygar bilen biraýlygyň geçirilmegi il bähbitli aladalaryň ählihalk derejesinde ýaýbaňlanýandygyny subut etdi diýip çykyş edenler nygtadylar.

Şeýle hem çykyş edenler Mähriban Arkadagymyzyň ynsan saglygyny, onuň howpsuzlygyny gorap saklamak üçin ägirt uly tagallalary edýändigini, bu ugurda geçirilýän biraýlygyň çärelerine ähli ildeşlerimiziň işjeň gatnaşmalydyklaryny, Türkmen halkynyň abadan, sagdyn ýaşaýşy üçin durmuşa geçirilýän çäreleriň her birinde Hormatly Prezidentimiziň yhlasy, il – gününe çäksiz söýgüsiniň ýatyndygyny, Ömrümiziň rahatlygy abadan watanymyzyň goýnundadygyny belläp, Gahryman Arkadagymyzyň janynyň sag ömrüniň uzak bolmagyny arzuw etdiler we özümiz hakyndaky aladalary üçin hoşallyk bildirdiler.