Täzelikler

Aziýa – Ýuwaş ummany sebiti – Türkmenistanyň daşary syýasatynyň strategiki ugry

17.10.2019
1571336936
Aziýa — Ýuwaş umman sebitiniň döwletleri bilen köpugurly hyzmatdaşlygy ösdürmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Ber...

Aşgabat Jarnamasyny durmuşa geçirmek — GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň möhüm wezipesi

16.10.2019
1571251239
Ýakynda Aşgabatda geçirilen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň döwlet Baştutanlarynyň sammitiniň netijeleri hem-de ka...

Ykdysadyýetimiziň senagatlaşdyrylmagy - Türkmenistanyň ösüş strategiýasy

15.10.2019
1571170179
Şu gün paýtagtymyzda «Türkmenistanyň senagat pudaklarynyň ösüşiniň esasy ugurlary» atly halkara sergi we ylmy maslaha...
  • Image
  • Image

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyçlary - dünýä metbugatynyň sahypalarynda

14.10.2019
1571076420
GDA-a gatnaşyjy döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşiniň üstünlikli geçen mejlisiniň netijelerini Garaşsyz Döwletleriň A...

Milli Liderimiziň başlyklygynda GDA döwletleriniň Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisi geçirildi

11.10.2019
1570827315
Şu gün türkmen paýtagtynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklygynda Garaşsyz Döwletleriň Arka...
  • Image
  • Image

GDA-nyň daşary işler ministrleriniň geňeşiniň mejlisi

10.10.2019
1570739567
Şu gün türkmen paýtagtynda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň mejli...
  • Image
  • Image

Türkmenistanda dünýä syýahatçylyk pudagynyň öňdebaryjylarynyň her ýylky duşuşygy geçirilýär

09.10.2019
1570650702
Şu gün "Awaza" milli syýahatçylyk zolagynda“Syýahatçylyk we gezelenç” atly halkara sergisi we maslahaty açyldy. Hazar...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Prezidenti Owganystanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi

08.10.2019
1570567324
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Owganystan Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daş...
  • Image«TÜRKMENIŇ ALTYN ASYRY» BÄSLEŞIGINIŇ ÝEŇIJILERI BELLI EDILDI!


Image

Mähriban Arkadagymyzyň 2019-njy ýylyň 7-nji sentýabryndaky «Edebiýat, medeniýet we sungat işgärleriniň, höwesjeň aýdymçy ýaşlaryň hem-de zehinli çagalaryň arasynda Türkmenistanyň Prezidentiniň yglan eden «Türkmeniň Altyn asyry» atly baýragyny almak ugrundaky bäsleşigiň jemleri hakynda» kararyna laýyklykda, iň gowy makalalary we oçerkleri üçin Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň Zähmet gory we iş üpjünçilik müdirliginiň zähmet gory bölüminiň baş hünärmeni Maýagözel Amanmyradowna Babaýewa «Türkmeniň Altyn asyry» baýragyny almak ugrundaky bäsleşigiň ýeňijisi diýip yglan edildi we Türkmenistanyň Prezidentiniň altyn zynjyry we 3 500 (üç müň bäş ýüz) manat pul baýragy bilen sylaglandy.

Garaşsyzlygymyzyň 28 ýyllyk toýunyň öňüsyrasyndaky bu şatlykly waka mynasybetli Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligiň hürmenleriniň gatnaşmagynda dabaraly maslahat geçirildi. Maslahatda kärdeşleri M.Babaýewany Hormatly Prezidentimiziň şa serpaýyna mynasyp bolmagy bilen tüýs ýürekden gutladylar we Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiziň bedew batly ösüşleriniň, dünýä ýüzündäki belent at-abraýynyň, ýurdumyzyň rowaçlygynyň, halkymyzyň bagtyýarlygynyň, jemgyýetimiziň asudalygynyň, edebiýatymyzda, medeniýetimizde, sungatymyzda gazanan üstünliklerimiziň taryhy ähmiýetini, gadyr-gymmatyny giňden şöhlelendirýän täze, kämil eserleri döretmekde üstünlikleri arzuw etdiler.

Şeýle hem maslahatda çykyş edenler ýurdumyzyň edebiýat, medeniýet we sungat işgärleriniň, höwesjeň aýdymçy ýaşlaryň we zehinli çagalaryň arasynda yglan edilýän Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyr» atly baýragyny almak ugrundaky bäsleşige edebiýat we sungat işgärleriniň ençemesiniň yzygiderli gatnaşýandygyny, bu bäsleşik her ýylda ýurdumyzda täze zehinleri ýüze çykarmaga, döredijilik işgärleriniň hünär-başarnyklaryny kämilleşdirmäge, türkmen sungatyny we edebiýatyny kämil eserler bilen baýlaşdyrmaga uly ýardam berýändigi barada aýratyn belläp geçdiler hem-de Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň her bir raýatynyň işlemegi, okamagy, gurmagy, döretmegi üçin ähli şertleri döredýändigi we şeýle şertlerden peýdalanyp çekýän ujypsyzja zähmetimiz üçin şa serpaýlaryny gowşurýandygy üçin uly minnetdarlyk bildirdiler we Mähriban Arkadagymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, tutýan tutumly işleriniň mundan beýläk hem diňe rowaçlyklara beslenmegini tüýs ýürekden arzuw etdiler.