Täzelikler

Aziýa – Ýuwaş ummany sebiti – Türkmenistanyň daşary syýasatynyň strategiki ugry

17.10.2019
1571336936
Aziýa — Ýuwaş umman sebitiniň döwletleri bilen köpugurly hyzmatdaşlygy ösdürmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Ber...

Aşgabat Jarnamasyny durmuşa geçirmek — GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň möhüm wezipesi

16.10.2019
1571251239
Ýakynda Aşgabatda geçirilen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň döwlet Baştutanlarynyň sammitiniň netijeleri hem-de ka...

Ykdysadyýetimiziň senagatlaşdyrylmagy - Türkmenistanyň ösüş strategiýasy

15.10.2019
1571170179
Şu gün paýtagtymyzda «Türkmenistanyň senagat pudaklarynyň ösüşiniň esasy ugurlary» atly halkara sergi we ylmy maslaha...
  • Image
  • Image

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyçlary - dünýä metbugatynyň sahypalarynda

14.10.2019
1571076420
GDA-a gatnaşyjy döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşiniň üstünlikli geçen mejlisiniň netijelerini Garaşsyz Döwletleriň A...

Milli Liderimiziň başlyklygynda GDA döwletleriniň Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisi geçirildi

11.10.2019
1570827315
Şu gün türkmen paýtagtynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklygynda Garaşsyz Döwletleriň Arka...
  • Image
  • Image

GDA-nyň daşary işler ministrleriniň geňeşiniň mejlisi

10.10.2019
1570739567
Şu gün türkmen paýtagtynda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň mejli...
  • Image
  • Image

Türkmenistanda dünýä syýahatçylyk pudagynyň öňdebaryjylarynyň her ýylky duşuşygy geçirilýär

09.10.2019
1570650702
Şu gün "Awaza" milli syýahatçylyk zolagynda“Syýahatçylyk we gezelenç” atly halkara sergisi we maslahaty açyldy. Hazar...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Prezidenti Owganystanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi

08.10.2019
1570567324
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Owganystan Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daş...
  • ImageŞA SERPAÝYŇYZ GUTLY BOLSUN!


2019-njy ýylyň 25-nji sentýabryndaky Hormatly Prezidentimiziň Permanyna laýyklykda, watandaşlarymyzyň köp sanlysy köpýyllyk ak ýürekli hem-de halal zähmetleri üçin döwlet sylaglaryny mynasyp boldular. Şu mynasybetli ykdysady toplumyň binasynyň mejlisler zalynda ählumumy agzybirlik we ýokary ruhubelentlik ýagdaýynda geçen sylaglary gowşuryş dabarasyna Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary gatnaşdy. Ol ýygnananlary Garaşsyzlygymyzyň 28 ýyllyk baýramçylygy bilen gutlap, bagt, abadançylyk, mähriban Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň bähbidine alyp barýan işlerinde täze sepgitleri we döredijilik üstünliklerini arzuw etdi. Döwlet sylaglaryny buýsanç duýgusy we tolgunma bilen kabul eden adamlar işlerine berlen ýokary baha üçin hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa tüýs ýürekden hoşallyk bildirdiler.

Dabarada Halk Maslahatynyň Aşgabatda geçirilen ikinji mejlisinde kabul edilen täze wajyp çözgütleriň döwletimiziň okgunly ösüşine kuwwatly itergi berjekdigi hem-de halkymyzyň abadançylyk derejesiniň ýokarlanmagyna hyzmat etjekdigi aýratyn nygtaldy. Dabara gatnaşyjylar hormatly Prezidentimize iň gowy arzuwlaryny aýdyp, döwlet Baştutanymyzyň milletimiziň agzybirliginiň, bitewüliginiň berkidilmegine, mähriban Watanymyzyň gülläp ösmegine gönükdirilen giň gerimli özgertmeleriniň durmuşa geçirilmegi ugrunda güýç-gaýratlaryny we ukyp başarnyklaryny gaýgyrmajakdyklaryna ynandyrdylar.

Biz hem ulgamymyzyň döwlet sylaglaryna mynasyp bolan işgärlerimizi, ýagny Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň Maddy üpjünçilik bölüminiň esasy hünärmeni O.Baýramowany, Ahal welaýatynyň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölüminiň ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümçesiniň baş hünärmeni O.Amanmyradowy, Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň pensiýa gaznasynyň bölüminiň Başlangyç pensiýa maýasyny hasaplamak, pensiýalary bellemek bölümçesiniň baş hünärmeni M.Öwezowy tüýs ýürekden gutlaýarys. Bu berilen şa serpaýyna biziň ulgamymyza berilen baha diýip hasaplaýarys we şu mynasybetli hem biziň begenjimiziň, buýsanjymyzyň çägi ýok. Geljekde hem ulgamymyzyň agzybir işgärleri bolup, Mähriban Arkadagymyzyň alyp barýan dünýa nusgalyk ynsarperwer tutumlaryny durmuşa geçirmekde jan aýaman halal zähmet çekjekdigimize ynandyrýarys.

Goý, merdana halkymyzy bolelin, bagtyýar durmuşda ýaşatmak üçin uly aladalar edýän eziz Arkadagymyzyň jany sag, ömri uzak, tutumly işleri rowaç bolsun!