Täzelikler

Aziýa – Ýuwaş ummany sebiti – Türkmenistanyň daşary syýasatynyň strategiki ugry

17.10.2019
1571336936
Aziýa — Ýuwaş umman sebitiniň döwletleri bilen köpugurly hyzmatdaşlygy ösdürmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Ber...

Aşgabat Jarnamasyny durmuşa geçirmek — GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň möhüm wezipesi

16.10.2019
1571251239
Ýakynda Aşgabatda geçirilen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň döwlet Baştutanlarynyň sammitiniň netijeleri hem-de ka...

Ykdysadyýetimiziň senagatlaşdyrylmagy - Türkmenistanyň ösüş strategiýasy

15.10.2019
1571170179
Şu gün paýtagtymyzda «Türkmenistanyň senagat pudaklarynyň ösüşiniň esasy ugurlary» atly halkara sergi we ylmy maslaha...
  • Image
  • Image

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyçlary - dünýä metbugatynyň sahypalarynda

14.10.2019
1571076420
GDA-a gatnaşyjy döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşiniň üstünlikli geçen mejlisiniň netijelerini Garaşsyz Döwletleriň A...

Milli Liderimiziň başlyklygynda GDA döwletleriniň Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisi geçirildi

11.10.2019
1570827315
Şu gün türkmen paýtagtynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklygynda Garaşsyz Döwletleriň Arka...
  • Image
  • Image

GDA-nyň daşary işler ministrleriniň geňeşiniň mejlisi

10.10.2019
1570739567
Şu gün türkmen paýtagtynda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň mejli...
  • Image
  • Image

Türkmenistanda dünýä syýahatçylyk pudagynyň öňdebaryjylarynyň her ýylky duşuşygy geçirilýär

09.10.2019
1570650702
Şu gün "Awaza" milli syýahatçylyk zolagynda“Syýahatçylyk we gezelenç” atly halkara sergisi we maslahaty açyldy. Hazar...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Prezidenti Owganystanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi

08.10.2019
1570567324
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Owganystan Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daş...
  • Image1-NJI OKTÝABR - ÝAŞULYLARYŇ HALKARA GÜNI


Image

Ýaşuly nesillere hormat goýmak, olaryň mertebesini belent tutmak halkymyzyň gadymdan gelýän mukaddes ýörelgeleriniň biridir. Toý – tomaşanyň ýaraşygy bolan nurana gojalara, güler ýüzli enelere goýulýan hormat, olara bolan söýgi Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadag Prezidentimiziň saýasynda has-da artýar.

Hormatly Prezidentimiziň ýurduň ykdysady kuwwatyny artdyrmak, ykdysadyýetimiziň okgunly ösüşini üpjün etmek, ilatyň durmuş ýagdaýy bilen içgin tanyşmak maksady bilen, welaýatlarda, şäherlerde we etraplarda iş saparlary bilen bolan wagtlary, ikinji nobatda, ýaşulylar bilen mähirli salamlaşyp, olaryň saglyk, ýaşaýyş-durmuş ýagdaýlary bilen gyzyklanmagy we olar bilen geňeşmegi ýaşuly nesliň kalbynda çuňňur kanagatlanma duýgularyny döredýär.

Ýurdumyzda her ýylyň oktýabr aýynyň 1-ne «Ýaşulylaryň halkara güni» aýratyn ruhubelentlik bilen döwlet derejesinde uludan bellenip geçilýär.

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň garamagyndaky edaralarda hem Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan ykrar edilen ýaşulylaryň halkara gününe bagyşlanyp, aýdym-sazly çäreler geçirildi.

Toý desterhanynyň başynda guralan şatlykly çäreler turuwbaşdan şirin aýdym-sazlara beslendi. Çäreleriň dowamynda ýaňlanan şirin owazly aýdym-sazlar, degişme sahnalar, wäşileriň öýkünme çykyşlary mähirli el çapyşmalar bilen garşylandy.

Geçirilen çäreleriň dowamynda ýaşuly raýatlara baýramçylyk gutlag sözleri aýdylyp, olara ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy.

Berkarar dӧwletimiziň bagtyýarlyk dӧwründe «Dӧwlet adam üçindir!» diýen şygary ýol-ýӧrelge edinýän hormatly Prezidentimiz tarapyndan dӧredilip berlen eşretli, bagtyýar durmuşyň gadyr-gymmatyny her ädimde duýup ýaşamaklygy hem-de ähli zatdan ileri tutulýan ynsan saglygyny gorap saklamakda yzygiderli edilýän işleriň bimӧçberdigi barada dabara gatnaşan ýaşulylar uly buýsanç bilen belläp, bu bagtyýarlygyň gӧzbaşynda duran Gahryman hem mähriban Arkadagymyzyň adyna müň kerem alkyş sӧzlerini aýtdylar.